PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výzkumné praktikum - B02041 (Adiktologie - kombinovaná)
Anglický název: Research practical
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Mgr. Lenka Šťastná
Další informace: http://www.adiktologie.cz/articles/cz/5/Vyuka-a-kurzy.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Atributy: Adiktologie-kombinovaná
Teoretický předmět
Je záměnnost pro: B03352
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: DSVOBOD (23.04.2010)
Předmět je strukturován jako praktické cvičení jehož cílem je osvojit si a vyzkoušet některou z výzkumných adiktologických metod přímo v praxi. Studenti se tak mohou buďto zapojit do některého z probíhajících výzkumů na pracovišti nebo si výzkumnou práci vyzkoušet na kterémkoli školícím pracovišti. Lektor pak se studenty povede semináře cílené na zhodnocení a zaujetí kritického stanoviska k této výzkumné praxi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: DSVOBOD (23.04.2010)

Posluchač na svém vlastním výzkumném projektu aplikuje poznatky získané v metodologii:

  • seznámí se s psaním výzkumného záměru, projektu, závěrečné zprávy z výzkumu a odborného článku,
  • účastní se celého procesu průběhu výzkumu,
  • je schopen získané teoretické i praktické poznatky sám aplikovat na jiné výzkumné projekty.

Literatura
Poslední úprava: DSVOBOD (23.04.2010)

Povinná literatura a studijní materiály:

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Doporučená rozšiřující literatura a studijní materiály:

Viz literatura k předmětu Metodologie adiktologického výzkumu 1 (2.ročník)

Metody výuky
Poslední úprava: DSVOBOD (23.04.2010)

Datum a místo přednášky/semináře: U Nemocnice 4, Praha 2, 1. patro

1. Název

Seminář 1

Plán a zásady výzkumu

Anotace

Rekapitulace toho, co vše zahrnuje výzkumný projekt a zopakování základních zásad realizace výzkumu.

Klíčové pojmy

Projekt, teoreticko-kritická analýza, otázky a hypotézy, výzkumný soubor, metody sběru dat, metody analýzy a interpretace dat

2. Název

Seminář 2

Praktický příklad kvantitativně orientovaného výzkumu

Anotace

Ukázka konkrétního výzkumného projektu: hypotézy, volba a velikost výzkumného souboru, metody sběru dat, metody analýzy a interpretace dat, závěrečná zpráva, odborná publikace.

Klíčové pojmy

Příklad kvantitativně orientovaného výzkumu.

3. Název

Seminář 3

Praktický příklad kvalitativně orientovaného výzkumu

Anotace

Ukázka konkrétního výzkumného projektu: výzkumné otázky, volba a velikost výzkumného souboru, metody sběru dat, metody analýzy a interpretace dat, závěrečná zpráva, odborná publikace.

Klíčové pojmy

Příklad kvalitativně orientovaného výzkumu.

4. Název

Seminář 4

Praktický příklad výzkumu kombinujícího kvantitativní i kvalitativní přístup Anotace

Ukázka konkrétního výzkumného projektu: výzkumné otázky a hypotézy, volba a velikost výzkumného souboru, metody sběru dat, metody analýzy a interpretace dat, kombinace kvantitativních a kvalitativních dat, závěrečná zpráva, odborná publikace.

Klíčové pojmy

Příklad výzkumu kombinujícího kvantitativní i kvalitativní přístup.

Doporučená literatura a studijní materiály: Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Příslušná odborná literatura k jednotlivým projektům.

Datum a místo přednášky/semináře: 2.blok

5. Název

Seminář 5

Otázky a hypotézy výzkumu

Anotace

Posluchač si připraví vlastní výzkumný záměr a na semináři bude prezentovat otázky nebo hypotézy vlastního plánu výzkumu s následnou diskusí, do které se zapojí ostatní posluchači.

Klíčové pojmy

Výzkumná otázka, hypotéza¨.

6. Název

Seminář 6

Strategie a metody výběru zkoumaného souboru Anotace

Na základě stanovených otázek nebo hypotéz posluchač zvolí strategie a metody výběru zkoumaného souboru a bude je na semináři prezentovat s následnou diskusí, do které se zapojí ostatní posluchači.

Klíčové pojmy

Strategie a metody výběru zkoumaného souboru.

7. Název

Seminář 7

Volba strategie získávání dat

Anotace

Posluchač bude prezentovat a odůvodňovat volbu strategií získávání dat s následnou diskusí všech posluchačů.

klíčové pojmy

Strategie získávání dat.

8. Název

Seminář 8

Příprava sběru dat Anotace

Posluchač se prakticky připraví na samotný sběr dat - technické požadavky sběru dat.

klíčové pojmy

Sběr dat.

Doporučená literatura a studijní materiály: Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Datum a místo přednášky/semináře: 3. blok

9. Název

Seminář 9

Tvorba dotazníku Anotace

Posluchač se na příkladu seznámí s tím, jaké položky by měl každý dotazník obsahovat, jak klást otázky a jakou by měl mít dotazník formu. Následně pak vytvoří dotazník pro vlastní výzkumný záměr.

Klíčové pojmy

Dotazník. Otevřené, uzavřené otázky. Škála.

10. Název

Seminář 10

Struktura rozhovoru a ohniskové skupiny Anotace

Posluchač si zopakuje zásady vedení rozhovoru a ohniskové skupiny a pokusí se sám sestavit strukturu rozhovoru případně ohniskové skupiny v rámci vlastního výzkumného projektu. Tento návrh bude prezentován a diskutován s ostatními posluchači.

Klíčové pojmy

Semistrukturovaný, nestrukturovaný rozhovor. Narativní rozhovor. Ohnisková skupina.

11. Název

Seminář 11

Sběr dat v terénu Anotace

Posluchač bude sám sbírat data v terénu v rámci vlastního výzkumného projektu.

Klíčové pojmy

Sběr dat.

12. Název

Seminář 12

Sběr dat v terénu

Anotace

Posluchač bude sám sbírat data v terénu v rámci vlastního výzkumného projektu.

Klíčové pojmy

Sběr dat.

Doporučená literatura a studijní materiály: Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Datum a místo přednášky/semináře: 4.blok

13. Název

Seminář 13

Transkripce a kódování dat a analýza kvalitativních dat Anotace

Na vlastních datech, které posluchač sesbíral, si posluchač vyzkouší transkripci a kódování dat s možností konzultace a diskuse s ostatními posluchači. Dále se na konkrétních příkladech seznámí s možnostmi analýza kvalitativních dat. Sám bude prezentovat vlastní analytický postup.

Klíčové pojmy

Techniky transkripce dat. Kódování dat. Analýza dat ? základní taktiky. Analýza dat z rozhovorů, ohniskových skupin. Analýza psaných dokumentů. Zakotvená teorie.

15. Název

Seminář 14

Deskriptivní statistika a základy induktivní statistiky Anotace

Posluchač se na vlastních datech naučí základním statistickým operacím a možnostem, která data umožňují.

Klíčové pojmy

Frekvence, průměr, modus, medián, směrodatná odchylka, rozptyl, kontingenční tabulky, chí kvadrát, korelace, grafická prezentace dat.

16. Název

Seminář 15

Závěrečná zpráva z výzkumu, článek do odborného periodika Anotace

Posluchač napíše závěrečnou zprávu z vlastního výzkumu. Seznámí se s kritérii odborného článku.

Klíčové pojmy

Závěrečná zpráva z výzkumu. Odborný článek.

Doporučená literatura a studijní materiály: Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál.

Hendl, J. (1999). Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Nakladatelství Karolinum.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Libra (29.10.2019)

Požadavky k zápočtu:

 

Účast na seminářích aspoň na šesti z osmi, aktivita, dvě seminární práce: výzkumný projekt a závěrečná zpráva z výzkumu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: DSVOBOD (23.04.2010)

Požadavky k zápočtu:

Účast na seminářích aspoň na šesti z osmi, aktivita, dvě seminární práce: výzkumný projekt a závěrečná zpráva z výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK