PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do srovnávací romanistiky - ASZRS0008
Anglický název: Introduction to Comparative Romance Language Studies
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Záměnnost : APG300026
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. (16.02.2018)

Předmětem přednášky je seznámení studentů se strukturou všech nejrozšířenějších románských jazyků (portugalština, španělština, katalánština, francouzština, italština, rumunština), rámcově jsou představeny i další románské jazyky (galicijština, okcitánština, frankoprovensálština, sardština, rétorománština, ladinština, furlanština, dalmátšina, arumunština, kreolské jazyky na bázi francouzštiny, portugalštiny a španělštiny). Důraz je kladen na jejich fonetické a morfosyntaktické rysy a místo, jež zastávají mezi ostatními románskými jazyky. Studenti jsou dále seznámeni s přehledem vývoje srovnávací romanistiky a možnostmi genetické a typologické klasifikace románských jazyků. Teoretický výklad je doplňován praktickými ukázkami, autentickými texty, nahrávkami a videy.<br>
Určeno pro studenty navazujícího magisterského studia oborů Francouzská filologie, Hispanistika, Italianistika nebo Lusobrazilská studia. Předpokládá se předchozí absolvování BZK na jednom z těchto oborů, předchozí absolvování kurzu latiny, znalost vývoje studovaného románského jazyka, znalost druhého románského jazyka. <br>
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. (14.02.2017)

Banniard, Michel. Du latin aux langues romanes. Paris: Nathan, 2002.

Fradejas Rueda, José Manuel. Las lenguas románicas. Madrid: Arco Libros, 2010.

Gargallo Gil, José Enrique – Bastardas, María Reina. Manual de lingüística románica. Barcelona: Ariel, 2007.

Klinkenberg, Jean-Marie. Des langues romanes : Introduction aux études de linguistique romane. Louvain-la-Neuve: Duculot, 1994.

Ledgeway, Adam – Maiden, Martin. The Oxford Guide to Romance Languages. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Maiden, Martin – Smith, John Charles – Ledgeway, Adam. The Cambridge History of the Romance Languages. Volume I. Structures. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Maiden, Martin – Smith, John Charles – Ledgeway, Adam. The Cambridge History of the Romance Languages. Volume II. Contexts. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Munteanu Colán, Dan. Breve historia de la lingüística románica. Madrid: Arco Libros, 2013.

Ostrá, Růžena – Spitzová, Eva. Úvod do studia románských jazyků. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995.

Posner, Rebecca. The Romance Langugaes. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Šabršula, Jan. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků (pro začínající romanisty). Ostrava: Ostravská univerzita, 1994.

 

Základní strukturní informace o jednotlivých románských jazycích je možné dále získat z těchto praktických učebnic:

Felix, Jiří. Rumunština pro samouky. Praha: SPN, 1980.

Janešová, Jarmila. Italština. Praha: Leda, 2014.

Jindrová, Jaroslava – Mlýnková, Ludmila – Schalková, Eva. Portugalština. Praha: Leda, 2014.

Pravdová, Marie – Pravda, Miroslav. Francouzština nejen pro samouky. Praha: Leda, 2007.

Prokopová, Libuše. Španělština. Praha: Leda, 2000.

Tvrdá-Moix, Diana. Učebnice katalánštiny. Praha: SPN, 1977.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. (14.02.2017)

Písemný test na konci semestru.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. (19.04.2017)

1)     Portugalština – fonetika, morfosyntax, lexikální odlišnosti, analýza autentických ukázek textů a nahrávek

2)     Španělština – fonetika, morfosyntax, lexikální odlišnosti, analýza autentických ukázek textů a nahrávek

3)     Katalánština – fonetika, morfosyntax, lexikální odlišnosti, analýza autentických ukázek textů a nahrávek

4)     Francouzština – fonetika, morfosyntax, lexikální odlišnosti, analýza autentických ukázek textů a nahrávek

5)     Italština – fonetika, morfosyntax, lexikální odlišnosti, analýza autentických ukázek textů a nahrávek

6)     Rumunština – fonetika, morfosyntax, lexikální odlišnosti, analýza autentických ukázek textů a nahrávek

7)     Slovesný systém největších románských jazyků – shrnutí, strukturní analýzy modelových konstrukcí

8)     Další románské jazyky, jazyková politika, bilingvismus x diglosie x dilálie, pidgin x kreolština

9)     Historie srovnávací romanistiky (Dante Alighieri, první gramatiky  a slovníky románských jazyků, historicko-srovnávací jazykověda, Fridrich Diez, Wilhelm Meyer-Lübke, Gustav Gröber, Hugo Schuchardt, Graziadio Isaia Ascoli, lingvistická geografie a onomaziologie)

10) Problémy klasifikace románských jazyků, genetické a typologické klasifikace

11) Sociolingvistické otázky

12) Rozšíření románských jazyků mimo Evropu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK