PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
KBT postupy v adiktologii - B03412 (Adiktologie - prezenční)
Anglický název: KBT Methods in Addictology
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Čiberová
Další informace: http://www.adiktologie.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Atributy: Adiktologie navazující
Teoretický předmět
Anotace
Základy dynamicky orientované psychoterapie. Historický vývoj a současné hlavní směry. Možnosti a meze přístupu v léčbě a prevenci poruch způsobených užíváním návykových látek. Praxe dynamicky orientovaných škol v kontextu různých léčebných modalit (ambulantní, ústavní léčba, TK, následná péče). Symptomatická versus na růst orientovaná psychoterapeutická léčba, výhody a nevýhody obou přístupů. Kognitivně-behaviorální přístup v současné praxi. Moderní trendy KBT. Výhody a limity KBT, výsledky KBT v léčbě poruch způsobených užíváním návykových látek. Motivace ke změně a práce s motivací. Strategie, zvládání problému a nácvik zvládání. Osobní plánování. Prevence selhání a relapsu. Tréninkové prvky v primární, sekundární a terciární prevenci (změna postojů, nácvik komunikačních a sociálních dovedností). Kognitivně-behaviorální prvky a přístupy v ústavní a rezidenční léčbě.
Poslední úprava: Kolářová Jana (17.02.2022)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je představit v samostatném bloku v adiktologii vlivný směr uvažování a praktických postupů – kognitivně-behaviorální směr v terapii a poradenství.

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Sylabus

V teorii budou zopakována témata:
• KBT pojetí syndromu závislosti na návykových látkách
• Formulace problému a sestavení bludného kruhu
• Stanovení cílů a terapeutických kroků
• Práce s motivací
• Zvládání cravingu
• Desenzitizace, zaplavení, modelování, zastavení myšlenek
• Role nácviku
• Práce s relapsem
• Incentivní/pobídková terapie.

V praktických cvičeních studenti trénují v modelových situacích a s konkrétními pacienty jednotlivé techniky a postupy.
Poslední úprava: Kolářová Jana (17.02.2022)
Literatura

Doporučená literatura:

  1. Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing.
  2. Vybíral Z., Roubal J. (Eds.) (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.
  3. Praško, J., Možný, P., Šlepecký, M. (Eds.) (2007). Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Praha: Triton.
  4. Kalina, K. et al. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.
  5. Millerová, G. (2011). Adiktologické poradenství. Praha: Galén.
  6. Kuklová, M. (2016). Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě závislostí. Praha: Portál.
Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem, který student získá na základě aktivní účasti na přednášce.

 

 

Poslední úprava: Kohútová Vladislava, Ing. (07.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK