PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Intenzivní péče v interních oborech - B02893
Anglický název: Intensive Care in Internal Medicine
Zajišťuje: II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:45/30 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 75 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
Atributy: Intenzivní péče
Klinický předmět
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout IP v interních oborech - okruhy pro zkoušku.docx Okruhy pro zkoušku doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Vladěna Topičová (05.05.2016)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsahem předmětu je seznámení se s příčinami a charakteristickými příznaky akutních onemocnění ve vnitřním lékařství, s cílem poskytnout znalosti a dovednosti nezbytné pro poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče při akutních stavech ohrožujících život, rozpoznávání a léčení těchto stavů, včetně rizik, komplikací s tím souvisejících a jejich řešení. Vzhledem k subspecializaci, která je pro obor vnitřního lékařství v posledních letech charakteristická, budou akutní poruchy probírány v rámci intenzivní péče v dílčích podoborech (hepatogastroenterologie, hematoonkologie a hematologie, pneumologie, endokrinologie, neurologie, infekčního lékařství, psychiatrie a adiktologie) a to jak z hlediska diagnostiky a léčby, tak z hlediska organizace péče. U zmíněných témat budou zdůrazněny relevantní poznatky z biochemie, hematologie a toxikologie, zopakována budou typická vyšetření, správný postup při odběru biologického materiálu a interpretace jejich výsledků. Hlavní pozornost je věnována roli sestry při provádění specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče před, v průběhu a po typických vyšetřovacích a terapeutických intervencích v intenzivní péči v interním lékařství.
Sylabus
Poslední úprava: Vladěna Topičová (05.05.2016)

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Obsahem předmětu je seznámení se s příčinami a charakteristickými příznaky akutních onemocnění ve vnitřním lékařství, s cílem poskytnout znalosti a dovednosti nezbytné pro poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče při akutních stavech ohrožujících život, rozpoznávání a léčení těchto stavů, včetně rizik, komplikací s tím souvisejících a jejich řešení. Vzhledem k subspecializaci, která je pro obor vnitřního lékařství v posledních letech charakteristická, budou akutní poruchy probírány v rámci intenzivní péče v dílčích podoborech (hepatogastroenterologie, hematoonkologie a hematologie, pneumologie, endokrinologie, neurologie, infekčního lékařství, psychiatrie a adiktologie) a to jak z hlediska diagnostiky a léčby, tak z hlediska organizace péče. U zmíněných témat budou zdůrazněny relevantní poznatky z biochemie, hematologie a toxikologie, zopakována budou typická vyšetření, správný postup při odběru biologického materiálu a interpretace jejich výsledků. Hlavní pozornost je věnována roli sestry při provádění specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče před, v průběhu a po typických vyšetřovacích a terapeutických intervencích v intenzivní péči v interním lékařství.

Výuka je organizována formou teoretických přednášek a na ně navazujících seminářů.

Obsahové zaměření výuky (počet kontaktních hodin výuky):

1. Blok: Vyšetřovací metody v intenzivní péči (prezenční studium 4 hodin, kombinované studium 4 hodin)

ú Vyšetření krve, moče, likvoru v intenzivní péči (ABR a krevních plynů, kardiomarkery, markery zánětu, stopové prvky, monitorace hladin léků, …), POCT metody a jejich využití v praxi.

ú Toxikologické vyšetření u akutních stavů v IP, TISS

2. Blok: Péče o pacienta se závažnými poruchami gastrointestinálního systému (prezenční studium 10 hodin, kombinované studium 10 hodin)

ú Patofyziologie gastrointestinálního systému a obecné principy diagnostiky a léčby. Krvácení do gastrointestinálního systému - klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty, balonková tamponáda, endoskopické řešení

ú Péče o pacienta s akutním jaterním selháním. Klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty, zavedení a ověření gastrické sondy, výplach žaludku

ú Péče o pacienta s akutní exacerbací Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. Péče o pacienta s toxickým megakolon. Klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty.

ú Péče o pacienta s akutní pankreatitidou. Klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty,

3. Blok: Péče o pacienta se závažným hematoonkologickým onemocněním (prezenční studium 10 hodin, kombinované studium 10 hodin)

ú Patofyziologie krve a imunitního systému a obecné principy diagnostiky a léčby. Speciální vyšetřovací metody v hematologii v diferenciální diagnostice a monitorování hematologických onemocnění. Hematoterapie - rozdělení transfuzních přípravků a krevních derivátů. Komplexní specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče na jednotce intenzivní péče při podávání transfuzních přípravků, jejich objednávání, příprava k podání, skladování, vlastní podávání, dokumentace. Příprava pacienta před aplikací; péče o pacienta při a po aplikaci. Komplikace hemoterapie a jejich řešení.

ú Péče o pacienta se závažnými poruchami hemokoagulace. Klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty, diseminovaná intravaskulární koagulace, aplastická krize, akutní hemolytická anemie.

ú Péče o pacienta s akutním hematoonkologickým onemocněním. Definice, etiologie, klasifikace, klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, komplexní specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s leukémií, hodgkinovou chorobou, lymfomem, non-hodgkinovým lymfomem, mnohočetným myelomem, syndromem nádorového rozpadu. Příprava a aplikace cytostatik.

ú Péče o pacienty indikované k transplantaci kostní dřeně. Klinické projevy, diagnostika, způsoby léčby, indikace transplantace kostní dřeně, útlum krvetvorby, komplikace intenzivní protinádorové léčby, septické stavy. Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty včetně zásad dodržování přísného hygienicko-epidemiologického režimu.

ú Péče o pacienty indikované k zavedení implantabilních podkožních portů. Indikace, kontraindikace, provedení, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty před, během a po výkonu, postup kanylace a péče o porty, zásady podávání chemoterapie.

4. Blok: Péče o pacienta se závažným pneumologickým onemocněním (prezenční studium 10 hodin, kombinované studium 10 hodin)

ú Patofyziologie respiračního systému a obecné principy diagnostiky a léčby.

ú Oxygenoterapie - Používání medicinálních plynů a využití hyperbarické komory. Kyslíková terapie v intenzivní péči. Indikace, zásady a jednotlivé způsoby aplikace, určení vhodné frakce kyslíku vzhledem k onemocnění, pomůcky k aplikaci kyslíkové terapie, zvlhčování dýchacích cest. Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty.

ú Péče o závažně nemocného pacienta před, během a po bronchoskopii. Typy výkonů, typy bronchoskopů. Indikace k výkonu. Kontraindikace. Bronchoskopie u pacienta v bezvědomí na UPV. Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče sestry před výkonem, během a po výkonu. Komplikace. Odběry biologického materiálu.

ú Péče o pacienta s akutní respirační insuficiencí. Klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. Akutní dušení, astmatický záchvat, status astmaticus, nekardiální plicní edém, pneumothorax, embolizace do a. pulmonalis.

ú Péče o pacienta s chronickou respirační insuficiencí. Klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. CHOPN.

ú Péče o pacienta se zánětlivým a nádorovým onemocněním plic a hrudníku. Klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. Stenózy a obstrukce dýchacích cest, hemoptýza a hemoptoe, závažné komunitní, nozokomiální, oportunní pneumonie.

ú Péče o pacienta s punkcí hrudníku a před, během a po zavedení hrudní drenáže, Indikace k výkonu. Kontraindikace. Příprava pacienta. Povinnosti sestry před výkonem, během a po výkonu. Vlastní postup. Komplikace. Napojení drenážního systému. Typy drénů. Možnosti použití různých typů sání

5. Blok: Péče o pacienta se závažným onemocněním endokrinologického systému (prezenční studium 10 hodin, kombinované studium 10 hodin)

ú Patofyziologie endokrinního systému, obecné principy diagnostiky a léčby. Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o kriticky nemocné endokrinologické pacienty na jednotce intenzivní péče.

ú Intenzivní péče o pacienta s diabetes mellitus, hypoglykemické kóma. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. Formy podávání intravenózních forem glukózy

ú Intenzivní péče o pacienta s diabetes mellitus, hyperglykemické kóma. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. Intenzifikované formy podávání inzulínů

ú Akutní stavy v tyreologii. Akutní poruchy funkce hypofýzy. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. Tyreotoxická krize a myxedémové kóma. Akutní diabetes insipidus.

ú Akutní poruchy funkce nadledvin, akutní poruchy vápníku a ostatních minerálů. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. Addisonská krize a akutní komplikace feochromocytomu, péče o pacienty s minerálovým rozvratem.

6. Blok: Péče o pacienta se závažným neurologickým postižením (prezenční studium 10 hodin, kombinované studium 10 hodin)

ú Péče o pacienta se závažnou poruchou vědomí. Patofyziologie nervového systému, obecné principy diagnostiky a léčby. Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o akutně nemocné pacienty na jednotce intenzivní péče neurologického typu. Zásady neurologického vyšetření, syndromologie, poruchy vědomí.

ú Péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou krvácivou a ischemickou. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. Specifika práce sestry na iktové jednotce.

ú Péče o pacienta se závažným neurologickým onemocněním - křečové stavy, epileptický záchvat a status epilepticus, polyradiculoneuritis, nervosvalové poruchy. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče. Invazivní a neinvazivní ventilační péče, domácí ventilační péče.

7. Blok: Péče o pacienta se závažným infekčním onemocněním (prezenční studium 10 hodin, kombinované studium 10 hodin)

ú Protiepidemický režim, prevence nozokomiálních nákaz. Složky protiepidemického režimu na ARO a JIP, odpovědnost za dodržování, hygiena rukou (personál, pacienti, návštěvy) v systému péče na ARO a JIP. Nozokomiální nákazy v intenzivní péči a jejich prevence, bariérová ošetřovatelská péče, izolace. Preventivní opatření vzniku ventilátorové pneumonie, katétrové sepse, uroinfekce. Sepse, septický šok - klinické projevy, diagnostika, léčba. Chronická rána jako potencionální brána vstupu, typy ran, příčiny vzniku, prevence, diagnostika, léčba

ú Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty se závažným infekčním onemocněním. Pacient se závažným infekčním onemocněním, (invazivní meningokokové onemocnění a bakteriální meningitida, syndrom získaného imunodeficitu, závažné střevní a respirační nákazy, vysoce nebezpečné nákazy), klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace. Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o tyto pacienty, připravenost zdravotnického systému na léčbu pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami. Lumbální punkce na jednotce intenzivní péče.

8. Blok: Péče o pacienta se závažným psychiatrickým onemocněním (prezenční studium 5 hodin, kombinované studium 5 hodin)

ú Péče o pacienta s akutním psychiatrickým onemocněním. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace, specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s akutní psychotickou poruchou, relapsem schizofrenie, iatropatogenní příhodou, s akutním stavem zmatenosti, akutní fází mentální anorexie, agresivitou. Pacient s demencí a suicidálními tendencemi na jednotce intenzivní péče.

9. Blok: Problematika závislosti (prezenční studium 6 hodiny, kombinované studium 6 hodiny)

Problematika závislostí - přehled návykových látek (NL) zneužívaných v ČR a jejich vlastnosti. Zdravotní a právní aspekty, zásady bezpečnosti související se zneužíváním NL a závislostí na NL.

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (02.03.2018)

ČEŠKA, Richard. a kol. Interna. Praha:Triton. 2010. ISBN: 9788073874230
ŠEVČÍK, Pavel a kol. Intenzivní medicína. Praha:Galén, 3. přepracované a rozšířené vydání. 2014. ISBN: 9788074920660
KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 3. přepracované vydání vydání. Praha: Galén, 2009. 324 s. ISBN 978-80-7262-643-4.
PETRÁŠEK, Jan a kol. Základy vnitřního lékařství, Praha: Galén, 2011, ISBN: 978-80-7262-697-7
PETR Tomáš, Eva MARKOVÁ a kol. Ošetřovatelství v psychiatrii, Praha:Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-4236-6
ROZSYPAL H, M. HOLUB, M. KOSÁKOVÁ. Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči. Praha: Karolinum. 2013. ISBN 9788024621975
KAPOUNOVÁ, G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči, Praha: Grada, 2010, ISBN 978-80-247-1830-9
TOMEK, A. a kol. Neuro intenzivní péče - praktická příručka Praha: Mladá Fronta, 2012, ISBN: 978-80-204-2659-8
PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Karolinum, 2009, 158 s. ISBN 978-802-4616-315.
TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 358 s. ISBN 978-802-4620-251.

ZLATOHLÁVEK, L. a kol. Interna pro bakalárské a magisterské obory, Current Media, s.r.o., 2017, 488 s. ISBN 978-80-88129-23-3.

E-learningové opory dostupné v kurzu nMgr Intenzivní péče (<http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3951>)

* Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
KŘEMEN J., KOTRLÍKOVÁ E., Svačina Š.: Parenterální a enterální výživa, Praha: Triton, , 2009 SVAČINA Š. a kol.: Klinická diabetologie, Praha, Grada, 2007 SVAČINA Š., a kol. Poruchy metabolismu a výživy, 1. vydání, Praha: Galén, 2010. 505 s. ŠMAHELOVÁ A.: Akutní komplikace diabetu, Triton, Praha, 2007 CETKOVSKÝ Petr et al. Intenzivní péče v hematologii. Praha,Galén, 2004, s.572. ISBN 8072622552 DÍTĚ P. a kolektiv: Akutní stavy v gastroenterologii. Praha, Galén, 2005 LUKÁŠ, K., A. ŽÁK a kolektiv: Gastroenterologie a hepatologie - učebnice. Praha,Grada, 2007 ZADÁK, Z. Výživa v intenzivní péči. Praha: Grada, 2. vydání, 2008. ZIMA T. ed. Laboratorní diagnostika. Druhé, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007. RACEK, J. a kol.. Klinická biochemie.2.vydání, Praha,Galén,Karolinum, 2006. JABOR, A. a kol. Vnitřní prostředí, Praha, Grada, 2008 VOKURKA, S. et al. Ošetřovatelské problémy a základy hematoterapie. Praha: Galén. 2005. ISBN: 80-7262-299-4 SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014, 215 s., xxiv s. obr. příl. Sestra (Grada). ISBN 978-802-4747-712.

Studijní opory
Poslední úprava: Vladěna Topičová (05.05.2016)

Kontaktní hodiny výuky tohoto předmětu jsou plánovány ve stejném rozsahu u prezenční i kombinované formy studia. Průběžná kontrola studia je prováděna: § formou kontrolního autotestu v níže uvedeném oddíle e-learningového kurzu. Dosažení požadované úspěšnosti je předpokladem pro udělení zápočtu. Kontrolní autotest je studentům dostupný až po prostudování příslušných studijních materiálů. § v případě více než 20% absence také formou písemné práce na téma zadané vyučujícím individuálně. Veškeré písemné práce jsou odevzdávány do příslušné části níže uvedeného e-learningového kurzu, kde je následně dostupné také hodnocení a zpětná vazba vyučujícího.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Kompletní sadu e-learningových opor nalezne student v e-learningovém kurzu NMgr Intenzivní péče (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3951) v části Intenzivní péče v interních oborech. Přístup pro AK pro hosty možný po zadání hesla UTPOnMgrIP. Bližší instrukce k dostupným studijním zdrojům podá vyučující. Požadavky pro závěrečné hodnocení stanovuje garant předmětu. Komunikace s vyučujícím je zajištěna přímo prostřednictvím příslušné části e-learningového kurzu nebo na adrese petr.bartunek@lf1.cuni.cz ; lukas.zlatohlavek@lf1.cuni.cz. Osobní konzultace s vyučujícím je možná po předchozí dohodě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK