PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lingvistika pro romanisty I - ASZRS0033
Anglický název: Linguistics for students of the Romance languages I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Záměnnost : ASZRS0009
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)
Lingvistika pro romanisty I je koncipována jako propedeutický/metodologický blok přednášek věnovaných metodologickým a teoretickým základům současné lingvistiky. Pozornost je věnována nejprve obecně metodologii vědy a filosofii jazyka, později pak korpusové lingvistice a pragmatice.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Předmět je zakončen písemným testem na čtyři otázky pokrývající všechny čtyři základní bloky (dle sylabu).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words, český překlad Jiří Pechar, Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia (2000).

Brandom, R. B. (2000) Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism, Cambridge, London: Harvard University Press.

Koťátko, P. (1998) Význam a komunikace, Praha: Filosofia.

Kuhn, T. S. (1962, 1996) The Structure of Scientific Revolutions, český překlad Tomáš Jeníček, Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikúmené (1997).

Levinson, S. C. (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press.

Levinson, S. C. (2000) Presumptive Meanings. The Theory of Generalized Conversational Implicature, Cambridge (MA): The MIT Press.

Lüdeling, A., Kytö, M. (eds.) (2008). Corpus linguistics: An international handbook, volume 1. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lüdeling, A., Kytö, M. (eds.) (2009). Corpus linguistics: An international handbook, volume 2. Berlin: Mouton de Gruyter

Peregrin, J. (1999) Význam a struktura, Praha: Oikúmené.

Peregrin, J. (2003) Filosofie a jazyk (eseje a úvahy), Praha: Triton (Edice Filosofická setkávání, sv. 9).

Peregrin, J. (2005) Kapitoly z analytické filosofie, Praha: Filosofia.

Popper, K. R. (1934, 1959) The Logic of Scientific Discovery, český překlad Jiří Fiala, Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikúmené (1997).

Popper, K. R. (1963) Conjectures and Refutations, London and New York: Routledge.

Popper, K. R. (1972) Objective Knowledge, Oxford: Clarendon Press.

Quine, W. V. O. (1960) Word and Object, Cambridge, The MIT Press.

Searle, J. R. (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. R. (1979) Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press.

Tichý, P. (1996) O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice, vybral a uspořádal Jaroslav Peregrin, Praha: Filosofia.

Wittgenstein, L. (1951) Philosophische Untersuchungen, český překlad Jiří Pechar, Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia (1998).

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět realizován na platformě MS Teams.

Nedílnou součástí výuky jsou NEPOVINNÉ, ALE DOPORUČENÉ kontrolní otázky vždy po zakončení tematického bloku (1) až (4). Tyto otázky studenti vypracují do jednoho týdne. Vyučující každému poskytne individuální konzultaci a komentář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (21.09.2022)

Nepovinným, ale doporučeným požadavkem je vypracování kontrolních otázek vždy po zakočeního tematického bloku. Vypracování těchto otázek, na které vyučující poskytne individuální zpětnou vazbu, výrazně napomáhá úspěšnému zakončení předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (14.09.2020)

1) Metodologie vědy a lingvistika. Úvod do „logiky vědeckého zkoumání”: indukce, dedukce, verifikace, falsifikace, struktura vědeckých teorií, povaha hypotéz. Problémy metodologie lingvistiky. Základní literatura: K. Popper (1959, 1969, 1972), T. Kuhn (1962).

2) Filosofie jazyka. Stručný přehled dějin analytické filosofie: a) Frege, Russell, Carnap; b) Wittgenstein, Quine, Brandom atd.. „Postanalytická” filosofie jazyka. Inferencialismus. Základní literatura: L. Wittgenstein (1951),  J. Peregrin (1999; 2005), R. Brandom (1994; 2000).

3) Pragmatika. Definice a pojmy pragmatiky: deixe, konverzační implikatury, presupozice, teorie mluvních aktů (speech acts), struktura konverzace. Základní literatura: S. C. Levinson (1983; 2000), J. L. Austin (1962), J. R. Searle (1969)

4) Korpusová lingvistika. Definice a typologie korpusů. Prezentace významných korpusů (ČNK, BNC, La Repubblica aj.). Projekt InterCorp - budování paralelních korpusů na FF UK. Základní pojmy korpusové lingvistiky: zpracování textů, značkování, lemmatizace atd. Statistické funkce: MI-score, T-score, frekvence. Speciální případy: kvantitativní zachycení produktivity v korpusu apod. Základní literatura: Český národní korpus: Úvod a příručka uživatele. FF UK, Praha 2000. Jak využívat Český národní korpus. Studijní příručka. Lidové noviny, Praha 2005.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK