PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština B2.2 - ASZFJ3040
Anglický název: French B2.2
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)
Kurz je určen studentům, kteří zvládli gramatiku, mluvené a psané schopnosti obecné francouzštiny na úrovni B1+ (viz Francouzština B2.1). Rozvíjí rozšířené jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B2. V případě zájmu může sloužit též jako příprava ke zkoušce B2.

Je jednosemestrální, 1x2h týdně, probíhá prezenčně.

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

Student je schopen předložit argumenty v základní formě v rámci svých názorů, svého jednání. Jeho mluvenému projevu je rozumět a on sám rozumí diskusím na pokročilejší úrovni. Dokáže bez větších obtíží zformulovat texty typu reportáž, zamyšlení, kratší esej, resumé atd. Rozumí diskusím ohledně každodenních událostí, témat či problematik.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D. (17.01.2022)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast na výuce a splnění konkrétních dílčích úkolů (např. písemné eseje, překlad, referát, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

V kurzu se pracuje zejména s autentickými texty a dokumenty z oblasti humanitních věd dle výběru vyučujícího, případně s vlastními odbornými texty studentů k přípravě na zkoušku B2, které doplňují gramatická a lexikální cvičení. Pro tento kurz není potřeba si obstarávat konkrétní učebnici, materiály budou poskytnuty v hodině nebo budou k dispozici v Moodlu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (30.01.2024)

Konkrétní aktivity se budou odvíjet od potřeb studentů zapsaných v kurzu (zaměření na zkoušku, plánovaný pobyt v zahraničí apod.). Obecně se jedná zejména o následující:

  • práce s textem - čtení s porozuměním, překlad obtížnějších textů a interference s češtinou, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace); logické a funkční členění textu; typologie textů, text argumentativní; délka písemného projevu; "écriture inclusive"; aplikace ve vlastní písemné komunikaci (psaní dopisů a argumentativních esejů)
  • mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma, exposé (příprava na zkoušku B2)
  • poslech s porozuměním
  • gramatika - logické konektory, passé simple, upevňování dalších znalostí (předložky, infinitivní vazby, zájmena apod.)
  • výběr frankofonních reálií (zejména spjatých s akademickým prostředím)
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková, Ph.D. (22.02.2024)
Pro vstup do kurzu jsou nutné znalosti na úrovni B1+ (viz Francouzština B2.1), které se ověřují vstupním testem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK