PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lingvistika pro romanisty II - ASZRS0034
Anglický název: Linguistics for students of the Romance languages II
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Záměnnost : ASZRS0009
Anotace
Cílem Lingvistiky pro romanisty II je seznámit posluchače s novými trendy v současné lingvistice, kde jsou data z románských jazyků v popředí zájmu. Vedle základního bloku kognitivní lingvistiky, generativní lingvistiky, teorie optimality a nejrůznějších teorií flexivní morfologie, budou středem pozornosti i aktuální otázky zmíněných směrů (např. problém flexe v generativní lingvistice a v realizačních teoriích; problémy fonologie a morfologie v rámci OT; kognitivní rozměry vybraných jazykových jevů – předložky, princip integrované metonymie apod.). Přednášky se realizují podel programu v sylabus.<br>
<br>
Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (15.02.2023)
Literatura

Archangeli, D. & Terence Langendoen, D. (eds.) (1997) - Optimality Theory – an overview, Oxford – Malden: Blackwell.

Aronoff, M. & Cho, S. (2001) The semantics of – ship suffixation, in: Linguistic Inquiry 32, 1, s. 167 – 173.

Aronoff, M. (1976) Word Formation in Generative Grammar, Cambridge (MA) : The MIT Press.

Aronoff, M. (1994) Morphology by Itself. Stems and Inflectional Classes, Cambridge (MA): The MIT Press.

Bloom, P. (2000) How Children Learn the Meanings of Words, Cambridge (MA): The MIT Press.

Carstairs-McCarthy, A. (1992) Current Morphology, London and New York: Routledge.

Clark, E. (1993) The lexicon in acquisition, Cambridge: Cambridge University Press.

Clark, E. (2003) First Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press.

Corbin, D. (1987) Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2 sv., Tübingen: Niemeyer (reprint 1991: Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, coll. Sens et structures, 2 sv.).

Fodor, J. A. & Lepore, E. (1998) The Emptiness of the Lexicon: Reflections on James Pustejovsky’s The Generative Lexicon, in: Linguistic Inquiry, 29, 2, s. 269 – 288.

Haegeman, L. (1994)  Introduction to Government and Binding Theory 2nd edition, Oxford: Blackwell.

Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek – Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum.

Hajičová, E. (2000) Teorie optimality a aktuální členění věty, in: Slovo a slovesnost 61, s. 161 – 169.

Chomsky, N. (1992) A Minimalist Program for Linguistic Theory, MIT Occasional Papers in Linguistics, Cambridge (MA): The MIT Press.

Chomsky, N. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind, Cambridge: Cambridge University Press.

Kleiber, G. (1990) La sémantique du prototype, Paris: PUF.

Kleiber, G. (1994) Nominales. Essais de sémantique référentielle, Paris: Armand Colin.

Kleiber, G. (1999) Problèmes de sémantique. La polysémie en questions, Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.

Langacker, R. W. (1987) Foundations of Cognitive Grammar, Vol. I, Theoretical Prerequisites, Stanford: Standford University Press.

Langacker, R. W. (1991) Foundations of Cognitive Grammar, Vol. II, Descriptive Application, Stanford: Standford University Press.

Lieber, R. (1992): Deconstructing Morphology. Word Formation in Syntactic Theory, Chicago: The University of Chicago Press.

Maiden, M. (2018). The Romance Verb. Morphomic Structure and Diachrony. Oxford: Oxford University Press.

Prince, A. & Smolensky, P. (1993) – Optimality Theory, Constraint Interaction in Generative Grammar (ROA Version 8/2002) – ROA Archive.

Pustejovsky, J. (1995): The Generative Lexicon, Cambridge (MA): The MIT Press.

Pustejovsky, J. (1998) Generativity and Explanation in Semantics: A Reply to Fodor and Lepore, in: Linguistic Inquiry, 29, 2, s. 289 – 311.

Scalise, S. (1984) Generative Morphology, Dordrecht: Foris.

Scalise, S. (1994): Morfologia, Bologna: il Mulino.

Štichauer, J. (2005) Ronsard, předložka dans a kognitivní lingvistika, in: Časopis pro moderní filologii 87/2, s. 79 – 91.

Temple, M. (1996): Pour une sémantique des mots construits, Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, coll. Sens et structures.

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (01.02.2021)
Metody výuky

Součástí výuky jsou kontrolní otázky vždy po zakončení tematického bloku (1) až (4). Tyto otázky studenti vypracují do jednoho týdne. Vyučující každéímu poskytne individuální konzultaci a komentář.

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (24.03.2022)
Sylabus

1) Kognitivní lingvistika. Kognitivní gramatika. Sémantika prototypu a stereotypu. Psycholingvistika a problematika akvizice mateřského jazyka - ontogeneze i fylogenetické základy. Základní literatura: R. W. Langacker (1987; 1991), G. Kleiber (1990; 1994; 1999), E. Clark (2003), P. Bloom (2000).

2) Generativní lingvistika. Vývoj generativní gramatiky 80. a 90. let: Teorie nadřazení a vázání. Minimalistický program. Generativismus a lexikální sémantika: „Generativní lexikon“. Derivační morfologie. Generativistické teorie slovotvorby. Lexikalistické teorie slovotvorby. Konstrukční morfologie D. Corbinové. Základní literatura: L. Haegeman (1994), N. Chomsky (1992; 2000), Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002), J. Pustejovsky (1995), M. Aronoff (1976; 1994, 2001), R. Lieber (1992; 2004), S. Scalise (1984; 1994), D. Corbin (1987).

3) Teorie optimality. OT mimo fonologii – syntax, morfologie (slovotvorba) a pragmatika. Základní literatura: P. Sgall & J. Panevová & E. Hajičová (2002), D. Archangeli & D. Terence Langendoen (eds.) (1997), A. Prince & P. Smolensky (1993).

4) Současné teorie flexe. a) Povaha flexivní morfologie – základní pojmy; b) Současné pojetí realizační morfologie (Aronoff 1994, Stump 2001); c) Teorie flexe a románské jazyky – jak vysvětlit analogii? (Maiden, 2018)

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (01.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK