PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Big Books - ASZFS0058
Anglický název: Big Books
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12115
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Daniele De Santis, Ph.D.
doc. James Hill, Ph.D.
Vyučující: Daniele De Santis, Ph.D.
doc. James Hill, Ph.D.
PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (21.11.2021)
Lidský úděl: utrpení, poznání, vykoupení
Velké knihy západní kulturní tradice ve filosofické interpretaci


Západní kulturní tradice, kterou rozumíme amalgám ideových vlivů řecko-římského a židovsko-křesťanského myšlení, vytvořila základní náboženské (monotheismus), intelektuální (filosofie), politické (demokracie), ekonomické (svobodný trh) a právní (individuální rovnost před zákonem) vzorce, které v průběhu dějin zásadním způsobem ovlivňovaly kolektivní a individuální existenci západního člověka. Neustálé napětí mezi nároky těchto ideálů a jejich praktickým uskutečňováním vedlo a vede k neustálým konfliktům jak na společenské rovině (války a revoluce), tak i na úrovni individuálního života (existenciální krize). Různé aspekty těchto situací už od nepaměti reflektují vědecká a umělecká díla, která je nejen hodnotí, ale navrhují i různá řešení a nabízejí výhledy budoucích možností. Pomineme-li velké projekty systematických řešení celospolečenského rozsahu, je tu řada textů, které reflektují individuální existenciální problematiku (samozřejmě vždy v nějakém sociálním kontextu) a jako takové dosáhly značného věhlasu, protože kladou zásadní otázky po smyslu lidského života a zároveň nabízejí určitá řešení. Cílem tohoto kursu je ukázat na významných literárních dílech základní rysy existenciálního tázání a hledání adekvátních odpovědí. Ukazuje se, že podstatným rysem těchto „velkých knih“ je otázka lidského utrpení, snaha nějak tomu porozumět a dosáhnout tak jistého osvobození a smíření. V zimním semestru akademického roku 2021–2022 půjde o tyto knihy:

Kniha Jób (Milan Lyčka)
Dante Alighieri, Božská komedie (Anna Tropia)
Ludovico Ariosto, Zuřivý Roland (Daniele De Santis)
Mary Shelley, Frankenstein aneb novodobý Prométheus (James Hill)

Výuka bude od 24.11.2021 probíhat distančně, přihlásit se je možné tímto odkazem: https://cesnet.zoom.us/j/96065341539.
Literatura
Poslední úprava: doc. James Hill, Ph.D. (14.12.2021)

Kniha Jób

Iyov/Job. A new translation with a commentary anthologized from talmudic, midrashic, and rabbinic sources. Translation and commentary by Rabbi Moshe Eisenmann. Mesorah Publications, Ltd., New York 2002

Jób, in: Louis Ginzberg, Legendy Židů. Triton, Praha/Kroměříž (v tisku), str. 209–229

Ludlul bél némeqi. Chci chválit pána moudrosti, in: Jiří Prosecký, Prameny moudrosti. Mudroslovná literatura staré Mezopotámie. Oikúmené, Praha 1995, str. 41–57

Babylónská theodicea, in: Jiří Prosecký, Prameny moudrosti. Mudroslovná literatura staré Mezopotámie. Oikúmené, Praha 1995, str. 58–67

Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed, Vol. II, The University of Chicago Press, Chicago–London 1963, str. 486–497

Abraham Joshua Heschel, The Kotzker and Job, in: A Passion for Truth. Jewish Lights Publishing, Woodstock, VT, 1995, str. 261–303

Kathryn Schifferdecker, Out of the Whirlwind. Creation Theology in the Book of Job. Harvard Divinity School, Cambridge, Mass., 2008

Carl Gustav Jung, Odpověď na Jóba. Vyšehrad, Praha 2015

Jason Kalman, Jít Hospodinu po krku. Woody Allen, kniha Job a židovská teologie po holokaustu. CDK, Brno 2014

Peter Kreeft, Tři filosofie života. Krystal, Praha 2016

 

Dante, The Inferno, a verse translation by Robert Hollander and Jean Hollander, Anchor Books 2000.

Dante, Purgatorio, a verse translation by Robert Hollander and Jean Hollander, Anchor Books 2003

Dante, Paradiso,a verse translation by Robert Hollander and Jean Hollander, Anchor Books 2008

W. B. Stanford, The Ulysses Theme. A study in the adaptability of a traditional hero. Blackwell 1963

P. Boyde, Dante Philomythes and Philosopher. Man in the Cosmos, Cambridge University Press 1989

P. Boyde, Perception and Passion in Dante’s Comedy, Cambridge University Press

R. Imbach, Dante, la philosophie et les laics, Editions du Cerf 1996

 

L. Ariosto, Orlando Furioso. Eng. Translation by B. Reynolds. Penguin Classics 1975 (link to the online version of the Czech translation on Moodle)

N. Machiavelli, The Prince, Tr. by H. Mansfield, The University of Chicago Press 1998, Ch. XV, XVIII, XXV

E. Auerbach, Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature, Princeton University Press 2003, Ch. 6

G. Ferroni, Machiavelli aneb o nejistotě, Př. M. Pokorný, Praha 2020

 

Mary Shelley, Frankenstein:

Hay, Daisy. The Making of Mary Shelley’s Frankenstein. Bodleian Library, Oxford University, 2019.

Holmes, Richard.The Age of Wonder: How the Romantic Generation Discovered the Beauty and Terror of Science. Harper Press, 2008

Kant, Immanuel. Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime (1764), trans. by John T. Goldthwait, University of California Press, 1960

Mellor, Anne Kostelanetz. Mary Shelley: Her Life, Her Fiction, Her Monsters. Routledge, 1988.

Shelley, Mary. Frankenstein Annotated for Scientists, Engineers, and Creators of All Kinds. David H.Guston, Ed Finn and Jason Scott Robert (eds). 2017

St Clair, William. The Godwins and the Shelleys: A Biography of a Family. 1991.

Wollstonecraft, Mary. A Vindication of the Rights of Women (1792). Janet Todd (ed.), OUP, 1993

Ziolkowski, Theodore. “Science, Frankenstein, and Myth”, Sewanee Review, 89: 1, 1981: pp. 34-56

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (04.09.2021)

Výuka bude probíhat formou výkladu a prezentací, a to v češtině (M. Lyčka) a angličtině (A. Tropia, D. De Santis, J. Hill). Základní texty budou k dispozici v moodlu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (04.09.2021)

Atest formou zápočtu získají studenti po odevzdání eseje, jehož téma si buď vyberou z předem připravené nabídky, nebo si je volí individuálně po konzultaci a schválení příslušným vyučujícím. Esej v rozsahu 4–6 normostran (7 200 až 10 800 znaků) v českém jazyce je nutné odevzdat do 28.1.2022. V případě, že esej bude shledán nevyhovujícím, posuzovatel vyzve studenta, aby svou práci opravil, případně doplnil a novou verzi odeslal nejpozději do 11.2.2022. Tento opravný termín se týká výhradně těch, kdo první pokus uskutečnili v řádném termínu; první pokusy v opravném termínu nebudou přijaty.

 

Po obsahové stránce má být esej samostatným zamyšlením nad zvoleným tématem, nikoli středoškolským referátem o nějakém přečteném textu. Po formální stránce musí být esej zpracován pečlivě, bez zbytečných překlepů a chyb, rovněž by měl být zvládnut typograficky; je to jedna z písemných prací, které se po studentu během studia vyžadují a jež mají prověřit jeho formulační schopnosti a kvalitu písemného projevu. Esej musí mít titulní stránku, obsahující název práce, jméno autora, obor a ročník studia; předpokládá se, že text bude strukturovaný a bude se v něm používat jednotná citační norma, na konci práce musí být uveden seznam použité literatury. Bez těchto náležitostí nebude esej přijat k atestu. Do výše určeného data je třeba text odeslat na adresu příslušného vyučujícího (podle zvoleného tématu): milan.lycka@ff.cuni.cz; anna.tropia@ff.cuni.cz; daniele.desantis@ff.cuni.cz; james.hill@ff.cuni.cz.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (04.09.2021)

6.10.2021

Kniha Jób: Historický a literární kontext

 

13.10.2021

Kniha Jób: Theologické a filosofické interpretace

 

20.10.2021

Kniha Jób: Existenciální témata

 

27.10.2021

Dante Alighieri, Divine Comedy (Božská komedie): The place of human beings in the Middle Ages. General Introduction. Everyman. Paradiso I, 120; Inferno V and Inferno XXVI

 

3.11.2021

Dante Alighieri, Divine Comedy (Božská komedie): Intermezzo: Purgatorio XXI, Paradiso I-II-III

 

10.11.2021

Dante Alighieri, Divine Comedy (Božská komedie): The first man. Ulysses (Inferno XXVI) and Adam (Paradiso XXVI)

 

24.11.2021

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso (Zuřivý Roland): Ariosto’s Anthropology of Desire

 

1.12.2021

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso (Zuřivý Roland): Orlando’s Madness and the Identity Lost

 

8.12.2021

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso (Zuřivý Roland): The Place of Women in Ariosto’s Modernity

 

15.12.2021

Mary Shelley’s Frankenstein: Introduction and Intellectual Sources

 

22.12.2021

Mary Shelley’s Frankenstein: Victor Frankenstein and the Science of Life

 

5.1.2022

Mary Shelley’s Frankenstein: The Creature and its Fate

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK