PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příjem, screening, posouzení, léčebný plán, dokumentace pro adiktology - B03192 (Adiktologie)
Anglický název: Intake, Screening, Assessment, Treatment Plan, Documentation for Addictologist
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Rychlá, Mgr. Aneta Votavová
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Patří mezi: Povinné BADI18 P 2.r._23/24
Atributy: Adiktologie
Teoretický předmět
Cíl předmětu

Seznámit studenty se znalostí principů úvodní fáze adiktologické terapie, dalšího postupu jejího procesu a základními činnostmi adiktologa v tomto procesu. Tyto znalosti jsou v praktických cvičeních integrovány do role adiktologického poradce a terapeuta.

Poslední úprava: Kolářová Jana (17.01.2020)
Sylabus
Základní témata:

Navázání kontaktu, úvodní rozhovor, zhodnocení motivace, zapojení klienta do procesu plánování léčby.

Anamnéza.

Screening, hodnocení - adiktologická, psychologická, psychiatrická, sociální diagnostika. Orientační zhodnocení kognitivních funkcí. Cíl, účel, oblasti, nástroje hodnocení, dokumentace, závěr hodnocení. Diagnostická kritéria MKN-10, DSM 5.

Krátká intervence.

Plánování léčby, léčebný plán. Shrnutí případu.

Strukturování dokumentace podporující efektivní léčbu, legislativní zadání.

Role adiktologa v procesu posouzení a plánování léčby.

Poslední úprava: Kolářová Jana (17.01.2020)
Literatura

Povinná:

  • Kalina, Kamil. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia-Nova, 2001, 118 s. ISBN 80-238-8014-4.
  • Kalina, Kamil. Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2015, 696 s. ISBN 978-80-247-4331-8.
  • Miller, Geraldine A.. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011, 461 s. ISBN 978-80-7262-765-3.

Poslední úprava: Kolářová Jana (17.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK