PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie judaismu - ASZFS0037
Anglický název: Philosophy of Judaism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5381
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2018)
Filosofie judaismu je specifickou formou filosofie náboženství vůbec, která se snaží o racionální reflexi náboženské zkušenosti lidstva a role, kterou náboženství hraje v dějinách kultury a civilizace. Specifičnost filosofie judaismu spočívá v tom, že se na jedné straně snaží dostát nárokům rozumu vzhledem k židovskému náboženství, na straně druhé jsou předmětem její reflexe zejména obsahy a témata tohoto náboženství. Na povaze židovské filosofické reflexe se výrazně podepsal fakt, že probíhala téměř výhradně v diaspoře, a musela se tak vyrovnávat se silnými vlivy myšlení té které většinové společnosti, v níž židovská komunita v dané době žila. Kurs má tedy povahu dějin židovské filosofie, zaměří se na nejdůležitější témata určité epochy a její nejvýznamnější filosofické představitele.

Po obecném uvedení do problematiky filosofie a náboženství, resp. rozumu a zjevení v židovském kontextu bude obsahem kursu představení hlavních formativních fází a rozhodujících vlivů při utváření svébytných forem filosofie judaismu, od hellénismu přes středověký rozkvět pod vlivem islámu, novoplatonismu a aristotelismu k moderní kritice náboženství, novokantismu, fenomenologii a existencialismu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (30.09.2018)

Literatura:

 

1.      Primární

 

Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené 2001

 

Saadia Gaon, The Book of Beliefs and Opinions. New Haven: Yale University Press 1990

 

Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. Praha: Academia 2013

Bachja ibn Pakuda, Duties of the Heart. Jerusalem – New York: Feldheim Publishers 1999

Selected Religious Poems of Solomon ibn Gabirol. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America 1974

Mária Mičaninová, Koruna kráľovstva rabi Šlomo Ben Gabirola. Praha: Bergman 2010

 

Maimonides, Výběr z korespondence. Praha: Academia 2010

Rabiho Moše ben Majmona Osm kapitol o lidské duši a mravním konání. Praha: Sefer 2001

Maimonides (Moses ben Maimon), Ethical Writings of Maimonides. New York: Dover Publications 1975

 

Benedikt Spinoza, Traktát theologicko-politický. Praha: s. n. 1922?

Friedrich H. Jacobi, O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi. Praha: Oikúmené 1997

 

Hermann Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Eine jüdische Religionsphilosophie. Wiesbaden: Fourier Verlag 1995

Franz Rosenzweig, The Star of Redemption. London: Routledge & Kegan Paul 2002

Gershom Scholem, Davidova hvězda. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1996

 

Abraham Isaac Kook, The Lights of Penitence. New York: Paulist 1979

Josef Solovějčik, Halachický člověk. Praha: Academia 2012

Josef Solovějčik, Osamělý člověk víry. Praha: Nakladatelství P3K 2012

 

Emil L. Fackenheim, Přítomnost Boha v dějinách. Praha: Oikúmené 2013

Abraham Joshua Heschel, Šabat. Jeho význam pro současného člověka. Praha: Academia 2009

Abraham Joshua Heschel, Kdo je člověk? Praha: Oikúmené 2017

 

Martin Buber, Já a ty. Praha: Portál 2016

Martin Buber, Temnota Boží. Praha: Vyšehrad 2002

Emmanuel Lévinas, Totalita a nekonečno. Praha: Oikúmené 1997

Emmanuel Lévinas, Etika a nekonečno. Praha: Oikúmené 2009

 

2.      Sekundární

 

Richard Schaeffler, Filosofie náboženství. Praha: Academia 2003

Julius Guttmann, Philosophies of Judaism. New York: Anchor Books 1966

The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 2003

The Cambridge Companion to Modern Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press 2007

 

Milan Balabán, Hebrejské myšlení. Praha: Herrmann a synové 1993

Milan Balabán, Víra – nebo osud? Praha: Oikúmené 1993

Claude Tresmontant, Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení. Praha: Vyšehrad 1998

 

Kurt Schubert, Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad 1995

František Kovář, Filosofické myšlení hellenistického židovstva. Praha: Herrmann & synové 1996

Miroslav Šedina, Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží. Praha: Oikúmené 2001

 

Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Kalam. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Colette Sirat, A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press 1990

 

Daniel Boušek – Dita Rukriglová, Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari. Praha: Academia 2013

 

Dita Rukriglová a kolektiv, Moše ben Majmon – Maimonides. Filosof, právník a lékař. Praha: Academia 2014

 

Gershom Scholem, Hlavní proudy židosvké mystiky. Praha: Argo 2017

 

Milan Lyčka, Filosofie náboženství Josefa Solovějčika. Praha: Academia 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (14.09.2018)

K získání zápočtu je třeba do 3.2.2019 odevzdat esej o rozsahu 5 - 10 normostran, tedy 9 000 – 18 000 znaků. Student si včas vybere téma podle svého zájmu a zkonzultuje je s vyučujícím, který je může schválit nebo navrhnout úpravy, resp. je zamítnout. Tématem může být například nějaký filosofický problém a jeho reflexe u různých autorů, určitý myšlenkový směr nebo způsob myšlení vybraného autora.

 

Esej nemá být středoškolským referátem o přečteném textu, případně o vybraném autorovi, ale kritickým zamyšlením nad zvoleným tématem. Má-li esej (a potažmo celý kurs) splnit svůj účel, nesmí být výčtem biografických a jiných historických dat, ale ukázkou schopnosti studenta identifikovat problém, analyzovat jej, zasadit do kontextu a dle možnosti dospět k nějakému závěru. Nemá smysl kompilovat myšlenky jiných autorů a vydávat je za vlastní; plagiátorství se trestá. Samozřejmě je možné v únosné míře používat citáty s patřičnými bibliografickými odkazy. Po formální stránce musí být esej zpracován pečlivě, bez zbytečných překlepů a chyb, rovněž by měl být zvládnut typograficky; je to jedna z písemných prací, které se po studentu během studia vyžadují a jež mají prověřit jeho formulační schopnosti a kvalitu písemného projevu. Esej musí mít titulní stránku, obsahující název práce, jméno autora, obor a ročník studia; předpokládá se, že text bude strukturovaný a bude se v něm používat jednotná citační norma, na konci práce musí být uveden seznam použité literatury. Bez těchto náležitostí nebude esej přijat k atestu. Do výše určeného data je třeba text odeslat na adresu milan.lycka@ff.cuni.cz. Pokud bude esej přijat, ale u zkoušejícího vyvolá nějaké pochybnosti, bude autor textu pozván k ústnímu pohovoru, přičemž zkoušející se může tázat i na širší okolnosti zvoleného tématu (historický kontext, zařazení do určité myšlenkové tradice apod.). Účelem je prověřit, zda autor tématu skutečně rozumí a zpracoval je samostatně.

 

V případě, že esej bude shledán nevyhovujícím, posuzovatel vyzve studenta, aby svou práci opravil, případně doplnil a novou verzi odeslal nejpozději do 14.2.2019. Tento opravný termín se týká výhradně těch, kdo první pokus uskutečnili v řádném termínu; první pokusy v opravném termínu nebudou přijaty.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. (29.08.2018)

1.10.2018

Vymezení pojmu filosofie náboženství v kontextu židovského myšlení

 

15.10.2018

Zjevení, tradice a filosofická reflexe v judaismu

 

22.10.2018

Hellénismus. Filón Alexandrijský

 

29.10.2018

Židovský kalām. Saadja Gaon

 

5.11.2018

Novoplatonismus a jeho vliv na židovskou filosofii. Jisraeli, ibn Gabirol, ibn Pakuda, ha-Levi

 

12.11.2018

Židovský aristotelismus. Maimonides

 

19.11.2018

Židovská mystika a filosofie

 

26.11.2018

Racionální kritika tradičního náboženství v dílech osvícenských židovských filosofů: Spinoza, Mendelssohn

 

3.12.2018

Novověká reflexe židovské tradice: Cohen, Rosenzweig, Scholem

 

10.12.2018

Filosofie judaismu v dílech moderní židovské orthodoxie: Solovějčik, Kook

 

17.12.2018

Fenomenologie moderní židovské náboženské zkušenosti: Heschel, Fackenheim

 

7.1.2019

Židovský existencialismus: Buber, Lévinas

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK