PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Informační věda - AXIVSPE01
Anglický název: Information Science
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Klára Foglarová (18.11.2020)
V rámci oborového předmětu Informační věda je diskutován aktuální stav poznání a trendy v oblastech informační
vědy, zejména informační společnosti, informační politiky a informačního chování, a možnosti aplikace
vědeckovýzkumných postupů informační vědy jednak ve výzkumu samotném, především v kontextu zaměření
dizertační práce, a jednak praktické aplikace v různých oblastech společnosti. Kontaktem s tuzemskou i zahraniční
literaturou získává doktorand též dovednost formulovat strategické a koncepční dokumenty.
Komisionální zkouška probíhá ve formě diskuze nad prostudovanou literaturou, přičemž se hodnotí úroveň
porozumění dílčím tématům, chápaní vztahů a souvislostí mezi jednotlivými oblastmi a schopnost kritického
myšlení. Aplikace poznatků na téma disertační práce je vítána. Doktorand vybírá literaturu dle své specializace
rámci oboru (informační věda, knižní kultura a nová média), kterou osvědčil jak výběrem tématu disertační práce,
tak ostatními vědeckými aktivitami. K výběru slouží okruhy studijní literatury, vypracované a každoročně
aktualizované oborovou radou. Složení zkoušky z informační vědy se doporučuje nejpozději ve druhém roce studia.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Klára Foglarová (18.11.2020)

Základní literatura:

BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Introduction to information science. London: Facet, 2012. ISBN 978-1-85604-810-1.

MANOVICH, Lev. The language of new media. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2002, xxxix, 354 s. ISBN 02-626-3255-1.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. ISBN 978-80-7277-390-9.

Doporučená literatura:

BLAIR, Ann. Too Much To Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010. 397 s. ISBN 978-0-300-16539-5

BURKE, Peter. Společnost a vědění (2 díly). Praha, Karolinum: 2007-2013.

FLORIDI, Luciano. The 4th revolution: how the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014. ISBN 978-0-19-960672-6

GILCHRIST, Alan. Information science in transition. London: Facet, 2009. 401 s. ISBN 978-1-85604-693-0.

KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993.

MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno: Jota, 2000. 415 s.

MERTA, Augustin. Společenské aspekty komunikace odborných informací. In: Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I [CD ROM]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FFUK, 2001.

OLSGAARD, John. Principles and applications of information science for library professionals. Chicago: American Library Association, 1989. 142 s. ISBN 0-8389-0507-2.

RUBIN, Richard. Foundation of library and information science. 3rd ed. New York: Neal-Schuman, 2010. ISBN 978-1-55570-690-6.

SHANNON, Claude Elwood a Warren WEAVER. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press, c1998. ISBN 0-252-72548-4

DROBÍKOVÁ, Barbora, Radka ŘÍMANOVÁ, Jiří SOUČEK a Martin SOUČEK. Teoretická východiska informační vědy. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3716-7.

VICKERY, B a Alina VICKERY. Information science in theory and practice [online]. 3rd rev. & enlarged ed. Munchen: K.G. Saur, 2004 [cit. 2016-04-03]. ISBN 3-598-11658-6. Dostupné z: http://galenet.galegroup.com/servlet//eBooks ?

WIENER, Norbert. Kybernetika, neboli, řízení a sdělování v živých organismech a strojích. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1960.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK