PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diagnostické a terapeutické metody v ergoterapii - B03366 (Ergoterapie pro dospělé)
Anglický název: Diagnostic and Therapeutic Methods in the Occupational Therapy
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/30, Z [HS]
letní s.:0/15, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 45 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Patří mezi: Povinné NER19 K 2.r._22/23
Atributy: Ergoterapie navazující
Teoretický předmět
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.02.2021)
Předmět se skládá ze tří částí - Diagnostické a terapeutické metody v předpracovní a pracovní rehabilitaci, diagnostické a terapeutické metody v biopsychosociální oblasti a diagnostické a terapeutické metody v oblasti kognitivních funkcí.
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.02.2021)
I. Diagnostické a terapeutické metody v předpracovní a pracovní rehabilitaci

V rámci této části předmětu se studenti seznámí s diagnostickými a terapeutickými přístupy a metodikami, které se využívají v pracovní a předpracovní rehabilitaci. Seznámí se s nástroji pro diagnostiku, s metodikami standardizovanými i nestandardizovanými. Studenti si vyzkouší praktickou aplikaci některé testové metody, při práci s pacienty, jejich diagnostiku a terapii zaměřenou na pracovní oblast, a to jak ve zdravotnické, tak sociální sféře. Studenti budou na hodinách prakticky pracovat s nástroji ergodiagnostiky a výsledky budou bezprostředně prezentovat.

Témata:
Úvod do předmětu - přehled stupňů předpracovní a pracovní rehabilitace. Shrnutí metod využívaných v diagnostice. Přehled organizací poskytující pracovní rehabilitaci. Vyhodnocení základních diagnostických metod: Hodnocení pracovní pozice, pracovního místa, dotazníky, rozhovory. Sebehodnotící dotazníky: AMAS, PACT. Struktura dne, dotazník zájmů. Zopakování základních pojmů v oblasti pracovní rehabilitace.

Diagnostika a terapie v rámci předpracovní rehabilitace

Vyhodnocení základních ergodiagnostických hodnocení fyzických komponent: Jamar dynamometr, Purdue Pegboard, Jebsen-Taylor test funkce ruky. Práce s normami a výpočet SD skóre, vytvoření závěru vyšetření.

Vyhodnocení základních ergodiagnostických metod - Pracovní křivka. Isernhagen Work System - ukázka úkolů a způsobu hodnocení. Příklad závěrečné zprávy ergodiagnostického vyšetření - interpretace závěrů. Speciální metodiky - vybrané testy např. Hodnocení pracovních dovedností dle Jacobsové, Všeobecná kancelářský test.

Sociální problematika v oblasti předpracovní rehabilitace

Úřady práce a možnosti pracovního uplatnění, rekvalifikace, kurzy. Organizace pracovní rehabilitace - Asistence.

Tréninková pracovní místa - Ergoaktiv. Práce s pacienty po poškození mozku a možnosti jejich pracovního uplatnění.

Ergonomie a úpravy pracovního prostředí. Hodnocení pracovního prostředí.

II. Diagnostické a terapeutické metody v biopsychosociální oblasti

Cílem této části předmětu je zprostředkovat studentům aktuální trendy v péči o duševní zdraví s důrazem na perspektivu uživatelů péče. Hlavním cílem je naučit studenty užívat ve své praxi základní principy, hodnoty a metody práce ergoterapeuta v psychosociální oblasti a chápat význam užití těchto způsobů práce napříč všemi oblasti ergoterapie. Student by měl získat informace o roli ergoterapeuta v psychosociální (psychiatrické) rehabilitaci, získat informace a praktickou zkušenost s diagnostickými a terapeutickými nástroji ergoterapeuta, s metodami psychiatrické rehabilitace a seznámit se s jejich praktickým využitím v rámci sociálních a zdravotních služeb. Podstatnou část také tvoří seznámení s možnostmi práce s prostředím, komunitou a rodinou člověka s duševním onemocněním.

Zaměření je na porozumění konceptu Recovery (zotavení) jako jedinečnému a vysoce individuálnímu procesu, kterým procházejí lidé s duševním onemocněním, a na získání schopností aplikovat tento proces do praxe péče o duševní zdraví. Dále na seznámení s účinnými postupy pro zapojení a podporu vlastních, vnitřních metod, dovedností a strategií lidí s duševním onemocněním, které vedou k osobnímu rozvoji navzdory nemoci a směřují k uspokojivému životu i s ní. Předmět navazuje na předmět Kasuistický seminář.

Témata:

Systém péče o duševní zdraví, "Zotavení" jako nové paradigma. Recovery (úzdrava, zotavení) vs medicínský pohled, seznámení se základními pojmy a jejich zasazení do kontextu strategií v péči o duševní zdraví; podpora procesu zotavení z pohledu vlastní zkušenosti lektorů, aplikace konceptu recovery do praxe; Recovery a EBP Duševní onemocnění, klasifikace onemocnění - jak chápat "diagnózu", možný význam a dopad "stanovení diagnózy" Stigma duševního onemocnění - formy stigmatu, dopad stigmatu na život člověka s duševním onemocněním a jeho blízkých, možnosti boje se stigmatem; Vymezení psychosociální (psychiatrické) rehabilitace a seznámení s hlavními proudy (školami), hodnoty a principy psychosociální rehabilitace; Systém péče o duševní zdraví v ČR, EBP v oblasti péče o duševní zdraví;

Self-management a jeho podpora v praxi. Strategie k dosahování vlastních cílů a zvládání neúspěchu; Rozvíjení strategií zvládání a využití self-managementu v ergoterapeutické praxi (i mimo oblast péče o duševní zdraví).

Ergoterapeutický proces a jeho specifika v biopsychosociální oblasti Ergoterapeutický proces vs proces psychosociální rehabilitace (Model CARe, Bostonská škola psych. rehabilitace). Připravenost (readiness) na rehabilitaci - vymezení pojmu, složky připravenosti, možnosti hodnocení připravenosti; Domény ergoterapie a jejich specifika v psychosociální oblasti Empowerment, úvod do Strength-based Modelu Terapeutické využití sebe sama; reflexe a sebereflexe; práce s předpoklady; formy klinické úvahy a jejich využívání v praxi; Ergoterapeutické modely a rámce vztahů používané v psychosociální oblasti a jejich aplikace v praxi; Ukázka některých metod dle rámců vztahu;

Metody získávání informací, proces hodnocení v psychosociální oblasti, výběr vhodného způsobu hodnocení; Hodnocení, evaluace, diagnostika - vymezení pojmů, význam a dopad hodnocení, významné faktory v procesu hodnocení, kontext a užitečné způsoby práce; Profil klienta dle AOTA; Hodnocení vycházející z použitého rámce vztahu nebo ergoterapeutického modelu praxe; Ergoterapeutické nástroje užívané v psychosociální oblasti; Využití narativních způsobů práce v procesu hodnocení; Ukázka vybraných nástrojů hodnocení;

Proces plánování v ergoterapii Rehabilitační plánování, ergoterapeutický plán vs. individuální plán klienta; Užitečná formulace cíle, zásady při plánování; Práce s prostředím v rámci procesu plánování Práce se specifickými skupinami - např. lidi v seniorském věku, dětská psychiatrie, akutní stavy, poruchy příjmu potravy atd.

Terapeutické intervence v psychosociální oblasti - při individuální a skupinové práci; Recovery college a nové trendy v práci s lidmi s psychosociálními obtížemi. Příprava cílené terapeutické aktivity; Obtížné situace při individuální a skupinové práci; Prevence relapsu onemocnění, možnosti krizové intervence, protikrizový plán - jeho možnosti a aplikace (WRAP a jiné); Práce s rodinou, psychoedukace a význam podpory a zapojení rodiny do práce s klientem; Evaluace účinnosti terapeutických intervencí; Supervizní seminář - forma skupinového koučování dle Modelu CARe

Práce s rodinou a s prostředím, význam peer práce Význam prostředí v procesu úzdravy a při výkonu zaměstnávání; Analýza prostředí a sociální sítě klienta; možnosti práce s prostředím; Peer support - vymezení pojmu, formy svépomoci, "circles of support" a jiné; Systém komunitních služeb - nové trendy v péči; Zajištění kvality služeb - evaluace ergoterapeutické práce, hodnocení služeb a spokojenosti uživatelů;

III. Diagnostické a terapeutické metody v oblasti kognitivních funkcí

Tato část si klade za cíl studenty seznámit s problematikou kognitivních funkcí a zásadami diagnostiky kognitivních funkcí u osob po získaném poškození mozku. Pozornost bude věnována správnému vedení rozhovoru a zjišťování anamnézy při prvním kontaktu s klientem/pacientem. Studenti budou teoreticky i prakticky připravováni pro užití krátkých (screeningových) testů, jejich administraci, vyhodnocení a interpretaci vč. diferenciálně-diagnostických úvah. Posluchačům budou informativně představeny další metody, se kterými pracuje psycholog a klinický psycholog v klinické praxi. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami tréninku kognitivních funkcí s důrazem na směřování k vlastním úvahám o možnostech terapeutických intervencí v této oblasti.

Témata:
Kognitivní funkce, zásady vyšetřování kognitivních funkcí

Velmi krátké kognitivní zkoušky

Krátké kognitivní testy

Velké psychodiagnostické metody

Terapie kognitivních funkcí

Prezentace projektů ve skupinách,

Literatura
Poslední úprava: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. (30.08.2022)

Povinná:

 • Beer, M. Dominic Pereira, Stephen M. Paton, Carol. Intenzivní péče v psychiatrii. Praha: Grada, 2005, 296 s. ISBN 80-247-0363-7.
 • Gilbertová, Sylva Matoušek, Oldřich. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. Praha: Grada, 2002, 239 s. ISBN 80-247-0226-6.
 • Krivošíková, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011, 364 s. ISBN 978-80-247-2699-1.
 • Hebben, Nancy Milberg, William. Základy neuropsychologického vyšetření. Otrokovice: Propsyco, 2014, 300 s. ISBN 978-80-904875-1-2.
 • Malia, Kit Brannagan, Anne. Jak provádět trénink kognitivních funkcí : praktická příručka pro každého. Praha: Cerebrum - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, 2010, 414 s. ISBN 978-80-904357-3-5.
 • Ridgway, Priscilla McDiarmid, Diane Davidson, Lori Bayes, Julie Ratzlaff, Sarah Bledsoe, Cherie Driscoll, Janice et al.. Cesty k zotavení. Praha: CMHCD, 2014, 418 s. ISBN 978-1-5031-7191-6.

Doporučená:

 • Procházková, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 195 s. ISBN 978-80-210-7607-5.
 • Bartoš, Aleš Hasalíková, Martina. Poznejte demenci správně a včas : příručka pro klinickou praxi. Praha: Mladá fronta, 2010, 181 s. ISBN 978-80-204-2282-8.
 • Jelínková, Jana Krivošíková, Mária Šajtarová, Ludmila. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009, 270 s. ISBN 978-80-7367-583-7.
 • Marková, Eva, Venglářová, Martina, Babiaková, Mira. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha: Grada, 2006, 352 s. ISBN 80-247-1151-6.
 • Probstová, Václava. Psychózy - psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče. V Praze: Triton, 2009, 256 s. ISBN 978-80-7387-253-3.

Studijní opory
Poslední úprava: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. (30.08.2022)

Moodle: https://moodle.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=1088 (klíč k zápisu bude studentům sdělen na prezenční výuce a rozeslán e-mailem)

Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. (30.08.2022)

Přednáška, seminář, skupinová práce, e-learning, řízená diskuse, interaktivní forma - sebezkušeností, seberozvojová,

práce s kasuistikami, možnost práce s videem, supervize

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. (30.08.2022)

Vedoucí předmětu v zimním semestru: Mária Krivošíková, M.Sc.

Kontakt: maria.krivosikova@lf1.cuni.cz, tel.: 22496 8493; konzultace e-mailem, nebo po domluvě osobně

Výuková místnost: dle rozpisu KRL.

Další vyučující:

Mgr. Kateřina Rybářová 

MUDr. Petra Sládková, PhD.

Mgr. Jana Pluhaříková-Pomajzlová

 

Podmínky ukončení předmětu:

zápočet zimní semestr: docházka 80%, aktivní účast na hodinách

část: Diagnostické a terapeutické metody v předpracovní a pracovní rehabilitaci -  docházka 80%, úkoly zadané v Moodle

část: Diagnostické a terapeutické metody v oblasti kognitivních funkcí - e-learningové školení, prezentace zápočtového úkolu dle výběru studenta

část: Diagnostické a terapeutické metody v psychosociální oblasti - docházka 80%, úkoly zadané v Moodle

 

zkouška:  písemný test z každé části předmětu

Rozpis výuky -
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pátek07.10.20228.00 - 11.45 PŘEDPRACOVNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACE - práce s vybranými metodikami využitelnými v ergodiagnostice: Isernhagen Work System, PACT, bolest a její vliv na pracovní uplatnění osob s disabilitou, problematika pracovního uplatnění osob s vertebrogenními problémy; MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D. 
Pátek21.10.202212.30 - 18.00 PŘEDPRACOVNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACE. Problematika osob s disabilitou ve vztahu k pracovnímu uplatnění z pohledu posudkového lékaře Práce s vybranými metodikami využitelnými v ergodiagnostice (administrace, vyhodnocení, práce s normami): dynamometr Jamar, Jebsen-Taylor Hand Function Test, Purdue Pegboard Test, pracovní křivka, Nine Hole Peg Test, Box and Block Test, Action Research Arm TestMgr. Kateřina Vondrovánastudujte si předem materiály v Moodlu - zaměřte se na ergodiagnostiku a testy; pozor - dva drobné úkoly jsou do 30.10.2022
Čtvrtek03.11.202212.30 - 14.30 PŘEDPRACOVNÍ A PRACOVNÍ REHABILITACE - práce se závěrečnou zprávou z ergodiagnostiky, shrnutí možností podpory pracovního uplatnění osob s různým typem disability, přehled možností financování facilitátorů potřebných k pracovnímu uplatnění 14.30 - 16.30 KOGNITIVNÍ REHABILITACE. Cíle, možnosti a meze neuropsychologické rehabilitace. Týmová spolupráce: neuropsycholog, ergoterapeut. 16.30 - 18.00 Úvod do vyšetření a terapie kognitivních poruch z pohledu ergoterapeuta. Bc. Mária Krivošíková, M.Sc.od 12.30 - 14.30 Mgr. Rybářová Kateřina Další vyučující: Mgr. Zuzana Tichá, PhD.
Pátek06.01.20238.00-9.45 KOGNITIVNÍ REHABILITACE. Krátké kognitivní testy. Standardizované testy. 9.45 - 11.45. Kognitivní intervenční programy. Bc. Mária Krivošíková, M.Sc.od 9.45 - 11.45 Mgr. Tichá, PhD.
Čtvrtek19.01.2023KOGNITIVNÍ REHABILITACE. Poruchy kognitivních funkcí – diskuse k e-learningovým přednáškám. Kazuistiky. Kognitivní rehabilitace – souhrn. Prezentace studentů.Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK