PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
ERASMUS - Surgical nursing practice - CERA0P0061
Anglický název: ERASMUS - Surgical nursing practice
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z(+Zk) [TS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Zdravotnické obory > Praktická cvičení
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)
Ošetřovatelská péče o nemocné na jednotlivých odděleních. Studenti se učí aplikovat teoretické poznatky z klinických oborů do praxe, získávat nové dovednosti v oblasti diagnostických, terapeutických výkonů a v metodologickém užití teorie ošetřovatelského procesu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

Cílem odborné praxe v zimním semestru je získání a upevnění dovedností v praktickém ošetřování nemocných na gynekologicko - porodnickém oddělení, novorozeneckém oddělní, oddělní větších dětí, na psychatrickém oddělení.
Studenti umí ošetřovat dítě , ženu i psychicky nemocné v rozsahu kompetencí všeobecné sestry.

Literatura -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

Rozsypalová, M.; Šafránková, A.: Ošetřovatelství I, Praha : Informatorium, 2002,ISBN 80- 86073-96-3
Rozsypalová,M.,Šafránková,A.: Ošetřovatelství II, Praha: Informatorium, 2002, ISBN 80-86073-97-1
Kolektiv autorů: Základy ošetřování nemocných Praha : Karolinum, 2005.
Mikšová, Z.; Froňková, M.; Hernová, R.; Zajíčková, M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. ,II. Praha : Grada Publishing, 2006.
Workman, B. A.; Bennett, L. A.: Klíčové dovednosti sester. Praha : Grada Publishing, 2006, ISBN 80-247-1714-X
Šamánková, M. a kol.: Základy ošetřování pro studující lékařských fakult 1. a 2. díl. Praha : Karolinum, 2002

Sedlářová, P et.al.:  Základní  ošetřovatelská péče v pediatrii,Praha: Grada Publishing,2008, ISBN 978-80-247-1613-8

Leifer,G.: Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství, Praha, Grada Publishing, 2004, ISBN 80-247-0668-7

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

praxe

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

Předmět je zakončen po zimním semestru zápočtem.

Požadavky k zápočtu:
1. 200 hodin  na praxi,v případě  absence  - splnění praxe v náhradním
termínu / po konzultaci s vyučující náhradní praxi si student zajišťuje samostatně/
2.  písemné hodnocení studenta sestru mentorkou

 

Zápočet bude udělován dne 28.1. a 22.2. od 13 - 14 hodin na pavilonu X, č. dv. 415

Sylabus -
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

ošetřovatelský proces na gynekologicko- porodnickém oddělení, novorozeneckém oddělení, oddělení větších dětí, psychatrickém oddělení,
získat a zdokonalit dovednosti v oblasti diagnostických a terapeutických výkonů daného oddělení,
komunikace s dospělým nemocným, dětským pacientem, personálem,
edukace nemocných


Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ondřej Kubánek (23.04.2013)

Podmínkou pro plnění praxe je dodržení předmětové návaznosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK