PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní lexikologie a stylistika (FR) - ATF210004
Anglický název: Contrastive Lexicology and Stylistics
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Mgr. Aude Brunel
Vyučující: Mgr. Aude Brunel
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)
Předmět je rozdělený na část Lexikologie (vyučován ve francouzštině) a Stylistika (v češtině)<br>
LEXICOLOGIE:<br>
Ce cours est une introduction à la lexicologie française. Il aborde différents points capitaux de la langue qui permettront aux étudiants de mieux comprendre les fonctionnalités et les usages du français, indispensables à tout travail de traduction. Le cours est divisé en deux parties de longueur variable, une partie théorique (cours magistral) et une partie d’application pratique (travaux dirigés) pour comprendre et utiliser directement les thèmes présentés.<br>
Points abordés : la formation des mots (dérivation, composition, motivation), les mots en discours (relations, créativité linguistique), la langue spécialisée, le français dans l’espace social, le français dans l’espace géographique.<br>
Présence requise à l’ensemble du cours (cours magistral et travaux dirigés) à 75 %, participation active, examen en fin de semestre.<br>
ENSEIGNEMENT À DISTANCE: Pour le semestre d'hiver 2020, le cours aura lieu en ligne via une plateforme (précisions au début du semestre). Les conditions d'obtention restent inchangées.<br><br>
STYLISTIKA:<br>
Část věnovaná stylistice (druhá polovina semestru) zohledňuje teoretické přístupy francouzské i české stylistiky jako vědního oboru. Postupuje se od zaměření na slovo, větu a výpověď a jejich funkce v rámci textu, pozornost je věnována formám podání řeči a jejich využití v literárním textu, problematice překladu. Nastíní se problematika funkčních stylů, textové lingvistiky a analýzy diskursu z hlediska využití při překladatelské analýze textu - například argumentační postupy v reklamních textech, specifika rozlišení "récit" a "discours" v překladu literárního textu. Úvod do korpusové lingvistiky, zejména využití nástrojů korpusu InterCorp a dalších z nabídky ČNK.
DISTANČNÍ VÝUKA - částečně přes platformu MS Teams (připadně po domluvě se skupinou i jinak), částečně s využitím sdílených dokumentů (např. analýza textu).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. (24.09.2020)

Lexicologie : Présence requise à l’ensemble du cours (cours magistral et travaux dirigés) à 75 %, participation active, examen en fin de semestre.

Stylistika : (Aktivní) účast na přednáškách i seminářích 75 %, závěrečný písemný test, seminární práce.

Atestace z předmětu na základě poměrného výsledku první a druhé části.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK