PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Moderní filosofie náboženství - ASZFS0032
Anglický název: Modern Philosophy of Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5490
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Filosofie, náboženství
Ve slož. prerekvizitě: AAN120013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (08.09.2017)
Filosofie náboženství jako svébytná filosofická reflexe vztahu člověka k Bohu vzniká teprve v době osvícenství. Teprve tato doba totiž skýtá dostatečný odstup od náboženství, který umožňuje nahlédnout nesamozřejmost institucionální povahy náboženství, náboženské praxe i myšlení. Filosofie náboženství tak z velké části vyrůstá z kritiky dosavadní theologie i institucionálního náboženství a vychází z filosofických či obecně kulturních sporů o nihilismus, pantheismus a atheismus. V jednotlivých přednáškách budou představeny přístupy k fenoménu náboženství, které posluchačům poskytnou úvod do moderní filosofie náboženství. Zároveň uvidíme, že moderní reflexe náboženství rodící se z osvíceneckého myšlení otevírá témata, s nimiž se setkáváme v současných diskusích. Jednotlivé přednášky se tak budou dotýkat následujících obecných témat: náboženství ve veřejném prostoru, vztah náboženství a rozumu, náboženství jako duchovní cvičení, náboženství a tolerance, náboženství a násilí. Tato témata budeme vždy představovat v sepětí s konkrétním "klasikem" filosofie náboženství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (13.09.2017)

Studenti si na otázce náboženství, která byla stěžejní pro profilaci moderní filosofie, osvojí základní přehled o rané moderní filosofii. Témata přednášek budou vztažena k současným filosofickým i společenským otázkám, a studenti tak získají základní rámec pro porozumění současných filosofických, ale i celospolečenských debat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (02.10.2017)

Během první části prvního semestru napíší studenti krátkou esej (dvě až tři strany) na jedno z probíraných témat (seznam témat, z nichž si student jedno může vybrat, bude rovněž rozdán). Esej je třeba poslat do konce listopadu na emailovou adresu tereza.matejckova@ff.cuni.cz. Studentu bude práce buď uznána, anebo bude vyzván k opravě, příp. přepracování. Schválená esej je podmínkou, aby mohl student splnit druhý úkol předepsaný pro zápočet: v zimním semestru se bude konat několik kolokvií, tj. sejdeme se v počtu 4 až 5 studentů a nad konkrétním filosofickým textem probereme jedno z témat přednášek. Při kolokviu má být ověřena schopnost orientovat se ve filosofickém textu i schopnost formulovat jeho hlavní myšlenku.

Materiály ke kurzu budou vyvěšovány zde:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5490

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (08.09.2017)

Primární literatura (další literatura bude vždy uváděna na handoutu rozdávaném během přednášky a vyvěšeném v moodlu)

 

G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, přel. Jan Patočka, Praha: Academia, 1960.

David Hume, Dialogy o přirozeném náboženství, přel. T. Marvan, Praha: dybbuk, 2013.

F. H. Jacobi, O Spinozově učení, přel. J. Loužil, Praha: Oikoymenh, 1997.

Karl Jaspers, Úvod do filosofie. Dvanáct rozhlasových přednášek, přel. A. Havlíček, Praha: Oikoymenh, 1996.

Immanuel Kant, Náboženství v hranicích pouhého rozumu, přel. Karel Šprunk, Praha: Vyšehrad, 2013.

Friedrich Nietzsche, Radostná věda, přel. Věra Koubová, Praha: Aurora, 2001.

Novalis, Zázračná hra světa: úvahy a fragmenty, přel. Věra Koubová, Praha: Odeon, 1991.

Jean-Jacques Rousseau, Rozpravy, přel. E. Blažková, J. Veselý, V. Zamarovský, Praha: Svoboda, 1989.

F. W. J. Schelling, Výbor z díla. Rané spisy, přel. M. Petříček, J. Patočka Praha: Nakladatelství svoboda, 1990.

Friedrich Schleiermacher, O náboženství. Promluvy ke vzdělancům mezi jeho utrhači, přel. Jan Kranát, Praha: Vyšehrad, 2012.

Arthur Schopenhauer, Svět jako vůle a představa, Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 1998.

Voltaire, Výbor z díla, přel. Hana Horská, Praha 1989.

 

Sekundární literatura

Břetislav Horyna, Dějiny rané romantiky, Praha: Vyšehrad, 2005.

Walter Jaeschke, Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels, Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog, 1996.

Pavel Kouba, Nietzsche, Praha: Oikoymenh, 2006.

Olga Navrátilová, Stát a náboženství u Hegela, Praha: Oikoymenh, 2015.

Richard Schaeffer, Filosofie náboženství, přel. Jolana Poláková, Praha: Academia, 2003.

Robert C. Solomon, Continental Philosophy Since 1750. The Rise and Fall of the Self, Oxford - New York: Oxford University Press, 1988.

Robert Williams, Tragedy, Reconciliation and the Death of God. Studies in Hegel and Nietzsche, Oxford: Oxford University Press, 2012.

Wilhelm Weischdel, Der Gott der PhilosophenGrundlegung einer Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998 (reprint).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. (07.10.2017)

1. Co je filosofie náboženství? Filosofie náboženství a její vztah k osvícenství

2. Podoby nevíry v novověké filosofii (Hume, Holbach, Fichte)

3. Víra, etika a zlo (Kant, Fichte, Hegel)

4. Náboženství jako nebezpečí v podobě náboženských válek (Hobbes, Hegel), ale rovněž jako stabilizační funkce (Rousseau, Kant)

5. Vznik moderního pojmu tolerance (Voltaire, Lessing, Goethe). Univerzalismus a náboženství (Kant)

6. Podoby nihilismu (Fichte, Jacobiho reakce a morální nihilismus "vše je dovoleno")

7. „Cit pro nekonečno“ a umění: romantici (Novalis, Hölderlin, Schleiermacher)

8. Pantheistické koncepce náboženství: Spinoza, Schelling, Schleiermacher

9. Vznik sekularizačních teorií v Hegelově díle

10. Náboženství jako duchovní cvičení: Schopenhauer

11.  Smrt Boha a naděje na zrod nových bohů: Hegel a Nietzsche

12. Podoby sekularizovaného náboženství: láska (Comte), dějiny (Hegel), lidství (Feuerbach, Marx)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK