PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II. - literární - AVS500116
Anglický název: Diploma Thesis Seminar of Literature II
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS100092
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Prerekvizity : AVS500115
Je záměnnost pro: AVS500115
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. (12.02.2017)
Cílem semináře je poskytnout studentům metodologickou a tematickou průpravu pro vypracování bakalářské práce z oblasti synchronní baltské jazykovědy a litevské a lotyšské literatury 19. a 20. století. Seminář bude zaměřen jednak na analýzu jednotlivých částí a aspektů vznikajících bakalářských prací, jednak na praktické písemné zpracování zvoleného (zadaného) tématu bakalářské práce. Tento rozbor či korekce se bude týkat jak koncepce a metodologie bakalářské práce, tak i stylu, formulací a formální stránky psaní odborného textu, včetně bibliografie a způsobu citování. Pozornost bude rovněž věnována práci s odbornou literaturou a zpracovávání dílčích otázek.

Slovanské literatury
Program v LS
Studenti v předstihu odevzdají část (nejlépe 1 ucelenou kapitolu, tj. asi 10 NS) své bakalář./dipl. práce, která bude rozeslána dalším účastníkům kursu. Hlavním bodem programu je tedy jednak vystoupení, v němž student přednese zprávu o rozpracovanosti své práce, posunech v jejím zpracování v porovnání se ZS, popř. problémech, na které narazil apod.
Prezentace práce je zároveň i „nácvikem“ obhajoby jako součásti SZK.

Následuje 2. hlavní bod, diskuse: připomínky, otázky a podněty z pléna k obsahu práce; na podněty student vzápětí reaguje.
Součástí vystoupení může popřípadě být také prezentace odborného textu (na základě vlastního výběru studenta) inspirativního pro práci.

Posluchači se posléze mohou vyjadřovat i ke způsobu prezentace (rétorické stránce vystoupení).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

 

Základní studijní literatura:

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.

Čmejrková, S., Daneš F., Světlá J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha 2000.

Liška, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha 2003.

Holoušková, D., Krobotová, M.: Diplomová a závěrečná práce. Olomouc 2002. 

Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno 2002.

Další odborná literatura:

Čermák, F.: Základy lingvistické metodologie. Praha 1993.

Erhart, A.: Baltské jazyky. Praha 1982.

Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika I. Riga 1959.

Nünning, A.: Lexikon teorie literatury a kultury. Brno 2006.

Tesařová, J.: Kapitoly z lotyšskej a estónskej literatúry a kultúry. Bratislava 2001.

Latviešu literatūras vēsture I.-III. Riga 1998-2001.

Další odborná literatura se váže přímo na konkrétní téma bakalářské práce, jež si student zvolí.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

Zpracování 10 stran odborného textu souvisejícího s diplomovou prací.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)
 1. Volba tématu. Charakter práce.
 2. Vyhledávání bibliografických podkladů. Bibliografie a jejich sestavování.
 3. Pracovní plán. Obsah jako pracovní osnova.
 4. Vytvoření konečné verze konspektu práce.
 5. Příprava teoretické části práce.
 6. Příprava analytické části práce. Zásady shromažďování a analýzy potřebného materiálu.
 7. Diskuse o vybraných teoret. problémech na základě studia odborné literatury týkající se zvoleného tématu.
 8. Diskuse o vybraných teoret. problémech na základě studia odborné literatury týkající se zvoleného tématu.
 9. Diskuse o vybraných teoret. problémech na základě studia odborné literatury týkající se zvoleného tématu.
 10. Analýza shromážděného materiálu. Vybrané problémy.
 11. Analýza shromážděného materiálu. Vybrané problémy.
 12. Analýza shromážděného materiálu. Vybrané problémy.
 13. Analýza shromážděného materiálu. Vybrané problémy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK