PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofický problém osobní identity - ASZFS0036
Anglický název: The Philosophical Problem of Personal Identity
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5419
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (19.09.2017)
Jakub Čapek - Filosofický problém osobní identity

!!! Kurz začíná 9. 10. !!!

Filosofie pro neoborové bakaláře
(kurz ve společném základu)
ZS 2017/2018


Kurz se zaměří na východiska filosofické diskuse o osobní identitě (John Locke, David Hume) a na některé soudobé koncepce (D. Parfit, A. MacIntyre aj.). Posluchači kurzu získají základní představu o klíčových pojmech a otázkách problematiky osobní identity ve filosofii. V průběhu celého výkladu budeme čerpat příklady z různých oblastí soudobého života a umění. V závěru semestru se zaměříme na téma identity ve vybraných filmech.

Materiály ke kurzu budou průběžně vyvěšovány v systému moodle:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5419
Podmínky k udělení atestu:

a) pravidelná účast na přednáškách
b) krátký „domácí“ test zadaný 6. 11. a odevzdaný nejpozději 20. 11. Studenti odpoví v rozsahu 2ns na 1 otázku, která bude vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.
c) krátký „domácí“ test zadaný 4. 12. a odevzdaný nejpozději k datu poslední přednášky, tj. 18. 12. 2017. Studenti odpoví v rozsahu 4ns na 2 otázky, které bude vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.

Pokud student neodevzdá oba testy (tj. pokud nesplní body b a c) k předepsaným datům (20. 11. a 18. 12. 2017), nebude mu udělen zápočet. Na testy zaslané v pozdějším termínu nebude brán zřetel.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (19.09.2017)

Literatura

Bělohrad, Radim, Lidské identity, lidské hodnoty, Praha 2016.

Carr, David. Time, Narrative, and History. Indianapolis: Indiana University Press 1991.

Crone, Katja, Identität von Personen. Eine Strukturanalyse des biographischen Selbstverständnisses, De Gruyter 2016.

Hume David, Zkoumání o lidském rozumu, přel. J. Moural, Praha 1996.

Hume, David. Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 1. Rozum, přel. H. Janoušek, Togga, Praha 2015.

Hume, David. Zkoumání lidského rozumu, přel. V. Gaja, Praha 1972.

Korsgaard, Christine M. „Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit“, in R. Martin and J. Barresi (eds.), Personal Identity, Oxford: Blackwell, 2003, str. 168–183.

Laitinen, Arto. Strong Evaluation without Moral Sources: On Charles Taylor’s Philosophical Anthropology and Ethics, Berlin and New York: De Gruyter 2008.

Locke, John. An Essay Concerning Human Understanding, Oxford: Oxford University Press 1975 (česky Esej o lidském chápání, přel. M. Dokulil, Praha 2012).

MacIntyre, Alasdair. After Virtue: A Study in Moral Theory, Chicago: Notre Dame University Press 1981 (česky Ztráta ctnosti, př. D. Hoffman a H. Sadílková, Praha 2004).

Noonan, Harold. Personal Identity. 3rd edn. London and New York: Routledge 2003.

Parfit, Derek. Reasons and Persons, Oxford University Press 1986.

Ricoeur, Paul. Soi-même comme un autre, Paris 1990 (česky: P. Ricoeur, O sobě samém jako o jiném, př. M. Lyčka, Praha 2016).

Ricoeur, Paul. Temps et récit, I-III (Paris, 1983-1985); česky Čas a vyprávění, I-III (Praha 2000, 2002, 2007).

Rorty. A. O. The Identities of Persons, University of California Press 1976.

Sartre, Jean-Paul. Bytí a nicota. Pokus o fenomenologickou ontologii, přel. O. Kuba, Praha 2006.

Sartre, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus, přel. P. Horák, Vyšehrad, Praha 2004.

Schechtman, Marya. The Constitution of Selves, Ithaca, NY: Cornell University Press 1996.

Strawson, Galen. „Against Narrativity“, in: Ratio (new series), December 2004.

Taylor, Charles. „What is human agency?“, in: Taylor, Human Agency and Language. Philosophical Papers I, CUP 1985, str. 15-44.

Taylor, Charles. The Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge: Cambridge University Press 1989.

Tengelyi, László. The Wild Region in Life-History. Evanston, IL, Northwestern University Press 2004.

Thiel, Udo, The Early Modern Subject. Self-Consciousness and Personal Identity from Descartes to Hume, Oxford University Press 2011.

Zahavi, Dan, Self and Other, Oxford University Press 2014.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (19.09.2017)

Plán semestru

1.      Osobní identita: základní pojmy a otázky (9. 10.)

2.      John Locke: identita osoby sahá tak daleko, kam sahá její vědomí (16. 10.)

3.      Námitky proti Lockovi (23. 10.)

4.      David Hume: mysl jako svazek po sobě jdoucích percepcí (30. 10.)

5.      Lockovské myšlenkové experimenty ve 20. století - D. Parfit aj. (6. 11.)

6.      Praktická identita - Christine Korsgaard (13. 11.)

7.      Identita a morální dilema - Jean-Paul Sartre a Charles Taylor (20. 11.)

8.      Identita jako etické téma - Aladsair MacIntyre (27. 11.)

9.      Narativní pojetí osobní identity - A. MacIntyre a Paul Ricoeur (4. 12.)

10.  Téma osobní identity ve filmu (11. 12.)

11.  Závěrečná přednáška (18. 12.)

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (19.09.2017)

Podmínky k udělení atestu:

 

a) pravidelná účast na přednáškách

b) krátký „domácí“ test zadaný 6. 11. a odevzdaný nejpozději 20. 11. Studenti odpoví v rozsahu 2ns na 1 otázku, která bude vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.

c) krátký „domácí“ test zadaný 4. 12. a odevzdaný nejpozději k datu poslední přednášky, tj. 18. 12. 2017. Studenti odpoví v rozsahu 4ns na 2 otázky, které bude vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.

 

Pokud student neodevzdá oba testy (tj. pokud nesplní body b a c) k předepsaným datům (20. 11. a 18. 12. 2017), nebude mu udělen zápočet. Na testy zaslané v pozdějším termínu nebude brán zřetel.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK