PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština B2.1 - ASZFJ3030
Anglický název: French. Course B2.1
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 19 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Mgr. Kristýna Švorcová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (12.09.2023)
Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni B1 (viz Francouzština B1.2). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B1/B2.

Je jednosemestrální, 1x2h týdně.

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (31.01.2023)

Student je schopen předložit argumenty v základní formě v rámci svých názorů, svého jednání. Jeho mluvenému projevu je rozumět a on sám rozumí diskusím na pokročilejší úrovni. Dokáže bez větších obtíží zformulovat texty typu reportáž, zamyšlení, kratší esej, resumé atd. Rozumí diskusím ohledně každodenních událostí, témat či problematik.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (23.09.2020)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast na výuce a splnění konkrétních dílčích úkolů (např. písemné eseje, překlad, referát, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (20.01.2022)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 2, CLE International, nové vydání 2018.

Dále se v kurzu se pracuje s autentickými texty a dokumenty zejména z oblasti humanitních věd dle výběru vyučujícího, případně s vlastními odbornými texty studentů k přípravě na zkoušku B2, které doplňují gramatická a lexikální cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (13.09.2023)

Lekce 17 - 20 učebnice Vite et bien 2.

Práce s textem - čtení s porozuměním, překlad obtížnějších textů a interference s češtinou, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace); logické a funkční členění textu; typologie textů, text argumentativní; délka písemného projevu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci (psaní dopisů a argumentativních esejů).

Mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma, exposé (příprava na zkoušku B2).

Poslech s porozuměním.

Gramatika - subjonctif passé, futur antérieur, vyjádření účelu; subjonctif a jeho používání ve vedlejších větách, logické konektory, passé simple, upevňování dalších znalostí (předložky, infinitivní vazby, zájmena apod.).

Výběr frankofonních reálií (zejména spjatých s akademickým prostředím).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK