PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Stylistická analýza textů ze studovaného areálového jazyka (ruština) - AVS500003
Anglický název: Stylistic Analysis of Texts in the Studied Areal Language (Russian Language)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500215
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Neslučitelnost : ARJ100010
Je neslučitelnost pro: ARJ100010
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVSKITZLE (24.01.2011)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními metodami lingvostylistické analýzy textů. Lingvostylistická analýza textů bude realizována na různé úrovni - od celku textu až po slovní jednotku. Text bude chápán jako celek nejen v plánu vyjádření, ale i intence, tematiky, situace vzniku a percepce. Jednotlivé prvky: fonémy, morfémy, lexikální jednotky, syntaktické struktury, frazeologické jednotky, přísloví a klišé budou zkoumány na škále knižní - neutrální - hovorové - nespisovné. Cílem lingvostylistické analýzy bude plné a hluboké porozumění textu z filologického i literárněvědného aspektu, chápání souvislostí a zákonitostí stylistické normy na všech úrovních struktury textů. Předmět má rovněž přispět k prohloubení znalosti praktického jazyka a k vytvoření předpokladů pro vlastní práci s psaným textem.

Literatura
Poslední úprava: SVSKITZLE (24.01.2011)

Základní studijní literatura:

Grigorjeva, O. N.: Stylistika russkogo jazyka. Moskva 2000.

Golub, I. B.: Stylistika russkogo jazyka. Moskva 1997.

Kostomarov, V. G.: Jazykovoj vkus epochi. Moskva 1994.

Lotman, Ju. M.: Stilističeskij analiz teksta. Moskva 1978.

Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996 (vybrané stati).

Jakobson, R.: Lingvistika a poetika. In: Jakobson, R.: Poetická funkce. Praha 1995, s. 74-105.

Vinokur, G. O.: O jazyke chudožestvennoj literatury, Moskva 1991

Artamonov, V. N.: Funkcionaljno-stilističeskij analiz teksta. Uljanovsk 2004.

 

Další odborná literatura:

Čechová, M. a kol.: Současná česká stylistika. Praha 2003 (příp. Čechová, M. a kol.: Stylistika současné češtiny. Praha 1997).

Mathesius, V.: Řeč a sloh. In: V. Mathesius.: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha 1982, s. 92-146.

Müllerová, O., Hoffmannová, J., Schneiderová, E.: Mluvená čeština v autentických textech. Praha 1992.

Havránek, B.: Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura. In: Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1932, s. 32-84.

Jelínek, M.: Stylistika. In: Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995, s. 701-780.

Popovič, A. a kol.: Interpretácia uměleckého textu, Bratislava 1981.

Šklovskij, V.: Próza. Úvahy a rozbory, Praha 1978.

Miko, F.: Text a štýl. Bratislava 1970.

Stylistický web (http://www.phil.muni.cz/stylistika/).

 

Sylabus
Poslední úprava: SVSKITZLE (24.01.2011)

1.       Tradiční a moderní metody lingvostylistické analýzy textů.

2.       Styly sdělovací a styl esteticky sdělný.

3.       Styl autorský, dobový, žánrový, styl literární školy.

4.       Charakteristika textů z hlediska spisovnosti - nespisovnosti.

5.       Analýza fonetických a morfologických prvků textů.

6.       Analýza lexikálních prvků: synonyma, antonyma, expresivní a emocionální lexika.

7.       Profesionalizmy, slangizmy a žargonizmy v současné ruštině.

8.       Obraznost - tropy, figury.

9.       Frazeologizmy. Problém stylistické charakteristiky komponentů a stylistického zařazení frazeologizmů. Transformace frazémů.

10.    Analýza okřídlených výrazů a klišé.

11.    Syntaktická výstavba textů.

12.    Implicitnost a explicitnost textové struktury.

13.    Individuálně-autorské transformace v současných ruských textech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK