PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fonetika vietnamštiny - AVN100053
Anglický název: Course in Practical Vietnamese Phonetics
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
letní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: zápis do rozvrhu 2.semestru, je-li splněn 1.sem.
Garant: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (21.09.2014)
Hlavním cílem kurzu fonetiky vietnamštiny je získání přesné a správné výslovnosti, zvládnutí tónů, nových hlásek a
všech slabičných základů. Spolu s praktickým nácvikem výslovnosti jsou studenti uvedeni též do základu
fonetického a fonologického systému moderní vietnamštiny.

Předmět lze studovat pouze v prvním ročníku. Bez úspěšné atestace za zimní semestr nelze pokračovat ve studiu v letním semestru.
Podmínkou úspěšné atestace: povinná účast na výuce (max.3 absence), průběžná příprava na hodiny, pravidelné diktáty na
konci hodny.Literatura
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (21.09.2014)

Základní studijní literatura:

Slavická, Binh: Praktická fonetika vietnamštiny. Praha 2008.

Thompson, L.A.: A Vietnamese Grammar. Hawaii 1987.

Nguyen Phan Canh: Základy vietnamštiny. Praha 1984.

Dopopručená literatura:

Glebova, I. I., Vu Dang At: Načalnyj kurs v´jetnamskogo jazyka. Moskva 1962.

Palková, Zdena: Fonetika a fonologie češtiny. Praha 1994.

Romportl, Milan: Základy fonetiky. Praha 1985.

T.T. Mchitarjan: Fonetika v´jetnamskogo jazyka. Moskva 1959.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Binh Slavická, Ph.D. (21.09.2014)

1. Typologické zařazení vietnamštiny.

2. Základní pojmy, artikulační ústrojí, foném, morfém.

3. Typ písma moderní vietnamštiny. Diakritika.

4. - 6.  Hláskový systém - popis a zařazení, hlásková spojení.

7. Slabika - morfém a vietnamská slabika, struktura slabiky, typy slabik.

8. - 10. Slabičné základy a výslovnost.

11. - 12. Tón a tonální systém - popis šesti tónů, registr, melodický průběh.

13. Tóny v různých typech slabik a slabičných základech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK