PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Latina II. Kurz pro mírně pokročilé - ASZLJ0013
Anglický název: Latin Language. Course II
Zajišťuje: Jazykové centrum - latina (21-JCL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Garant: Mgr. Martina Vaníková
Mgr. Šimon Dittrich
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (04.06.2015)
Kurz je jednosemestrální, 1x2 nebo 2x2 hodiny týdně (viz aktuální rozvrh na web. stránkách JC).
Cíl kurzu: Je určen studentům s částečnou znalostí lexikálního minima a základů morfologie (viz anotace kurzu Latina I).
Je zaměřen na rozšiřování slovní zásoby, zvládnutí větší části morfologie, pochopení základních jevů latinské syntaxe,
dovednost čtení jednodušších originálních textů s porozuměním a seznámení s reáliemi.
Program: lekce VI-X učebnice Ad fontes - Cursus Latinus.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (04.06.2015)

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014.

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).
Seinerová, V.: Latina pro střední školy II. Praha, Fortuna 2005.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Blažek, F.: Latinská cvičebnice. Plzeň, Veset 1992 (cvičení s klíčem).
http://yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (04.06.2015)

Náplň kurzu:
Práce s textem: čtení kratších textů prozaických i básnických, seznámení s latinskými nápisy a nejužívanějšími zkratkami, okřídlené citáty a rčení, z latiny odvozené běžné i odborné lexikum v živých jazycích.
Morfologie: dokončení latinských deklinací (4., 5. deklinace), stupňování adjektiv a adverbií, přehled zájmen, číslovky základní a řadové, konjunktiv prézentu a imperfekta, slovesné tvary odvozené od perfektního a supinového kmene, participia.
Syntax: vedlejší věty se spojkou ut (účelové a snahové), infinitivní vazby (akuzativ a nominativ s infinitivem), ablativ absolutní.
Atestace: uděluje se za pravidelnou aktivní účast a splnění závěrečného písemného testu (bez použití slovníku - slovní zásoba je součástí testovaných znalostí).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK