PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Folklor východní Evropy - AVS500058
Anglický název: Folklore of Eastern Europe
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500167
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (22.10.2010)
Cílem přednášky je seznámit studenty se specifickými mechanismy vypracovanými mluvenou tradicí za poslední tisíciletí, a
to na materiálu baltského a východoslovanského folklóru. Zvláštní pozornost je věnována vývoji jednotlivých folklorních
žánrů a vztahu mezi folklórem a literaturou. Posluchači budou seznámeni s postavením folklorní tvorby v rámci systému
kultury hlavních východoevropských národů. Přednáška rovněž seznamuje s dějinami evropské folkloristiky a se
současnými metodami této vědní discipliny.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (30.10.2010)
Základní studijní literatura:
ZUBATÝ, J.: O alliteraci v písních lotyšských a litevských. Praha 1894.

Baltu religijos ir mitologijos šaltiniai I-IV. Vilnius 1996-2005.

The Types of the Folktale. A classification and bibliography Anti Aarne`s Verzeichnis der Märchentypen. Helsinki 1961.

KERBELYTE, B.: The catalogue of Lithuanian narrative folklore I-IV. Vilnius 1999-2004.

KERBELYTE, B.: Liaudies pasakos prasme. Vilnius 1987.

HORÁLEK, K.: O teoretické základy folklórní komparatistiky. In: Český lid, 1977.

SAUKA, L.: Lietuviu tautosaka. Vilnius 1998. (ruské vydání z r. 1986)

SAUKA, D.: Lietuviu tautosaka. Vilnius 1982.

PROPP, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Praha 1999.

The Types of the Folktale. A classification and bibliography Anti Aarne`s Verzeichnis der Märchentypen / translated and

enlarged by S. Thompson. Helsinki 1961.

Další odborná literatura:
AFANAS´JEV, A. A.: Narodnyje russkije skazki. T. 1-3. Moskva 1978.

Archangel´skije byliny i istoričeskije pesni. Sankt-Petěrburg 2002.

BACHTIN, M. M.: Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha 2007.

VELIUS, N.: Mitines lietuviu sakmiu butybes. Vilnius 1977.

VELIUS, N.: Chtoniškasis lietuviu mitologijos pasaulis: Folklorinio velnio analize. Vilnius 1987.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (22.10.2010)

1. Z dějin evropské folkloristiky. Přínos českých folkloristů k pochopení baltské a východoslovanské lidové tvorby.

Pražská kulturně historická metoda.

2. Baltská a východoslovanská etnická kultura, etnická geografie. Folklor a pochopení otázky baltoslovanské

etnogeneze.

3. Kontaktní komunikace, neustálenost a variabilita formy. Metodologie sběru folklóru.

4. "Psané" a "mluvené" kulturní zóny a jejich vzájemný vztah z hlediska historického vývoje. Systém folkorních

žánrů.

5. Folklorní text. Osobitost forem a způsobu realizace. Žánry narativního folklorů.

6. Jednota folklorních textů s neřečovými komponenty kulturní tradice: obřadem, teatralizací aj.

7. Drobné žánry folkloru. Poetika zaříkávání.

8. Východoslovanská epika.

9. Poetika nářku.

10. Folklór a stará literatura.

11. Folklór a novodobá literatura.

12. Folkloristika a specifikum výskytu folklorních žánrů ve 20. století.

13. Folklór a refolklorizace současného kulturního dění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK