PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny - praxe I. - C1VL008
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine – Placement I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/120, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Kateřina Kravcová
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Tereza Bakusová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Odborná praxe je součástí Úvodu do klinické medicíny (ÚKM) v 1.ročníku. Probíhá v průběhu celého akademického roku v zařízeních komunitní péče. Navazuje na teoretickou a praktickou výuku ÚKM zaměřenou na obecnou problematiku péče o nemocné.Cílem odborné praxe je, aby se studenti seznámili s problematikou komunitní péče z hlediska zajišťování dlouhodobé péče o seniory a lidi se zdravotním a/nebo mentálním postižením, u kterých dochází k ohrožení nebo ztrátě soběstačnosti a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby. Studenti se v rámci praxe seznámí s problematikou návaznosti či souběhu zdravotní a sociální péče, formami zdravotnických a sociálních služeb poskytovaných v komunitě a potřebnou legislativou. Seznámí se též s posláním, organizací a službami zařízení, které zajišťují výše uvedeným klientům odbornou pomoc. Podrobné informace k ÚKM I praxi lze nalézt - https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-72.html
Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Cíl předmětu -

Cílem odborné praxe je, aby se studenti seznámili s problematikou komunitní péče z hlediska zajišťování dlouhodobé péče o seniory a lidi se zdravotním a/nebo mentálním postižením, u kterých dochází k ohrožení nebo ztrátě soběstačnosti a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby.

Studenti se v rámci praxe seznámí s problematikou návaznosti či souběhu zdravotní a sociální péče, formami zdravotnických a sociálních služeb poskytovaných v komunitě a potřebnou legislativou.

Seznámí se též s posláním, organizací a službami zařízení, které zajišťují výše uvedeným klientům odbornou pomoc.

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
Literatura -

ČEVELA, R., KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L. (2012) Sociální gerontologie. Praha: Grada publishing

HÁJKOVÁ L., HRADCOVÁ D., JANEČKOVÁ H., MÁTLOVÁ M., VAŇKOVÁ H. (2016). Komplexní péče o lidí s demencí.

Praha, Česká alzheimerovská společnost. Dostupné na www.alzheimer.cz

JEŘÁBEK, H. a kol. (2013) Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. ISBN 1801-1640.

JŮN, H. (2010). Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-590-5.

KALVACH Z., ČELEDOVÁ L., HOLMEROVÁ I., JIRÁK R., ZAVÁZALOVÁ H., WIJA P. A KOL. (2009). Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4026-3

ŠŤASTNÁ J. (2016). Když se řekne komunitní práce. Praha: Nakladatelství Karolinum.

           

Poslední úprava: Svobodová Hana, PhDr., Ph.D. (29.09.2021)
Metody výuky -

120 hodin odborné praxe, z toho 40 hodin na získání informací o vybraném zařízení a na zpracování zadaného projektu k zápočtu a 80 hodin  přímé praxe ve vybraném zařízení.

 

Odborná praxe 

  • Studenti mají možnost plnit tzv. individuální praxi v místě bydliště. Informace o zařízení a personálním zajištění individuální praxe vkládá student do http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz. Výběr zařízení pro ÚKM I praxi lze zkonzultovat s vyučujícími Ústavu ošetřovatelství - Mgr. Kateřina Kravcová (katerina.kravcova@lf3.cuni.cz), Mgr. Tereza Bakusová (tereza.bakusova@lf3.cuni.cz)
  • Praxe v 1.ročníku NEMŮŽE probíhat v zařízeních poskytujících akutní péči, to znamená na akutních odděleních nemocnice, ambulancích, psychiatrických léčebnách, lázeňských zařízeních.
  • 3. LF UK zajišťuje  pro studenty praxi  v rámci organizované praxe  - viz  http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz
  • ÚKM I praxe musí být ukončena do 15.9. 2024
  • Podrobné informace k praxi na  https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-72.html

 

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (18.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet

1. Zpráva o praxi v rozsahu 1000 slov odevzdaná elektronicky do http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz do 7 dnů od posledního dne praxe

2. hodnocení studenta na odborné praxi zaslané online na http://praxe-ukm.lf3.cuni.cz

 Podrobné informace - https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-72.html

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (18.01.2024)
Sylabus -

Sylabus odborné praxe

Cíkem praxe je, aby se student seznámil s

1) problematikou komunitní péče z hlediska zajišťování dlouhodobé péče o seniory a lidi se zdravotním a/nebo mentálním postižením, u kterých dochází k ohrožení nebo ztrátě soběstačnosti a jsou odkázáni na pomoc jiné fyzické osoby

2) problematikou návaznosti či souběhu zdravotní a sociální péče, formy zdravotnických a sociálních služeb poskytovaných v komunitě, příslušnou legislativou

3) posláním, organizací a službami zařízení, která zajišťují výše uvedeným klientům odbornou pomoc (např. agentury domácí péče, denní stacionáře pro seniory, denní stacionáře pro osoby s demencí, domovy se zvláštním režimem, hospice, domovy pro seniory, léčebny pro dlouhodobě nemocné, sociální lůžka a lůžka následné péče, ústavy sociální péče, aj.)

Poslední úprava: Bakusová Tereza, Mgr. (19.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK