PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština B1.1 - ASZFJ3010
Anglický název: French. Course B1.1
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 17 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Bc. Zuzana Hanajová
Mgr. Kristýna Švorcová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (12.09.2023)
Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1-20). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně A2/B1.

Je jednosemestrální, 2x2h týdně.

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (21.09.2022)

Cílem kurzu je dosažení úrovně B1- dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech jazykových kompetencích (mluvení, poslech, čtení, psaní). Vedle rozvoje základních komunikačních kompetencí budou studenti seznámeni se základními reáliemi Francie a frankofonních zemí. Dozvědí se o metodách, jak se samostatně ve francouzském jazyce zdokonalovat, k tomu jim budou poskytnuty další zdroje.

Společný evropský rámec pro jazyky je k dispozici např. zde:
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/08/CEFR_cestina.pdf

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (13.07.2021)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast na výuce a splnění konkrétních dílčích úkolů (písemná práce, vyprávění, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (29.09.2021)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 2, CLE International, nové vydání 2018.

 

Doplňkové učebnice:

  • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire, CLE International.
  • Borovanová, Kameníková, Francouzština pro samouky (lekce 12-15), Fragment, 2006.
  • Pravdovi, Francouzština pro samouky (lekce 25-35), Leda, 1995.
  • Latitudes 2, Didier Paris, 2009.
  • J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda.
  • V. Senjuková, D.Slabochová, Testez votre français, EWA Edition.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (13.09.2021)

Lekce 1-8 učebnice Vite et bien 2.

 

Práce s textem - čtení s porozuměním, nácvik překladu obtížnějších pasáží textů, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace, konektory); text informativní, dopis/e-mail formální a neformální, pozvánka a oznámení, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - passé composé a imperfektum, pasivum, osobní zájmena ve funkci předmětu (en, y, dvojice zájmen), komparativ a vyjádření srovnání, vztažné věty podmětné a předmětné, zdůraznění větných členů, formy tázacích vět, otázky přímé a nepřímé, nepřímá řeč, souřadící souvětí a spojovací výrazy, vyjádření příčiny a důsledku.

Výběr frankofonních reálií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK