PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa - B02280 (Nutriční terapeut kombinovaná)
Anglický název: Hygiene of nutrition
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/8 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: doc. MUDr. M. Tuček, CSc.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Patří mezi: Povinné BNT K 2.r._17/18
Atributy: Nutriční terapeut-kombinovaná
Teoretický předmět
Prerekvizity : B02256, B02258, B02259
Anotace
Poslední úprava: KUD04642 (28.11.2013)

Získání znalostí v oboru hygiena výživy a přehledu základních hygienických a potravinářských právních norem, jejich použití a hodnocení dodržování jejich vybraných bodů v praxi.
Sylabus
Poslední úprava: KUD04642 (05.02.2015)

Výuka probíhá formou seminářů a přednášek, každé téma je částečně předneseno, částečně probráno na semináři. Semináře jsou pro studenty povinné!

Přehled právních norem v oblasti ochrany veřejného zdraví a potravinářství
Hygiena potravin a Vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Referenční hodnoty příjmu živin - Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
Výživa kojenců a malých dětí - Kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
Epidemiologie a prevence chorob hromadného výskytu souvisejících s výživou
Právní normy týkající se vody. Pitný režim
Mikrobiologická problematika ve výživě, epidemiologie a prevence alimentárních nákaz a intoxikací
Fyzikální faktory v souvislosti s výrobou, přípravou a uchováváním potravin

Není přednášen obsah všech zkušebních otázek, část problematiky je potřebné doplnit ze skript Kudlová E. a kol. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie a další studijní literatury.

Literatura
Poslední úprava: KUD04642 (05.02.2015)

Základní literatura
Kudlová E. a kol. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2009,287 s. ISBN 978-80-246-1735-0
Právní normy:
o Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
o Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
o Vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
o Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin
o Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků.
o Vyhláška č. 54/2004 Sb.o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.
o Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
Všechny právní normy lze nalézt v:
Sbírka zákonů http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx
Znění právních norem v platném znění (tj. se zapracovanými novelizacemi) lze nalézt na: http://www.zakonyprolidi.cz/  


Doplňující literatura:
Bencko,V. a kol. Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. Karolinum Praha, 2006, 178s. ISBN 80-246-1129-5
Bencko,V. a kol. Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Karolinum Praha, 2002, 204s. ISBN 80-7184-551-5
Podstatová, H. Základy hygieny a epidemiologie. Karolinum Praha, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7262-597-0
Kudlová, E., Mydlilová, A. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Grada Praha, 2005, ISBN 80-247-1039-0

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Eva Kudlová, CSc. (11.01.2017)

Zkouška se skládá ze dvou vytažených níže uvedených okruhů a testu orientace v právních normách. V průběhu seminářů dostanete připravených 5 otázek z legislativy a vaším úkolem bude - ve volném čase - vyhledat příslušnou právní normu, v ní najít odpověď na otázku a zapsat ji. Vyplněný test pošlete příslušnému učiteli e-mailem nebo nejpozději přineste ke zkoušce vytištěný na papíře.

Zkušební otázky z předmětu hygiena výživy, hygienická a potravinářská legislativa

1. Hlavní živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy): zdroje, význam, nadbytek, deficit.

2. Vitaminy rozpustné v tucích: zdroje, význam, nadbytek a deficit.

3. Vitaminy rozpustné ve vodě: zdroje, význam, nadbytek a deficit.

4. Minerální látky (Ca, P, Mg, Na, K): zdroje, nadbytek a deficit.

5. Stopové prvky (Fe, J, Cu, Cr, Mn, F, Se zdroje, nadbytek a deficit).

6. Voda a zdraví, požadavky na kvalitu pitné vody, balená voda.

7. Hromadné a individuální zásobování vodou, zdravotní rizika z vody.

8. Význam různých druhů živočišných potravin ve výživě.

9. Význam různých druhů rostlinných potravin ve výživě.

10. Přídatné látky (aditiva) v potravinách - důvody používání, zdravotní bezpečnost.

11. Potraviny určené pro zvláštní výživu, funkční potraviny.

12. Potraviny na bází geneticky modifikovaných organizmů, biopotraviny.

13. Toxické látky v potravinách.

14. Význam mikroorganismů v potravě člověka.

15. Typy právních norem, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 110/1999 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.

16. Nejdůležitější právní normy - vyhlášky týkající se potravin.

17. Metody sledování spotřeby potravin a hodnocení výživového stavu

18. Výživová doporučení pro populaci.

19. Výživa malých dětí. Význam kojení.

20. Výživa ve stáří.

21. Stravování pracujících.

22. Alternativní způsoby stravování a redukční diety.

23. Hygienické požadavky na společné stravování včetně zdravotnických zařízení.

24. Individuální zásady prevence onemocnění přenášených potravou.

25. Způsoby konzervace potravin teplem.

26. Zvyšování odolnosti potravin chladem, UV a ionizujícím zářením, hydrostatickým tlakem a ultrazvukem

27. Vliv fyzikálních faktorů na užitnou hodnotu potravin a vitamínů, vliv ohřevu potravin v mikrovlnné troubě na kvalitu potravin

28. Poruchy výživového stavu z nedostatku živin.

29. Chronická neinfekční onemocnění hromadného výskytu, rizikové faktory, prevence.

30. Alimentární infekce a intoxikace bakteriálními toxiny (původci, zdroj, přenos, prevence).

31. Primární, sekundární a terciární prevence - úloha výživy

32. Epidemiologická metoda práce

33. Použití epidemiologie v lidské výživě (nutriční epidemiologie).

34. Epidemiologie a rizikové faktory nádorových onemocnění.

35. Epidemiologie potravinových alergií

36. Epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění, metabolického syndromu a diabetu 2. typu.

37. Nutriční profil kuřáka, možnosti intervence. Odvykání kouření a změny hmotnosti. 

38. Legislativní zásady kontroly tabáku.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK