PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština B1.2 - ASZFJ3020
Anglický název: French. Course B1.2
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Bc. Zuzana Hanajová
Mgr. Kristýna Švorcová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (12.09.2023)
Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2/B1 (viz Francouzština I. Kurz pro mírně pokročilé). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně B1.

Je jednosemestrální, 2x2h týdně.

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcfCíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (20.09.2022)

Cílem kurzu je dosažení úrovně B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech jazykových kompetencích (mluvení, poslech, čtení, psaní). Vedle rozvoje základních komunikačních kompetencí budou studenti seznámeni se základními reáliemi Francie a frankofonních zemí. Dozvědí se o metodách, jak se samostatně ve francouzském jazyce zdokonalovat, k tomu jim budou poskytnuty další zdroje.

Společný evropský rámec pro jazyky je k dispozici např. zde:
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/08/CEFR_cestina.pdf

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (23.09.2020)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast na výuce a splnění konkrétních dílčích úkolů (např. písemné eseje, překlad, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (13.07.2021)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 2, CLE International, nové vydání 2018.

 

Doplňkové učebnice:

  • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire, CLE International.
  • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau avancé, CLE International.
  • Grammaire pratique du français en 80 fiches, Hachette Paris.
  • Pravdovi, Mluvená francouzština pro středně pokročilé, Academia.
  • Latitudes 2-3, Didier.
  • J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (16.09.2021)

Lekce 9 - 16 učebnice Vite et bien 2.

 

Práce s textem - čtení s porozuměním, překlad obtížnějších textů a interference s češtinou, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace); text narativní, text výkladový, interview, recenze, anketa, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - plusquamperfektum, předložky, neurčitá zájmena, vztažná zájmena jednoduchá a složená, kondicionál přítomný a minulý, subjonctif přítomný a jeho použití ve vedlejších větách, participe présent, gérondif, podmínková souvětí, řeč přímá a nepřímá, souslednost časů, vyjádření protikladu, srovnání a času (převážně ve vedlejších větách).

Výběr frankofonních reálií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK