PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy staroslověnštiny a čtení staroslověnských textů II - AVS500036
Anglický název: Introduction to Old Church Slavic Texts II
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Štefan Pilát, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (28.01.2014)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy nejstaršího slovanského spisovného jazyka, staroslověnštinou, tak, aby
mohli sledovat základní vývoj slovanských jazyků od praslovanštiny přes historické fáze konkrétních jazyků a pochopili
současný stav studovaného areálového jazyka. Druhá část cyklu bude zaměřena na výklad paradigmatiky
staroslověnského jména (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky). Posluchači také získají přehled jednotlivých památek
staroslověnského a církevněslovanského písemnictví. Sledovány budou také specifické hláskoslovné procesy
staroslověnské deklinace. V paralelním semináři si studenti budou prakticky upevňovat teoretické poznatky z přednášek.
Paralelně s tímto předmětem budou studenti seznámeni se základy historické mluvnice a dějinami konkrétního areálového
jazyka.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (28.01.2014)

Základní studijní literatura:
BAUEROVÁ, H.: Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem. Olomouc, 2002.
KURZ, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha, 1969.
VEČERKA, R.: Počátky slovanského spisovného jazyka. Praha, 1999.
VEČERKA, R.: Staroslověnština. Praha, 1984.
VEČERKA, R.: Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc-Praha, 2006.


Další odborná literatura:
CEJTLIN, R. M. - VEČERKA, R. - BLAGOVA, E. (red.): Staroslavjanskij slovar' (po rukopisjam X-XI vekov). Moskva, 1994.
HAUPTOVÁ, Z. - VEČERKA, R.: Staroslověnská čítanka. Praha, 2002.
MAREŠ, F. V.: Cyrilometodějská tradice a slavistika. Praha, 2000.
Slovník jazyka staroslověnského I.-IV. Praha 1966, 1973, 1983, 1997.
VONDRÁK, V. - BARTOŇ, J.: Vokabulář klasické staroslověnštiny. Praha, 2003.
WEINGART, M.: Rukověť jazyka staroslověnského I.-II. Praha, 1937, 1938.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (28.01.2014)

1. Obecná problematika staroslověnské deklinace jmenné (druhy deklinací).

2. Samohlásková deklinace jmenná: o- a jo- kmeny.

3. Samohlásková deklinace jmenná: a- a ja-kmeny.

4. Samohlásková deklinace jmenná: i- a u-kmeny.

5. Konsonantické deklinace jmenné a deklinace jmenné formy adjektiv.

6. Deklinace osobních zájmen.

7. Zájmenná deklinace rodová: tvrdé a měkké skloňování.

8. Zvláštní formy zájmenné deklinace.

9. Složená deklinace adjektiv.

10. Skloňování participií a tvoření komparativu adjektiv a adverbií.

11. Skloňování číslovek.

12. Přehled písemných památek klasické staroslověnštiny.

13. Církevněslovanské redakce a jejich památky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK