PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výzkumné praktikum 1 - B03409 (Adiktologie - prezenční)
Anglický název: Research Practice 1
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Jaroslav Vacek
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Atributy: Adiktologie navazující
Teoretický předmět
Anotace
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)
Předmět poskytuje studentům prostor k praktickému nácviku výzkumné činnosti od plánování přes sběr a analýzu dat až k samotné publikaci výsledků. Formou praktického nácviku a týmové práce pod vedením lektora studenti sami zpracovávají výzkumný projekt menšího rozsahu, a to včetně sběru dat v terénu a jejich zpracování. Předmět je zaměřen na praktický nácvik využití kvalitativních metod v adiktologickém výzkumu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

Cílem předmětu je vyzkoušet si praktickou aplikaci metodologických znalostí a dovedností. Student se prostřednictvím účasti na celém výzkumném procesu seznámí s psaním výzkumného záměru, projektu, závěrečné zprávy z výzkumu a odborného článku (příp. posteru, prezentace atd.). Akcentován je praktický nácvik všech složek výzkumné práce, zejm.: hledání tématu výzkumu, formulace výzkumných cílů, otázek a hypotéz, plánování výzkumu (metodologie, etika, logistika, rozpočet aj.), realizace výzkumu (sběr a zpracování dat), vytváření výstupů (psaní závěrečné zprávy s ohledem jak na formu, tak na obsah, publikování v odborných periodicích a na konferencích). Po absolvování předmětu bude student schopen získané teoretické i praktické poznatky sám aplikovat na jiné výzkumné projekty.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)
 1. Úvod, volba tématu a návrh výzkumného plánu.
  Úvod, rekapitulace výzkumných zásad: rekapitulace toho, co vše zahrnuje výzkumný projekt a zopakování základních zásad realizace výzkumu.
  Klíčové pojmy: projekt, teoreticko-kritická analýza, otázky a hypotézy, výzkumný soubor - nominační techniky a rozsah, metody sběru dat, metody analýzy a interpretace dat, závěrečná zpráva, odborná publikace.
  Volba tématu: lektor spolu s posluchači navrhne výzkumný problém a jsou diskutovány možnosti jeho řešení.
  Příprava výzkumného plánu: plán výzkumu je navržen tak, aby byly všechny klíčové části realizovatelné v rámci tří následujících cvičení, a to z logistického, ekonomického i časového hlediska.
 2. Volba výzkumné strategie, příprava sběru dat.
  Posluchači připraví vlastní návrh řešení stanoveného výzkumného problému, který na semináři prezentují.
  Doporučená osnova návrhu: cíl výzkumu, obecný metodologický rámec - design výzkumu, výzkumné otázky, strategie a metody výběru výzkumného souboru, rozsah výzkumného souboru, metody tvorby dat, metody analýzy dat.
  Klíčové pojmy: cíl, výzkumné otázky, design výzkumu, konceptualizace, metody tvorby dat, pozorování, rozhovor, ohnisková skupina, sběr dat, etická pravidla výzkumu.
  Volba výzkumné strategie a metod tvorby dat: lektor spolu s posluchači navrhne finální podobu výzkumu, který bude následně realizován, a to zejména s ohledem na konkrétní metody tvorby dat.
  Příprava sběru dat: posluchač se prakticky připraví na samotný sběr dat - precizní příprava nástroje tvorby dat, technické požadavky sběru dat, koordinace činnosti, etika sběru dat a nakládání s nimi.
 3. Sběr dat, kódování dat, analýza dat - samostatná práce posluchačů.
  Sběr dat: posluchači provedou první vlnu sběru dat v terénu.
  Klíčové pojmy: transkripce a kódování dat, redukce, analýza dat, triangulace.
  Revize a diskuze nad tvorbou dat: posluchači distanční formou představí získaná data, diskutují vlastní zkušenosti s kontaktováním účastníků výzkumu i se samotnou metodou tvorby dat.
  Kódování a analýza dat: distanční formou jsou diskutovány způsoby kódování dat a jejich analýza, pozornost je věnována otázkám validity.
 4. Analýza dat, psaní závěrečné zprávy - skupinová práce posluchačů.
  Analýza dat distanční formou: posluchači spolu s lektorem diskutují a koordinují analýzu dat tak, aby výstupem výzkumu byla ucelená závěrečná zpráva či jiný adekvátní publikační výstup.
  Klíčové pojmy: kódování, kategorizace, analýza, indukce, validita, triangulace, komparace, diskuze, závěry, závěrečná zpráva z výzkumu.
  Tvorba publikačního výstupu: posluchači koordinovaně zpracují ucelený publikační výstup, a to včetně popisu použitých metod, interpretace výsledků, diskuze a závěrů.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

Povinná:

 • Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 80-7367-040-2.

Doporučená:

 • Punch, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015, 230 s. ISBN 978-80-262-0980-5.
 • Miovský, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2006, 332 s. ISBN 80-247-1362-4.
 • Strauss, Anselm L., Corbin, Juliet M.. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. ISBN 80-85834-60-X.
 • Morgan, David L.. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Tišnov: Sdružení SCAN, 2001, 99 s. ISBN 80-85834-77-4.
 • Švaříček, Roman, Šeďová, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2014, 377 s. ISBN 978-80-262-0644-6.

Studijní opory
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

MS Teams: Praktikum_1 20/21 B03055

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

Požadavky k zápočtu:

 1. účast na přímé výuce (náhradou je doložená aktivní účast na koordinaci výzkumu ve skupině posluchačů)
 2. aktivní účast na realizaci výzkumu doložená písemnými podklady ve stanoveném rozsahu a kvalitě: přepis hrubých dat, analýza výsledků a podíl na závěrečné zprávě
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK