PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a epidemiologie 1 - B01783
Anglický název: Hygiene and Epidemiology 1
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: MUDr. Alena Slámová, Ph.D.
Atributy: Všeobecná sestra
Prerekvizity : B01507
Anotace
Poslední úprava: SLA01900 (10.10.2012)

Předmět poskytuje přehled v hygieně a epidemiologii pro bakaláře využitelný v jejich budoucí praxi. Ve společném výukovém kmeni seznamuje studenty se základy hygieny prostředí (ovzduší, půda, voda, vnitřní prostředí budov), hygieny práce a faktory životního stylu. Epidemiologie se věnuje základním zdravotním ukazatelům, epidemiologii neinfekčních i infekčních nemocí, nozokomiálním nákazám, preventivním a represivním protiepidemickýcm opatřením.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SLA01900 (14.05.2013)

Cílem předmětu hygiena a epidemiologie 1 ( společný kmen) je  získání základních poznatků o vztazích člověka a prostředí. Student bude seznámen se základními faktory ovlivňující zdraví jedince i celé populace. Bude schopen identifikovat základní faktory životního a pracovního prostředí (fyzikální, chemické a i biologické), pochopit jejich vzájemnou interakci, jejich vliv na zdraví, principy ochrany před jejich nepříznivým působením. Získá základní znalosti a faktorech životního stylu, jejich vlivech na zdraví jedinců i jednotlivých populačních skupin. V epidemiologii bude seznámen se základními ukazateli zdravotního stavu, způsoby jejich zjišťování i hodnocení. Bude seznámen se základními principy medicínské biostatistiky.

Literatura
Poslední úprava: KRA01701 (05.01.2014)

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

1.    Tuček, M., Slámová A. a kol.: Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Karolinum 2012 . 214s.

2.    Podstatová, H.: Základy epidemiologie a hygieny. Galén, Karolinum 2009, 153s.

3.    Bencko, V. a kol.: Hygiena a epidemiologie - učební texty k seminářům a praktickým cvičením pro studijní obor zubní lékařství. UK Praha, 2006, 175s.

4.    Podstatová, H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Epava. 2002. 262 s.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

1.    Göpfertová, D. a kol.: Epidemiologie obecná a speciální: Karolinum. 2007. 300s.

2.    Kudlová, E. a kol.: Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Karolinum Praha, 2009,287 s

3.    Fait, T., a kol: Preventivní medicína. Maxdorf.2008. 551 s.

4.  Maďar, R., a kol.: Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Grada Publishing. 2006, 178 s.

5. Králíková, E. e al.: Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba, Adamira, Břeclav, 2013.

OPORY STUDIA:

KOMÁREK,L. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi.

Dostupné na : http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi

ZVÁROVÁ, J., a kol.: Biomedicínská statistika .

Dostupné na: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=knihy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK