PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofický průvodce vlastním já a světem - ASZFS0034
Anglický název: Philosophical Guide to Self and to the World
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5565
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (18.09.2017)
Kurs je určen především studentům nefilosofických oborů FF UK. Jeho cílem je zprostředkovat studentům základní postupy filosofického myšlení, jež umožňují kultivovat a rozvíjet ono celkové porozumění sobě, světu a svému místu v něm, které je vlastní každému člověku a které předchází veškerému odbornému vědeckému poznání. Přednášky přibližují filosofické myšlení na příkladu řešení konkrétních filosofických otázek a ukazují, jak filosofie tematizuje a objasňuje fenomény, které se nás všech týkají a s nimiž se setkáváme v našem každodenním životě. Cílem kursu je tak zároveň ukázat, jak se filosofické myšlení vztahuje k našemu každodennímu životu a jak může napomoci k naší orientaci ve světě. Kurs zároveň umožňuje seznámení s myšlenkami a texty řady významných myslitelů devatenáctého a dvacátého století.


Požadavky k atestu

Kurs je zakončen zápočtem. Atest proběhne formou ústního pohovoru – kolokvia ve skupině 3-4 studentů. Předpokladem úspěšného absolvování zápočtového pohovoru je osvojení látky, která bude vyložena v rámci přednášek.


Prameny ke studiu

Obsah přednášky není zpracován v souhrnné podobě ve skriptech či v nějakém jiném textovém materiálu, který by bylo možno jednoduše nastudovat. Účastníkům kursu budou průběžně rozdávány "handouty" s výňatky textů probíraných autorů, popř. s hlavními tezemi přednášky. Tyto materiály budou k dispozici též v moodle.


Témata kursu


1. Já, subjekt, sebe-vědomí – pojetí člověka podle teorií subjektivity (J.-P. Sartre, D. Henrich, V. Descombes, M. Frank etc.)

2. Člověk jakožto existence – pojetí člověka ve filosofii existence (S. Kierkegaard, K. Jaspers, M. Heidegger, J.-P. Sartre)

3. Člověk jakožto osoba – pojetí člověka v personalismu (M. Scheler, E. Mounier, P. L. Landsberg, G. Marcel)

4. Intersubjektivita - interpersonální vztahy podle filosofie dialogu (M. Buber, E. Lévinas, G. Marcel etc.)

5. Svoboda, vůle, motivy a hodnoty (P. Ricoeur, M. Scheler, J.-P. Sartre, H. Arendtová etc.)

6. Instituce, jedinec, společnost (A. Gehlen, J. Searle etc.).


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK