PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Myšlenkové koncepty východní Evropy a jejich evropský kontext I (do konce 18. století) - AVS500056
Anglický název: Thought Concepts of Eastern Europe and their European Context I (until the End of the 18th Century)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (09.09.2013)
Předmět, který má formu přednášky, rozvíjí a prohlubuje předmět literatur východní Evropy v oborovém základu (povinné předměty) a navazuje na základní přehled o literárním a historickém vývoji areálu východní Evropy, získaný studenty v předcházejícím studiu. Jeho cílem je seznámit posluchače se základními myšlenkovými koncepty východoevropského prostoru od vzniku písemnictví až do konce 18. století, který je charakterizován vlivem klasicismu a osvícenských myšlenek, v případě pobaltského a ukrajinského prostředí pak počátkem procesu národního obrození. Při koncipování předmětu bude upřednostňováno tematické uspořádání materiálu na úkor chronologického přístupu. Při volbě přednáškových okruhů bude kladen důraz na myšlenkové koncepty, které svými zdroji a významem přesahují hranice jednotlivých národních prostředí a národních kultur a u nichž lze vysledovat zřetelnou souvislost s evropským vývojem (západní Evropa, Byzanc). Interpretace písemnictví a literatury východoevropského areálu daného období poskytne klíč k pochopení základních souřadnic myšlenkového světa středověkého a raně novověkého člověka. Součástí přednášky bude otázka vztahu středověkých autorů k domácí historicko-kulturní tradici a s tím související problém kontinuity a diskontinuity východoevropského duchovního a kulturního vývoje. Sledovány budou proměny základních pojmů, které tvoří základ identifikace středověkého a raně novověkého autora prostřednictvím víry, jazyka nebo teritoria (např. vládce, země, spravedlnost, víra, svatost aj.). Absolvent předmětu bude schopen literární a kulturní vývoj studované oblasti interpretovat v souvislostech s vývojem evropským a nahlížet východoevropské středověké a raně novověké písemnictví a literaturu v areálové perspektivě.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (26.01.2019)

doporučená literatura k jednotlivým tématům - viz Sylabus

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (20.02.2019)

- prokázání podrobné orientace v problematice kurzu formou ústní zkoušky

- předložení seznamu přečtené literatury - minimálně pět odborných monografií či větších odborných studií (rozsah alespoň 30 stran) + minimálně 10 původních textů reprezentujících myšlenkovou tradici východní Evropy do konce 18. století, popřípadě její evropský kontext (maximálně 5 položek)

- odevzdání písemné práce na zvolené téma v rozsahu 7-10 normostran

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (02.12.2018)

letní semestr akademického roku 2018/2019

1)

seznámení s programem a koncepcí kurzu

seznámení s doporučenou literaturou a vydáním pramenů

duchovní svět středověkého autora

 

2)

evropský kontext staré Rusi – základní rysy (západo)evropského sociálního a politického myšlení I.

středověk a renesance 

 

3)

evropský kontext staré Rusi – základní rysy (západo)evropského sociálního a politického myšlení II.

raný novověk 

 

4)

evropský kontext Ruska 18. století – základní rysy (západo)evropského sociálního a politického myšlení III.

osvícenství I

 

5)

evropský kontext Ruska 18. století – základní rysy (západo)evropského sociálního a politického myšlení IV.

osvícenství II

 

6)

titul car a představy o panovnické moci ve staré Rusi

texty: Josif Volockij – listy

Послания Иосифа Волоцкого. Москва – Ленинград 1959.

 

kult místních vládců v prostředí Tverského knížectví

texty:

КУЧКИН, В. А.: Повести о Михаиле Тверском (историко-текстологическое исследование). Москва 1974.

«Пространная редакция повести о Михаиле Тверском». Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского дома. Ленинград 1985, s. 16–27.

ЛИЧАЧЕВ, Н. П.: «Инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче». Памятники древней письменности и искусства CLXVIII. Санкт–Петербург 1908.

 

Novgorod a Pskov jako alternativní model ruské kultury?

texty:

Московский летописный свод конца ХV века. Полное собрание русских летописей, том ХХV. Москва – Ленинград 1949, s. 284–291.

Софийская первая летопись. Полное собрание русских летописей, том VI. Санкт-Петербург 1853, s. 1–15.

Новгородская четвертая летопись. Полное собрание русских летописей, том IV, часть 1, выпуск второй. Ленинград 1925, s. 446–448.

«Повесть о псковском взятии». Памятники литературы Древней Руси. Конец ХV – первая половина ХVI века. Москва 1984, s. 364–375.

 

7)

hlavní duchovní proudy vrcholné moskevské Rusi

texty: Josif Volockij – listy

Послания Иосифа Волоцкого. Москва – Ленинград 1959.

 

texty: Vassian Patrikejev – spisy

КАЗАКОВА, Н. А.: Вассиан Патрикеев и его сочинения. Ленинград 1960. 

 

kacířství v prostředí moskevské Rusi

text:

КАЗАКОВА, Н. А. – ЛУРЬЕ, Я. С.: Антифеодальные еретические движения на Руси  ХIV – начала ХVI века. Москва – Ленинград 1955.

 

církevní polemika staré Rusi

texty: Cesta do Florencie; O Římu; Vyprávění o osmém Florentském sněmu

Памятники литературы Древней Руси. ХIV – середина ХV века. Москва 1981.

Попов, А. Н.: Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (ХI–ХV вв.). Москва 1875.

 

8)

cařihradské a turecké téma v písemnictví moskevské Rusi

texty:

Повесть о взятии Царьграда (Повести о взятии Константинополя турками в 1453 г.)

Русские повести XV—XVI веков. Москва – Ленинград 1958, s. 55–78, 218—243, 386—397.

Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. Москва 1982, s. 216–267.

 

9)

krize očima člověka staré Rusi – reflexe Smuty v moskevských historických vyprávěních

texty:

Антонов, Д. И.: Смута в культуре средневековой Руси: эволюция древнерусских мифологем в книжности начала ХVII века. Москва 2009.

Дробленкова, Н. Ф.: Новая повесть о преславном Росийском царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность. Москва – Ленинград 1960.

Historie Avraamije Palicyna 

Сказание Авраамия Палицына. Москва – Ленинград 1955.

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХVI – начало ХVII веков. Москва 1987, s. 162–281. (vybrané části)

Ivan Chvorostinin – Vyprávění o době, carech a biskupech moskevských

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХVI – начало ХVII веков. Москва 1987, s. 428–463.

Vremennik Ivana Timofejeva 

Временник Ивана Тимофеева. Санкт-Петербург 2004. (nebo původní vydání z roku 1951).

Памятники литературы Древней Руси. Конец ХVI – начало ХVII веков. Москва 1987, s. 282–317. (vybrané části)

 

10-11)

otázka západnictví v myšlení moskevské Rusi 17. století

ruské písemnictví a petrovské reformy – myšlenkové kontexty evropeizace Ruska 

texty:

Grigorij Kotošichin – O Rusku v době vlády Alexeje Michajloviče

Котошихин, Г. К.: О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григорья Котошихина. 4-е издание. Санкт-Петербург 1906.

Московия и Европа. Москва 2000.

Русское историческое повествование ХVI–ХVII веков. Москва 1984.

pochvalná slova Feofana Prokopoviče (výběr)

Прокопович, Ф.: Сочинения. Москва – Ленинград 1961.

Ivan Posoškov – Kniha o chudobě a bohatství 

Посошков, И: Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. Москва 1937.

Посошков, И: Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. Москва 1951.

 

12)

ruské myšlení 18. století v kontextu evropského osvícenství

text: Vasilij Nikitič Tatiščev – Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ

Татищев, В. Н.: Избранные произведения. Ленинград 1979.

 

text: Michail Michajlovič Ščerbatov – О повреждении нравов в России (např. Москва 1984)

Щербатов, М. М.: Избранные труды. Москва 2010.

Артемьева, Т. В.: Михаил Щербатов. Санкт-Петербург 1994.

 

doporučené texty k evropskému kontextu:

Platón: Ústava

Aristotelés: Politika   

Thomas More: Utopie

Tommaso Campanella: Sluneční stát

Niccolò Machiavelli: Vladař (Kníže)

Thomas Hobbes: Leviathan

John Locke: Dvě pojednání o vládě

Charles Montesquieu: O duchu zákonů

Jean-Jacques Rousseau: O společenské smlouvě

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe (1. díl)

John Stuart Mill: O svobodě, popř. Úvahy o vládě ústavní

zdroje

angličtina: například –  http://oll.libertyfund.org/

ruština: například – https://www.civisbook.ru/

 

vybrané texty k odborné diskuzi:

Лихачев, Д. С.: Национальное самосознание Древней Руси. Очерки из области русской литературы ХI–ХVII вв. Москва – Ленинград 1945.

Платонов, С. Ф.: Москва и Запад в ХVI–ХVII веках. Ленинград 1925.

Плеханов, Г. В.: История русской общественной мысли. Том I. Москва 1918.

Попов, А. Н.: Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (ХI–ХV вв.). Москва 1875.

Вальденберг, В. Е.: Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца ХVII века. Петроград 1916.

 

Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty. Červený Kostelec 2009.

Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy. Červený Kostelec 2005.

Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. Červený Kostelec 2006.

+

knižní výstupy Konference mladých slavistů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK