PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní lexikologie a stylistika (EN) - ATA210004
Anglický název: Contrastive Lexicology and Stylistics
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)
Přednášky jsou vedeny v angličtině a mají za úkol seznámit studenty s anglickou lexikologií a stylistikou a různorodostí pojetí a přístupů k nim. Semináře, vedené v češtině, se zaměřují na rozvoj metody a kompetencí nutných pro provedení stylistické analýzy textu a zohledňují kontrastivní hledisko. Těžiště spočívá v rozboru množství původních (především současných a aktuálních) „modelových“ textů, které jsou typově, lexikálně, žánrově a stylisticky rozrůzněné. Pohled na stylistické prostředky je funkční; pozornost je věnována všem relevantním dominantám textu – lexikální, syntaktické, volbě rejstříku, rétorickým figurám i postoji mluvčího a vnětextovým faktorům. Zvláštní zřetel je pak kladen na lexikální rovinu: slovotvorbu a lexikální sémantiku; kurs se dotýká rovněž typů slovníků a práce s nimi. Zohledněny jsou také faktory, které působí na překlad. Součástí předmětu je seminární práce.

1) Úvod do lexikologie a stylistiky, základní pojmy a kategorie, příznakovost a nepříznakovost.
2) Lexikální a stylistická analýza – roviny jazyka, selekce, kontext, pragmatika, sociolingvistika. Saussure, Firth, Chomsky.
3) Jmenná a verbální fráze – nominální versus verbální texty.
4) Syntaktické struktury – psaný text v. mluvený projev, slovosled a styl. Modalita a styl.
5) Modalita a styl. Koheze a koherence.
6) Prostředky koheze. Jazyk novinových titulků a reklam.
7) Vývoj a stratifikace slovní zásoby, etymologie, slovníky a lexikografie, korpusová lingvistika.
8) Slovotvorba a lexikální sémantika, překladové ekvivalenty.
9) Význam a styl: polysémie, homonymie, hyponyma, hyperonyma.
10) Význam a styl: rozšiřování slovní zásoby: otevřené a zavřené slovní druhy; rejstřík: synonymie, antonymie.<br>
11) Obrazný jazyk: rétorické figury.<br>
12) Rétorické figury: zvuková stránka, prozódie, rytmus prózy.
13) Formy přímé a nepřímé řeči, zprostředkování myšlenek, postoj mluvčího.

Rozvrh textů a úkolů na jednotlivé týdny bude k dispozici na MOODLU:
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)

Cílem je upozornit na lexikální a stylistická specifika textů i žánrově-stylistické rozdíly, které práci překladatele ovlivňují.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)

    • aktivní účast na seminářích

    • stylisticko-lexikologická seminární práce (12-15 stran) - zkoumaný text může být neliterární i literární

    • písemná zkouška: rozbor tří různých textů a následná diskuse nad nimi  

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)

BAUER, L. - Huddleston, R. Lexical word-formation. In: Huddleston, R. - Pullum, G. K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2003.

BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha: 1992.

BRADFORD, R. Stylistics. Routledge, 1997.

CARTER, R. - GODDARD, A. - REAH, D. - SANGER, K. - SWIFT, N. Working with Texts: A core introduction to language analysis. 3rd rev. edn. London: Routledge, 2008.

CARTER, R. - CORNBLEET, S. The Language of Speech and Writing. Routledge, 2001.

CLARK, U. An Introduction to Stylistics. Cheltenham: Stanley Thornes, 1996. CRUSE, D. A. Lexical Semantics. Cambridge: CUP, 1986.

CRUSE, A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: OUP, 2004.

CRYSTAL, D. Words, Words, Words. Oxford: OUP, 2006.

CRYSTAL, D. - DAVY, D. Investigating English Style. London: 1995.

CVRČEK, V. et al. Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum 2010.

ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha, 2008.

FILIPEC, J. - ČERMÁK, F. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985.

GREGORIOU, Ch. English Literary Stylistics. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

HARLEY, H. English Words. A Linguistic Introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.

HOFFMANNOVÁ, J. et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

JACKSON, H. - ZÉ AMVELA, E. Words, Meaning and Vocabulary: An Introduction to Modern English Lexicology. 2nd ed. New York: Continuum, 2007.

JETTMAROVÁ, Z. a HAMÁK, B.  1991. Word Practice. UK: Praha. 

KNITTLOVÁ, D. Teorie překladu. Olomouc: 1995 (nebo novější vydání: K teorii a praxi překladu; Překlad a překládání, 2010.) - příslušné kapitoly o lexikologii.

LEECH, G. - SHORT, M. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. 2nd edn. Harlow: Pearson Education Ltd, 2007.

LIPKA, L. An Outline of English Lexicology: Lexical Structure, Word Semantics, and Word-Formation. 2nd ed. Tübingen: 2002.

MATHESIUS, V. Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha: 1961 (1975).

PLAG, I. Word-Formation in English. Cambridge: Cambridge UP, 2003.

RIEMER, N. (ed.). The Routledge Handbook of Semantics. Abingdon and New York: Routledge, 2016.

SIMPSON, P. Stylistics: A resource book for students. Routledge, 2004 (2006). 

THORNBORROW, J. - WAREING, S. Patterns in Language: An introduction to language and literary style. Routledge, 1998 (2005).

UNGERER, F. (ed.). English media texts - Past and present. Amsterdam: 2000.

URBANOVÁ, L. Stylistika anglického jazyka (English Stylistics). Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008.

VACHEK, J. Chapters from modern English lexicology and stylistics. Praha: SPN, 1966.

VERDONK, P. Stylistics. Oxford: OUP, 2002 (2003).

WRIGHT, L. - HOPE, J. Stylistics: A practical coursebook. London: Routledge, 1993 (2003)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil. (02.02.2023)

PŘEDNÁŠKA A SEMINÁŘ. Analýza textů a diskuse nad nimi.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. (10.02.2019)

Atestace z KLGR II.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. (10.02.2019)

Atestace z KLGR II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK