Obecná lingvistika - ASZRS0009
Anglický název: General Linguistics
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Je záměnnost pro: ASZRS0034, ASZRS0033
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (02.10.2019)
Cyklus přednášek rozdělen na dva základní bloky: 1. propedeutický/metodologický (metodologie vědy, analytická filosofie, korpusová lingvistika) a 2. vlastní obsah přednášek, jejichž cílem je stručně seznámit posluchače s novými trendy lingvistiky, především 80. a 90. let (pragmatika, GB-teorie a Minimalistický program, Teorie optimality, kognitivní lingvistika aj.)
Náplní semináře je četba příslušných textů (texty ke stažení budou průběžně zveřejňovány)
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (28.09.2011)

Ad 1. → Kuhn, T. (1962) Struktura vědeckých revolucí, Praha: Oikúmené (český překl. 1996); Popper, K. R. (1934, 1959) The Logic of Scientific Discovery, český překlad Jiří Fiala, Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikúmené (1997); nové též Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha: Karolinum (2009)

Ad 2. → Peregrin, J. (2005) Kapitoly z analytické filozofie, Praha: Filosofia; Wittgenstein, L. (1951) Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia

Ad 3. → Austin, J. L. (1962) How to Do Things with Words, český překlad Jiří Pechar, Jak udělat něco slovy, Praha: Filosofia (2000); Levinson, S. C. (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press (ital. překlad: La pragmatica, Bologna: il Mulino 1985; špan. překlad: Pragmática, Barcelona, Teide, 1989)

Ad 4. → Baroni, M. Distributions in text. In Anke Lüdeling and Merja Kytö (eds.), Corpus Linguistics: An International Handbook, vol. 2. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009, s. 803-822

Ad 5. → Lakoff, G. Ženy, oheň a nebezpečné věci (český překlad Praha: Triáda, 2006); Clark, E. (2003) First Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press)

Ad 6. → Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek - Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum; Haegeman, L. (1994)  Introduction to Government and Binding Theory 2nd edition, Oxford: Blackwell)

Ad 7. → Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002) Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, 1. svazek - Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum (s. 74 - 79); Hajičová, E. (2000) Teorie optimality a aktuální členění věty, in: Slovo a slovesnost 61, s. 161 - 169; nově též Štichauer, P. (2009) Teorie optimality a slovotvorba. Slovo a slovesnost, 70, č. 1, 2009, s. 36-48.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (26.04.2020)

V ak. r. 2019/2020 je předmět zakončen distanční formou na základě individuálně vypracovaných kontrolních otázek, které se budou vztahovat k posledním třem tématům v sylabu. Zadání zkoušky bude obsahovat výběr z kontrolních otázek, které studenti zpracovávají v průběhu LS pro seminář.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (02.10.2019)

Tematické okruhy přednášek (postupně budou zveřejňovány handouty v pdf):

1.  Metodologie vědy a lingvistika

2.  Filosofie jazyka

3.  Pragmatika

4.  Korpusová lingvistika

5.  Kognitivní lingvistika

6.  Generativní lingvistika

7.  Teorie optimality

Anotace k jednotlivým okruhům:

1. Metodologie vědy a lingvistika. Úvod do "logiky vědeckého zkoumání": indukce, dedukce, verifikace, falsifikace, struktura vědeckých teorií, povaha hypotéz. Problémy metodologie lingvistiky. Základní literatura: K. Popper (1959, 1969, 1972), T. Kuhn (1962).

2. Analytická filosofie. Stručný přehled dějin analytické filosofie: a) Frege, Russell, Carnap; b) Wittgenstein, Quine, Brandom atd.. "Postanalytická" filosofie jazyka. Inferencialismus. Základní literatura: L. Wittgenstein (1951),  J. Peregrin (1999; 2005), R. Brandom (1994; 2000).

3. Pragmatika. Definice a pojmy pragmatiky: deixe, konverzační implikatury, presupozice, teorie mluvních aktů (speech acts), struktura konverzace. Základní literatura: S. C. Levinson (1983; 2000), J. L. Austin (1962), J. R. Searle (1969)

4. Korpusová lingvistika. Definice a typologie korpusů. Prezentace významných korpusů (ČNK, BNC, La Repubblica aj.). Projekt InterCorp - budování paralelních korpusů na FF UK. Základní pojmy korpusové lingvistiky: zpracování textů, značkování, lemmatizace atd. Statistické funkce: MI-score, T-score, frekvence. Speciální případy: kvantitativní zachycení produktivity v korpusu apod. Základní literatura: Český národní korpus: Úvod a příručka uživatele. FF UK, Praha 2000. Jak využívat Český národní korpus. Studijní příručka. Lidové noviny, Praha 2005.

5. Kognitivní lingvistika. Kognitivní gramatika. Sémantika prototypu a stereotypu. Psycholingvistika a problematika akvizice mateřského jazyka. Základní literatura: R. W. Langacker (1987; 1991), G. Kleiber (1990; 1994; 1999), E. Clark (2003), P. Bloom (2000).

6. Generativní lingvistika. Vývoj generativní gramatiky 80. a 90. let: Teorie nadřazení a vázání. Minimalistický program. Generativismus a lexikální sémantika: "Generativní lexikon". Derivační morfologie. Generativistické teorie slovotvorby. Lexikalistické teorie slovotvorby. Konstrukční morfologie D. Corbinové. Základní literatura: L. Haegeman (1994), N. Chomsky (1992; 2000), Hajičová, E. & Panevová J. & Sgall, P. (2002), J. Pustejovsky (1995), M. Aronoff (1976; 1994, 2001), R. Lieber (1992; 2004), S. Scalise (1984; 1994), D. Corbin (1987).

7. Teorie optimality. OT mimo fonologii - syntax, morfologie (slovotvorba) a pragmatika. Základní literatura: P. Sgall & J. Panevová & E. Hajičová (2002), D. Archangeli & D. Terence Langendoen (eds.) (1997), A. Prince & P. Smolensky (1993).