PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský proseminář - B01623 (Adiktologie)
Anglický název: Bachelor´s Preparatory Seminar
Zajišťuje: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Další informace: http://www.adiktologie.cz
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Patří mezi: Povinné BADI18 P 3.r._23/24
Atributy: Adiktologie
Klinický předmět
Prerekvizity : B03183, B03193
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (25.01.2021)
Studenti navazují na předměty metodologické linie a odborné předměty, přinášejí návrhy svých bakalářských prací, které jsou kolokviální formou diskutovány v celém kruhu a korigovány. Předmět probíhá formou cvičení. Dále jsou studenti seznámeni s požadavky na bakalářské práce a pravidly pro jejich zpracování a hodnocení, zejména pak s platnými pokyny pro zpracování závěrečných prací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Posluchač

  • si připomene (návaznost na Metodologii I a II) základy odborného publikování,
  • si připomene (návaznost na Metodologii I a II) základní znalosti a dovednosti při plánování, přípravu, průběh a vyhodnocení výzkumné studie,
  • cvičně přinášejí návrhy svých bakalářských prací, které jsou kolokviální formou diskutovány v celém kruhu a korigovány,
  • je seznámen s požadavky na závěrečné práce a pravidly pro jejich psaní, včetně procesu obhajoby.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Výuka probíhá formou interaktivních seminářů, kde jednotliví studenti prezentují vlastní návrhy bakalářských prací, nad nimiž se dále strukturovaně a konstruktivně diskutuje.

Doporučená struktura prezentace je následující:

1.    Název práce (a vaše jméno, případně jméno vedoucího vaší práce, pokud ho máte dohodnutého) – název hlavně přesný a výstižný, nemusí být příliš stručný, měl by vystihovat základní problém a nastínit design (např. Užívání alkoholu studenty pražských lékařských fakult: dotazníkové šetření) 
2.    Východiska – koresponduje s úvodem práce – co je výzkumný problém, proč je téma zajímavé a smysluplné (osobně i odborně) 
3.    Teoretická část – co by mělo být obsahem teoretické části, jaké kapitoly tam budou, případně jaké jsou klíčové publikace k tématu 
4.    Cíl – stručný a jasný jednou větou, pouze jeden hlavní: popsat (jev, souvislosti, vztahy), vysvětlit, předpovědět… (známe 3-4 typy cílů, osvěžte znalosti z metodologie) 
5.    Design – základní postup, typ výzkumu (kvalita / kvantita / kombinace obou; explorační, terénní  výzkum, dotazníkové šetření, experiment, případová studie…) 
6.    Výzkumné otázky / hypotézy – standardně 3-5 dle designu a zaměření 
7.    Soubor – kdo (případně co) bude do výzkumu zařazen, nominační technika (jakým způsobem na základě jakých kritérií vyberu účastníky výzkumu ze základního souboru-populace), celkový rozsah výzkumného souboru (nezapomeňte zdůvodnit) 
8.    Etika – jaká etická pravidla bude nutno dodržet, aby účastníci výzkumu nebyli ohroženi (ani výzkumníci by neměli být ohroženi) 
9.    Metody tvorby dat – jakou metodou budu tvořit data, která následně podrobím analýze (např.: rozhovor, ohnisková skupina, dotazník, pozorování, zpracování dokumentace klientů…) 
10.    Metody analýzy dat – jakým způsobem budu z dat tvořit výsledky (např.: induktivní analýza, popisně či analyticky statistické metody – raději konkrétněji a polopaticky, aby tomu rozumněli i spolužáci...) 
11.    Předpokládané výsledky – co mi asi vyjde a k čemu to bude dobré, jak to půjde prakticky využít 
12.    Rizika a problémy – v čem spatřuji možná rizika realizace, sporné body, otázky interní i externí validity (např.: budu mít dost respondentů? budou mi říkat pravdu? bude možné výsledky aplikovat v praxi? …) - velmi důležitý bod 

Body 4 a 5 lze spojit do jednoho slajdu, stejně jako 7 a 8. 
Prezentace by měla být stručná, nepište ji ve větách ale spíš v odrážkách. Jediné stylisticky úplné věty z celé prezentace by měly být cíl a hypotézy jako věty oznamovací a/nebo výzkumné otázky jako věty tázací (možná ještě východiska by šlo do prezentace formulovat ve větách). 

Budeme diskutovat zejména zaměření a rozsah výzkumu a zda toto koresponduje s navrhovanými metodami. Pokud chcete psát teoretickou bakalářskou práci, vězte, že i ta má cíl a otázky, pracuje s nějakým materiálem (literatura) určitými metodami (systematická a kritická analýza, obsahová analýza, metaanalýza…), z čehož plyne, že struktura prezentace pro tento typ práce je totožná. A případně kasuistická práce v rámci bakalářky představuje pouze specifický typ kvalitativního výzkumu, takže nikdo se ze struktury nevykroutí… 
Všichni byste měli mít nějaký hrubý náčrt výzkumného plánu již z loňska z metodologie, takže věřím, že to pro vás nebude těžké ani časově příliš vyčerpávající. 
Nebojte se popustit uzdu fantazii, ale zároveň zkuste využít tuto příležitost k diskuzi nad vaší reálnou bakalářkou. 
Výhodou je, pokud máte již téma a vedoucího práce vybrané, případně už i prokonzultované, nicméně to není nutností. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Povinná literatura a studijní materiály jsou součástí příloh:

Vacek, J., & Miovský, M. (2019). Manuál pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Praha.

 

Vzorové obhájené závěrečné práce

 

Citační norma:

Citační manuál APA: https://www.apastyle.org/manual

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Libra (29.10.2019)

Požadavky k zápočtu:

  1. přednesení vlastního návrhu bakalářské práce formou prezentace,
  2. aktivita v diskuzi o návrzích ostatních studentů,
  3. účast na seminářích alespoň 80 % - nahrazení neúčasti 15 % = 2 normostrany odborné rešerše k tématu bakalářské práce

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Požadavky k zápočtu:

  1. přednesení vlastního návrhu bakalářské práce formou prezentace,
  2. aktivita v diskuzi o návrzích ostatních studentů,
  3. účast na seminářích alespoň 80 % - nahrazení neúčasti 15 % = 2 normostrany odborné rešerše k tématu bakalářské práce

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK