PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapie - souhrn praktických znalostí - B01827 (Ergoterapie)
Anglický název: Occupational Therapy - Summary of Practical Knowledge
Zajišťuje: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/25, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Rybářová
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Bc. Olga Nováková, M.Sc.
Atributy: Ergoterapie
Klinický předmět
Prerekvizity : B00217
Je záměnnost pro: B03320
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rybářová (13.02.2019)
Studenti si prakticky zopakují všechny části ergoterapeutického procesu. Důraz je kladen hlavně na analýzu vstupních informací o pacientovi, vyšetření a sestavení ergoterapeutického plánu, navržení terapie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Rybářová (13.02.2019)

Cíle:
1. Student si zopakuje základy ergoterapeutického procesu.

2. Student si prakticky zopakuje ergoterapeutickvyšetřovací postupy.

3. Student si prakticky zopakuje terapeutické postupy u pacientů s různými diagnózami.

4. Student bude po absolvování předmětu připraven k praktické státní zkoušce.

Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Olga Nováková, M.Sc. (18.02.2021)

týden blokové výuky, praktická cvičení, práce s pacienty ve skupině (dle aktuální epidemiologické situace)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Olga Nováková, M.Sc. (15.02.2022)

 ! ! ! Předmět Ergoterapie - souhrn praktických znalostí - B01827 (Ergoterapie) je vyučován společně s předmětem Ergoterapie - souhrn praktických dovedností - B03320 (Ergoterapie), veškeré náležitosti jsou specifikované u tohoto předmětu. ! ! !

 

 

Předmět je zakončen praktickým zápočtem.

Podmínky k získání zápočtu:

- 100% prezence

- aktivní účast na výuce

- správné praktické předvedení výkonu, který si student vylosuje ze seznamu otázek, včetně vysvětlení a případného zodpovězení doplňujících otázek zkoušejících

 

Seznam otázek – pro praktické předvedení výkonu:

 

 1. Ergoterapeutická anamnéza pacienta.

 2. Hodnocení personálních ADL.

 3. Hodnocení instrumentálních ADL.

 4. Analýza provádění konkrétní všední denní činnosti.

 5. Terapie zaměřená na zlepšení výkonu provádění ADL.

 6. Vyšetření pasivních a aktivních rozsahů pohybů na HKK.

 7. Vyšetření pasivních a aktivních rozsahů pohybů na DKK.

 8. Návrh vhodné terapie omezeného pasivního nebo aktivního rozsahu pohybu na HKK.

 9. Vyšetření svalového tonu na HKK.

 10. Techniky k ovlivnění hypertonu svalů na horní končetině.

 11. Vyšetření svalové síly na HKK, možnosti terapie.

 12. Vyšetření povrchového čití na HKK, možnosti terapie.

 13. Vyšetření hlubokého čití na HKK, možnosti terapie.

 14. Vyšetření a nácvik úchopů.

 15. Možnosti terapie zaměřené na zlepšení kvality provádění úchopů.

 16. Příprava horní končetiny k terapii.

 17. Péče o jizvu, o reziduální pahýl, desenzibilizace.

 18. Bobath koncept: placing, guiding, handling.

 19. Bobath koncept: placing trupu, HKK, DKK.

 20. Bobath koncept: mobilizace pletence ramenního.

 21. Mobilita na lůžku, vertikalizace (vyšetření, terapie, Bobath koncept).

 22. Vyšetření a terapie rovnováhy. Balanční reakce.

 23. Vyšetření a nácvik chůze dle Bobath konceptu.

 24. Výběr a trénink používání kompenzačních pomůcek pro lokomoci.

 25. Hodnocení domácího prostředí a návrh řešení jeho úprav. Prevence pádů.

 26. Polohování, zásady, možnosti.

 27. Přesuny, edukace osobního asistenta k jejich správnému provádění.

 28. Základy ergonomie pracovního prostředí, škola zad (instruktáž pacienta).

 29. Vyšetření kognitivních a percepčních funkcí (včetně testů – např. MMSE, ACE-R, MoCa).

 30. Terapie kognitivních funkcí, možnosti, strategie.

 31. Vyšetření a terapie grafomotoriky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK