PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Biologie a genetika - B01139 (Zubní lékařství)
Anglický název: Biology and Genetics
Zajišťuje: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Romana Mihalová; rmiha@lf1.cuni.cz
Další informace: http://biol.lf1.cuni.cz/menu.htm
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Atributy: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Prerekvizity : B01129, B03031
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kolářová (02.10.2019)
Předmět je zaměřen na zvládnutí vybraných základních biologických a genetických principů s akcentací vědomostí a praktických dovedností v oboru stomatologie.
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (05.10.2020)
Přednášky

Úvod do předmětu Biologie a genetika. Monogenně podmíněné znaky u člověka.

Biologie a genetika prokaryot a eukaryot - srovnání.

Buněčný cyklus, regulace.

Molekulární genetika.

Onkogenetika.

Lékařská genetika.

Praktická cvičení

Organizační úvod. Monohybridismus, dihybridismus, štěpné poměry. Genetika ABO, MN a Rh.

Úvod do genealogie (schéma). Typy dědičnosti v rodokmenu, příklady monogenní dědičnosti u člověka

(AR, AD, GR).

Mitóza, normální karyotyp, stříhání karyotypu.

Meióza, principy štěpení, nondisjunkce, virtuální mikroskopování.

Syndromy podmíněné odchylkou v počtu a struktuře chromosomů.

Vazba genů. Polygenní dědičnost.

Populační genetika, C-H-W rovnováha, malé populace - drift.

Molekulární genetika I.

Molekulární genetika II. Dna diagnostika - příklady.

Imunogenetika - transplantační zákony, dědičnost histokompatibilitních antigenů. Rh.

Modelové příklady dědičnosti vrozených vad a působení teratogenů. Ontogeneze.

Modelové příklady familiárních nádorů, molekulárně genetická analýza onkogenů a tumor supresorových genů.

Základy genetické konzultace, hodnocení rizika, indikace preventivních metod.

Literatura
Poslední úprava: prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. (30.09.2022)

Povinná:

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KOT02392 (03.05.2008)

V den zahájení praktických cvičení se studenti dostaví do "Rotundy" Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2 - přízemí vpravo.

S sebou nejlépe A4 nelinkovaný sešit na protokoly a Návody k praktickým cvičením (viz. doporučená literatura)

Bílé pláště ani přezutí nejsou nutné.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KOT02392 (16.11.2014)

1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace

    Genová kontrola tvorby protilátek

    Prevence a časná diagnostika vrozených vad

 

2. Genotyp a prostředí

    Mitóza, její regulace a poruchy

    Dědičnost a biologický význam krevně skupinových systémů

 

3. Metody genetické analýzy v experimentu a lidské genetice

    Struktura a reprodukce bakterií, význam v medicíně

    Dědičnost a biologický význam Rh systému

 

4. Základní zákony genetiky, Mendelovy pokusy

    Buněčný cyklus, jeho regulace a poruchy

    Hlavní histokompatibilitní komplex člověka

 

5. Genealogická metoda

    DNA - stavba a funkce

    Imunokompetentní buňky

 

6. Autosomálně dominantní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

    RNA - typy , stavba a funkce

    Genetická kontrola imunitní odpovědi

 

7. Autosomálně recesivní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka

    Struktura a funkce genu

    Transplantační zákony

 

8. Dědičnost pohlavně vázaná v pokusu a rodokmenu, příklady znaků u člověka

    Replikace DNA

    Záchyt a prevence chromosomálních odchylek

 

9. Multifaktoriální dědičnost

    Genetický kód

    Indikace chromosomálního vyšetření

 

10. Multifaktoriálně dědičné znaky u člověka

      DNA sekvence proteinotvorné a neproteinotvorné

      Genetika transplantací, transplantační pravidla, histokompa­tibilitní systémy

11. Dědivost a význam jejího hodnocení v lékařství

      Translace, posttranslační úpravy proteinů

      Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů

 

12. Dihybridismus, interakce nealelních genů, polyhybridismus

      Transkripce a posttranskripční úpravy RNA u eukaryot

      Mutagenní a teratogenní faktory životního prostředí

 

13. Mnohotná alelie

      Genetické příčiny procesu stárnutí a smrti

      Cíle a úkoly lékařské genetiky

 

14. Genová vazba

      Regulace genové funkce u prokaryot

      Prekoncepční prevence geneticky podmíněných chorob a vrozených vad

 

15. Genetické metody vazbové analýzy

      Genové mutace, typy a manifestace

      Příčiny vzniku nádorů, kancerogeneze, kancerogeny

 

16. Crossing-over, jeho mechanismus a význam

      Regulace genové funkce u eukaryot

      Genetický screening

 

17. Molekulární podstata dědičných chorob

      Somatické a gametické chromosomální aberace

      Genetická konzultace a její význam

 

18. Aneuploidie chromosomů

      Mutageny a mutageneze, testování mutagenních účinků

      Charakteristika nádorového bujení

 

19. Mimochromosomová dědičnost, nemendelovská dědičnost

      Reparační mechanismy nukleových kyselin

      Etické a právní aspekty lékařské genetiky

 

20. Význam a struktura chromosomů eukaryot

      Dědičné poruchy metabolismu

      Populace z genetického hlediska, C-H-W rovnováha

 

21. Populační polymorfismy a jejich příčiny

      Metody analýzy nukleových kyselin

      Chromosomové aberace v etiologii neoplázií

 

22. Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika

      Počet a typy chromosomů, metody chromosomálního vyšetření

      Ontogeneze pohlaví u savců, poruchy

 

23. Prenatální diagnostika vrozených vad

      Transkripce a posttranskripční úpravy RNA u prokaryot

      Teratogeneze, teratogeny

 

24. Malé populace - genový drift, význam pro evoluci

      Hemoglobinopatie

      Vrozené vývojové vady člověka, příklady, rozdělení podle příčin

 

25. Meióza, její regulace a poruchy

      Konjugace, transformace, transdukce

      Reparační mechanismy organismu a jejich genetická kontrola

 

26. Gametogeneze

      Přímá a nepřímá diagnostika geneticky podmíněných chorob analýzou DNA

      Příčiny vzniku chromosomálních aberací

 

27. Genealogická metoda

      Význam a struktura chromosomů prokaryot

      Prenatální diagnostika

 

28. Karyotyp člověka, metody jeho vyšetření

      Struktura a funkce eukaryotní buňky

      Charakteristika nádorově transformovaných buněk

 

29. Odchylky v počtu chromosomů, příčiny a klinické projevy

      Přenos signálů v buňkách

      Nádory s familiárním výskytem

 

30. Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů

      Tumor supresorové geny

      Struktura a funkce prokaryot

 

31. Strukturní přestavby chromosomů

      Protoonkogeny, onkogeny

      Kultivace buněk a tkání in vitro, význam v medicíně

 

32. Chromosomální determinace pohlaví

      Genetické regulace v mnohobuněčných organismech

      Prenatální screening vrozených vad

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK