PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Věda a vědění v západní myšlenkové tradici - ASZFS0052
Anglický název: Science and knowledge in the Western thought
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8077
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (24.09.2019)
!!!Kurs začíná až 9.10.!!!

Cílem kursu je seznámit posluchače přístupnou formou, ale zároveň bez neúnosných zjednodušení, s komplexní problematikou povahy, kritérií a statusu vědy jakožto institucionalizované soustavy poznatků, a to v návaznosti na úzce související problematiku povahy a kritérií vědění jakožto určitého stavu či schopnosti mysli. Podíváme se blíže na základní koncepce vědění a na paradigmata, která určovala provozování vědy v západní myšlenkové tradici počínaje antikou a konče současnou situací. Výklad bude primárně orientován nárokem postihnout ve světle rozmanitosti historických přístupů nesamozřejmost současného (sebe)pojetí vědy a artikulovat jeho silné i slabé stránky.<br>
<br>
Kurs je určen primárně pro studenty bakalářských studijních programů na FF UK.

!!!Kurs začíná až 9.10.!!! (Z důvodu uzavření příslušné učebny (auly) do čtvrtka 3.10.)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (19.09.2019)

Jedinou podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu, na který je třeba se předem připravit samostatným vypracováním odpovědí na cca. 30-40 otázek. Otázky se budou přímo vztahovat k výkladům v přednáškách kursu. Postupně aktualizovaný seznam otázek naleznete na moodlu (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8077). V den zápočtového testu vyberu 7 otázek, na jejichž zodpovězení budete mít 70 minut.

Plný počet bodů za každou odpověď dostanete v případě:

1) že ji dokážete samostatně zformulovat v logicky navazujících větách (žádné šipky, odrážky apod.);

2) že Vaše odpověď bude formulována minimálně v 6 ucelených souvětích;

3) že z ní bude patrné Vaše porozumění dané problematice;

4) že ve své odpovědi nebudete uvádět věci, na které se neptám.

Za takovouto odpověď získáte 2 body. Maximální dosažitelný počet bodů je 14. 

Pro získání zápočtu musíte v tomto testu získat alespoň 8 bodů.

Termíny testů: 18. 12. 2019 (poslední hodina před vánočními prázdninami) a 8. 1. 2020 (poslední hodina zimního semestru). Vypracování testu v náhradním termínu bude možné pouze v dobře odůvodněných a náležitě doložených individuálních případech!

Obsah kursu není a nebude zpracován v souhrnné podobě ve skriptech či v nějakém jiném textovém materiálu, který by bylo možno jednoduše nastudovat. Účastníkům kursu budou pouze příležitostně a průběžně rozdávány "handouty" s výňatky textů probíraných autorů (budou k dispozici v moodle).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK