PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofický průvodce současným světem - ASZFS0035
Anglický název: Philosophical Guide to Contemporary World
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (130)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2019)
Kurs je určen především studentům nefilosofických oborů FF UK. Jeho cílem je zprostředkovat studentům základní postupy filosofického myšlení, jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svému místu v něm, které je vlastní každému člověku a které předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek a ukazují, jak filosofie tematizuje a objasňuje fenomény, s nimiž se setkáváme a potýkáme v současném světě. Cílem kursu je tak mimo jiné ukázat, jak se filosofické myšlení vztahuje k našemu každodennímu životu a jak může napomoci k naší orientaci ve světě. Kurs zároveň umožňuje seznámení s myšlenkami a texty řady významných myslitelů dvacátého století, které se ukazují v současnosti jako překvapivě aktuální.

Témata kursu


1. Činný život: práce, zhotovování a politické jednání (E. Fink, H. Arendtová etc.).
2. Co je demokracie: jednání a demokracie; základní principy demokracie; demokracie a instituce; problémy demokracie v současném světě (H. Arendtová, J. Habermas, Ch. Taylor, Z. Bauman etc.).
3. Lidská práva a jejich filosofické zdůvodnění (H. Arendtová, J. Habermas, Ch. Menke, E. Lévinas etc.).
4. Demokracie a kapitalismus; politika a ekonomie; ekonomie jako ideologie (M. Weber, H. de Soto, H. Arendtová, R. Nelson etc.).
5. Co je ideologie: ideologie, společnost a politika; neutrální pojem ideologie a ideologie autoritářských režimů a totalitárních hnutí; sekulární a náboženské ideologie (K. Manheim, P.
Ricoeur, H. Arendtová etc.).
6. Význam zdravého rozumu (common sense) v politice; rozpad zdravého rozumu a fenomén masového šílenství (H. Arendtová, H. Broch, K. Jaspers)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2019)

Kurs je zakončen zápočtem v letním semestru. Atest proběhne formou ústního pohovoru – kolokvia ve skupině 3-4 studentů. Předpokladem úspěšného absolvování zápočtového pohovoru je osvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek.

Obsah přednášky není zpracován v souhrnné podobě ve skriptech či v nějakém jiném textovém materiálu, který by bylo možno jednoduše nastudovat. Účastníkům kursu budou průběžně rozdávány "handouty" s výňatky textů probíraných autorů, popř. s hlavními tezemi přednášky. Tyto materiály budou k dispozici též v moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2019)

Doporučená literatura

H. Arendtová, Vita activa neboli O činném životě, Praha 2007.

H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, Praha 1996.

Z. Bauman, Tekuté časy. Život ve věku nejistoty, Praha 2017.

H. Broch, Teorie masového šílenství, Praha 2013.

E. Fink, Oáza štěstí, Praha 1992.

J. Habermas, K ustavení Evropy, Praha 2013.

A. Havlíček (vyd.), Lidská a přirozená práva v dějinách, Ústí n. L. 2014.

A. Havlíček, L. Krbec (vyd.), Hodnoty, stát a společnost, Ústí n. L. 2014. 

K. Jaspers, Duchovní situace doby, Praha 2008.

E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997.

J. Ortega y Gasset, Evropa a idea národa, Praha 1993.

J. Ortega y Gasset, Vzpoura davů, Praha 1993.

J. Přibáň, V. Bělohradský et alii, Lidská práva. (Ne)smysl české politiky?, Praha 2015.

M. Weber, Autorita, etika a společnost, Praha 1997.

H. de Soto, Mystérium kapitálu, Praha 2007.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK