PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Konstituování novodobé litevské a lotyšské literatury - AVS100071
Anglický název: Establishing of Modern Lithuanian and Latvian Literature
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS100114
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
Korekvizity : AVS100068, AVS100069
Neslučitelnost : AVS100072, AVS200059
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)
Cílem předmětu je posluchače seznámit se základním vývojem a aspekty dějin klasické
litevské a lotyšské literatury. Student si osvojuje základní vývojové
tendence literatury svého areálového jazyka a je seznámen se základními poznatky o vývoji bezprostředně sousedících a
paralelně se vyvíjejících literatur. Tematické okruhy vycházejí z problematiky vývojové dynamiky a periodizace novodobých
literatur daného areálu. Výuka je zaměřena nejen na postižení proměn estetických a ideových východisek, ale zároveň
usiluje o poetologickou a žánrovou charakteristiku jednotlivých vývojových fází. Tento aspekt komparace vývoje literatur je
významným předpokladem komparativního výkladu vývoje literatur 19. století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

LITEVSKÁ A LOTYŠSKÁ LITERATURA

* Základní literatura:

PAROLEK, R.: Srovnávací dějiny baltických literatur. Praha 1979.
Parolek, R.: Litevská literatura. Praha 1996.
Parolek, R.: Lotyšská literatura. Praha 2000.
PAROLEK, R.: Zlatý fond baltických literatur. Praha 2006.

ŠVEC, L.: Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996.

ŠTOLL, P.: České kontexty lotyšských kulturních tradic. Dizertační práce, FF UK, Praha 2011.


TROST, P.: Antikizující Donalitius. In: Trost, P., Studie a články, Praha 1996, s. 210-213.
SLABIHOUDOVÁ, N., VLČKOVÁ A., ŠTOLL, P. Slovník pobaltských spisovatelů. 2. vydání. Praha 2008.
ŠTOLL, P.: Pět staletí česko-lotyšských literárních vztahů. Riga 2006.
PAROLEK, R.: V kruhu krásy. Malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie. Praha 1998.
PAROLEK, R.: Les duší. Antologie lotyšské poezie 19. a 20. století. Praha 2001.
Parolek, R.: Souboj nad propastí (Pumpurs A. Láčplésis). Praha 1982.
DONELAITIS K. Roční doby. Praha 1960.
BLAUMANIS, R.: Smrt na kře. Praha 1958.

* Doporučená literatura:
Lietuvi? literat?ros istorija I. Vilnius 1979.
Lietuviu literat?ros istorija. XIX amžius. Vilnius 2001.
Lithuanian literature.Vilnius 1997.
Jovaišas, A. Lietuvi? literat?ra. Kaunas 1993.
Jovaišas, A. Kristijonas Donelaitis. Kaunas 1992.
Gineitis, L. Kristijonas Donelaitis ir jo epocha. Vilnius 1990.
Lietuvi? literat?ros istorija I. Vilnius 1979.
Lietuvi? rašytoju sąvadas. Vilnius 1996.
Berelis, G.: Latviešu literat?ras v?sture. R?ga 1999.
Latviešu literat?ras v?sture I. R?ga 1998.
Latviešu rakstniec?ba biogr?fij?s. R?ga 1992.

1. Identifikace a sebeidentifikace; hranice historické a objektivní (přirozené, mimohistorické) periodizace; Literární žánry podstatné pro literaturu 19. st.
2. Literatura a literární historie: posloupnost tradice a její rozbití a střety (Společné a rozdílné v díle Jonase Šulcase a K. Donelaitise).
3. Pozice spisovatele a literární vědomí: způsob pojímání literárního bytí, jeho charakter a formy (na základě ?Ročních dob" K. Donelaitise; osobnost D. Pošky v kulturně literárním kontextu epochy).
4. Vydavatelská činnost, periodika, literární kritika: Aušra, Varpas, Žemaičiu ir Lietuvos apžvalga aj. Tvorba Kudirky a její ohlas v litevské kultuře.
5. Litevská literatura v evropském kontextu: litevská literatura a Rusko, Skandinávie, Polsko aj. Problém uměleckého následování a vlivů (na materiálu litevské bajky - Staniavičiusovy bajky. Ve stopách Šulcase a Donelaitise, tradice a jedinečnost).
6. A. Strazdas a Maironis - dva směry vývoje litevské poezie.
7. Donelaitis a Mažvydas, Žemait?e a Maironis jako základ a protiklad: spojení tradice a inovace, problém vzájemných vztahů mezi literaturami 19. a 20. st.
8. Vztah poezie i prózy 19. st. Prvky krásné literatury v historické próze S. Daukantase a postupné formovaní umělecké prózy (Žemait?, Valančiuse).
9. ?. Baranauskasův ?Anykšči? šilelis". Historie publikace.
10. Podíl ochranovské tradice na konstituci novodobé lotyšské literatury. Ochranovské rukopisy, dílo J. Ru??nse.
11. Časy zeměměřičů bratrů Kaudz?teových jako první román v Pobaltí, jeho ochranovské pozadí a význam pro vývoj lotyšské literatury.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

Ústní pohovor na základě přečtené literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (18.09.2013)

1. Identifikace a sebeidentifikace; hranice historické a objektivní (přirozené, mimohistorické) periodizace; Literární žánry podstatné pro literaturu 19. st.
2. Literatura a literární historie: posloupnost tradice a její rozbití a střety (Společné a rozdílné v díle Jonase Šulcase a K. Donelaitise).
3. Pozice spisovatele a literární vědomí: způsob pojímání literárního bytí, jeho charakter a formy (na základě ?Ročních dob" K. Donelaitise; osobnost D. Pošky v kulturně literárním kontextu epochy).
4. Vydavatelská činnost, periodika, literární kritika: Aušra, Varpas, Žemaičiu ir Lietuvos apžvalga aj. Tvorba Kudirky a její ohlas v litevské kultuře.
5. Litevská literatura v evropském kontextu: litevská literatura a Rusko, Skandinávie, Polsko aj. Problém uměleckého následování a vlivů (na materiálu litevské bajky - Staniavičiusovy bajky. Ve stopách Šulcase a Donelaitise, tradice a jedinečnost).
6. A. Strazdas a Maironis - dva směry vývoje litevské poezie.
7. Donelaitis a Mažvydas, Žemait?e a Maironis jako základ a protiklad: spojení tradice a inovace, problém vzájemných vztahů mezi literaturami 19. a 20. st.
8. Vztah poezie i prózy 19. st. Prvky krásné literatury v historické próze S. Daukantase a postupné formovaní umělecké prózy (Žemait?, Valančiuse).
9. ?. Baranauskasův ?Anykšči? šilelis". Historie publikace.
10. Podíl ochranovské tradice na konstituci novodobé lotyšské literatury. Ochranovské rukopisy, dílo J. Ru??nse.
11. Časy zeměměřičů bratrů Kaudz?teových jako první román v Pobaltí, jeho ochranovské pozadí a význam pro vývoj lotyšské literatury.
12. Lotyšský národní epos Láčplésis (A. Pumpurs), jeho inspirace a pozdější transformace.
13. Vývoj realismu v lotyšské literatuře 19. století. Dílo R. Blaumanise.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK