PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny - praxe II. - C2VL005
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine – Placement II.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/80, --- [HS]
letní s.:0/80, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Martina Lišková, DiS.
Mgr. Tereza Bakusová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Odborná praxe je součástí Úvodu do klinické medicíny (ÚKM) ve 2.ročníku. Může probíhat v průběhu celého akademického roku na klinických pracovištích (konkrétně viz http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz) blokově ve zkouškových obdobích nebo v době letních prázdnin. Navazuje na teoretickou a praktickou výuku ÚKM II. zaměřenou na obecnou problematiku klinické propedeutiky a péče o nemocné. Podrobné informace na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-313.html
Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Cíl předmětu -

Cílem odborné praxe je, aby se studenti:

1)     seznámili s problematikou akutního a plánovaného příjmu nemocného do zdravotnického zařízení,

2)     seznámili s problematikou multidisciplinární péče ve zdravotnických zařízeních a s komunikací v rámci multidisciplinárních týmů,

3)     procvičovali v profesionální komunikaci s nemocným a jeho blízkými,

4)     seznámili s indikací k vyšetření, péčí o nemocného před vyšetřením, v průběhu vyšetření a po vyšetření, včetně předoperačních a pooperačních vyšetření (radiodiagnostické, endoskopické vyšetření, ultrazvukové, aj.), i se sdělováním výsledků vyšetření nemocným,

5)     získali zručnost při provádění běžných klinických postupů (měření a hodnocení fyziologických funkcí, prevence nozokomiálních nákaz, hodnocení, sledování a léčba bolesti, aplikace i.m. injekcí, příprava a aplikace i.v. injekcí, zavádění PMK, odběry kapilární a venózní krve, kanylace periferní žíly, principy multidisciplinární péče - výživa nemocných, dekubity a chronické rány, pády, převazy chirurgických ran, apod.),

6)     seznámili s problematikou edukace nemocných v souvislosti s diagnosticko-terapeutickým plánem péče a event. dalšími režimovými opatřeními v souvislosti s onemocněním (např. diabetes mellitus),

7)     seznámili s problematikou plánování překladu a propuštění pacientů z akutních lůžek včetně komunikace s nemocnými a jejich blízkými.

Poslední úprava: Kravcová Kateřina, Mgr. (06.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je ukončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu

1. Zpráva o praxi v rozsahu 1000 slov vložena do 1 týdne po ukončení praxe do  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz a schválena vyučujícím Ústavu ošetřovatelství

2. Online potvrzení pracoviště o absolvované praxi a pozitivní hodnocení studenta na odborné praxi  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz

3. ÚKM II praxe musí být ukončena do 15. 9. 2024

 

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (24.01.2024)
Literatura

Marek,J., Kalvach,Z., Sucharda,P. a kol. Propedeutika klinické medicíny. Triton, 2001. ISBN 80-7254-174-9.

Vytejčková, R., Sedlářová,P.,Wirthová,V. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I.-III. Grada publishing. Praha 2011-2013.

Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, 2007; ISBN 978-80-247-1309-0
Třeška V.: Propedeutika vybraných klinických oborů. Grada 2006; ISBN 80-247-0239-8

Linhartová,M. : Praktická komunikace v medicíně. Praha ,Grada Publishing 2006, ISBN 978-80-247-1784-5 S.

Špalek,V. , Šimek,J. Důvěra je cenný statek. Zdravotnictví v České republice,1999. ročník 2, č. 2-3, s. 59-60.

 

Poslední úprava: Zvoníčková Marie, PhDr. (29.09.2021)
Metody výuky -

Odborná praxe, v rozsahu 80 hodin, která probíhá na standardních odděleních interního nebo chirurgického typu nebo na dětském oddělení.

Nebude udělen souhlas s praxí na JIP, ARO, emergency, očním, ORL, dermatovenerologii, gynekologicko-porodnickém oddělení, onkologii, ev. dalších pracovištích, kde se praktikuje ve vyšších ročnících. 

 

Odborná praxe 

  • Studenti si mají možnost zajistit  tzv. individuální praxi v místě bydliště. Informace o zařízení a personálním zajištění individuální praxe vkládá student do http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz. Výběr zařízení pro ÚKM I praxi lze zkonzultovat s vyučujícími Ústavu ošetřovatelství -  Mgr. Tereza Bakusová (tereza.bakusova@lf3.cuni.cz),Mgr. Kateřina Kravcová (katerina.kravcova@lf3.cuni.cz)
  • 3. LF UK zajišťuje praxi v rámci organizované praxe ve spolupráci s klinikami FNKV - viz http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz
  • Registraci pro ÚKM I praxi je nutné provést 15.9. 2023
  • Podrobné informace k praxi na  https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-72.html

 

 

Poslední úprava: Kravcová Kateřina, Mgr. (06.10.2023)
Sylabus -

1)     problematika akutního a plánovaného příjmu nemocného do zdravotnického zařízení,

2)     problematika multidisciplinární péče ve zdravotnických zařízeních a komunikace v rámci multidisciplinárních týmů,

3)     profesionální komunikaci s nemocným a jeho blízkými,

4)     indikace k vyšetření, péče o nemocného před vyšetřením, v průběhu vyšetření a po vyšetření, včetně předoperačních a pooperačních vyšetření (radiodiagnostické, endoskopické vyšetření, ultrazvukové, aj.), sdělování výsledků vyšetření nemocným,

5)     provádění běžných klinických postupů (měření a hodnocení fyziologických funkcí, prevence nozokomiálních nákaz, hodnocení, sledování a léčba bolesti, aplikace i.m. injekcí, příprava a aplikace i.v. injekcí, zavádění PMK, odběry kapilární a venózní krve, kanylace periferní žíly, principy multidisciplinární péče - výživa nemocných, dekubity a chronické rány, pády, převazy chirurgických ran, apod.),

6)     problematika edukace nemocných v souvislosti s diagnosticko-terapeutickým plánem péče a event. dalšími režimovými opatřeními v souvislosti s onemocněním (např. diabetes mellitus),

7)     problematika plánování překladu a propuštění pacientů z akutních lůžek včetně komunikace s nemocnými a jejich blízkými.

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Vstupní požadavky -

Zápočet z ÚKM I a z ÚKM I - praxe

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je ukončen zápočtem.

Požadavky k zápočtu

1. Zpráva o praxi v rozsahu 1000 slov vložena do 1 týdne po ukončení praxe do  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz a schválena vyučujícím Ústavu ošetřovatelství

2. Online potvrzení pracoviště o absolvované praxi a pozitivní hodnocení studenta na odborné praxi  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz

3. ÚKM II praxe musí být ukončena do 15. 9. 2024

 

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (24.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK