PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do klinické medicíny I. - C1VL004
Anglický název: Introduction to Clinical Medicine I.
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/20, Z [HS]
letní s.:6/28, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Mgr. Eva Neprašová
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (30.09.2022)
Cílem předmětu Úvod do klinické medicíny I. je uvést studenty do zdravotnické praxe a získat osobní zkušenost se zdravotnickým pracovištěm. Dále je implementován úvod do klinické propedeutiky základních oborů v návaznosti na sylabus kurzu Buňka. Kurz tvoří přednášky, semináře a praktická cvičení. Přednášky poskytují širší rámec informací o zdravotní péči, na seminářích a praktických cvičeních se studenti seznamují s provozem zdravotnického zařízení a získávají prostor pro přímý kontakt s nemocným. Specifické cíle předmětu jsou dále: - vytvořit studentům příležitost setkávat se s pacienty/klienty, umožnit nácvik komunikace (první kontakt s nemocným) a poznat prostředí komunitní a zdravotnické péče, - nácvik základních klinických postupů v laboratorních podmínkách, - nácvik komunikačních dovedností týkajících se navázání kontaktu s nemocným a odběru informací o potřebách nemocného člověka, - uplatnění získaných dovedností v rámci praxe v zařízeních komunitní péče, - vytvořit příležitost ke spolupráci se členy zdravotnického týmu (prvky interprofesního učení).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (30.09.2022)

Cílem předmětu je:

- vytvořit studentům příležitost setkávat se s pacienty/klienty, umožnit nácvik komunikace (první  kontakt s nemocným) a poznat prostředí komunitní a zdravotnické péče,

- nácvik základních klinických postupů v laboratorních podmínkách, 

- nácvik komunikačních dovedností týkajících se navázání kontaktu s nemocným a odběru informací o potřebách nemocného člověka,

- uplatnění získaných dovedností v rámci praxe v zařízeních komunitní péče,

- vytvořit příležitost ke spolupráci se členy zdravotnického týmu (prvky interprofesního učení).

 

Literatura -
Poslední úprava: MUDr. Petr Michenka (18.03.2020)

Kol.autorů: Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Gradapublishing. Praha 2002. s. 17 - 20 (Barthelové a Katzův index)


Vytejčková, R., Sedlářová,P.,Wirthová,V. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. Gradapublishing. Praha 2011.

Linhartová,M. : Praktická komunikace v medicíně. příručka pro mediky, lékaře a ošetřující personál. Praha ,Grada Publishing 2006, ISBN 978-80-247-1784-5 S.

Tate,P. : Komunikace pro lékaře. Praha ,Grada Publishing 2005,ISBN 80-247-0911-2. .

Příručka komunikace pro lékaře: Jak získat důvěru pacienta, Tate, P., Grada, Praha 2005.

 

Informace pro pacienty (http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=185&lang=cs)

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (30.09.2022)

Přednášky, semináře, cvičení, stáže na oddělení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D. (16.02.2023)

Zimní semestr:

1. Praktická cvičení: účast min. 80 % na praktických cvičeních a semináři Modelový rozhovor s pacientem. Zápočty se udělují: 20.1.2023 dle rozpisu kruhů v rozvrhu.

Letní semestr:

1. Praktická cvičení, semináře na téma Komunikace 24.3., 31.3 a Komunikace s neslyšícím pacientem 21.4. podle rozvrhu studijních kruhů, stáž v nemocnici: účast min. 80%. 

Při kontrole účasti na výuce se studenti budou prokazovat kartou ISIC.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. (28.09.2022)

Obecná teoreticko-praktická témata:

1)     Prostředí nemocnice, nemoniční jednotky, režím v nemocnici (mytí rukou)

2)     Navázání vztahu a komunikace s pacientem

3)     Základni posouzení stavu pacienta (měření fyziologických funkcí, prevence rizik)

4)     Prevence TEN, bandáž DK

5)     Péče o pacienta v lůžku, prevence dekubitů

6)     Podávání léků (orálně, injekčně, infúze)

7)     Kazuistické praktikum

 

Komunikační dovednosti:

1)     Pacient-edukátor a jeho potřeby (kazuistický seminář - jak vést rozhovor s pacientem)

2)     Specifika komunikace v nemocničním prostředí

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK