PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Francouzština I. Kurz pro mírně pokročilé - ASZFJ3010
Anglický název: French. Course I
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština, čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Vyučující: Mgr. Miluše Janišová
Mgr. Vojtěch Šarše
Mgr. Kristýna Švorcová
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout EN et Y phrases.docx Mgr. Vojtěch Šarše
stáhnout formulle de politesse.docx Mgr. Vojtěch Šarše
stáhnout Le pronom complément indirect et en,y phrases.docx Mgr. Vojtěch Šarše
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková (04.10.2018)
Kurz je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A2.1 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1-16). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně A2/B1.

Je jednosemestrální, 2x2h týdně.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Kašparová (17.05.2017)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu a splnění konkrétních dílčích úkolů (písemná práce, vyprávění, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková (04.10.2018)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 1 + 2, CLE International.

 

Doplňkové učebnice:

  • Grégoire, Grammaire progressive du français - Niveau intermédiaire, CLE International.
  • Borovanová, Kameníková, Francouzština pro samouky (lekce 12-15), Fragment, 2006.
  • Pravdovi, Francouzština pro samouky (lekce 25-35), Leda, 1995.
  • Latitudes 2, Didier Paris, 2009.
  • J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda.
  • V. Senjuková, D.Slabochová, Testez votre français, EWA Edition.

 

Pro představu o své úrovni si můžete vyzkoušet testy TCF: http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Popelková (26.01.2019)

Lekce 17-20 učebnice Vite et bien 1 + 1-6 učebnice Vite et bien 2.

 

Práce s textem - čtení s porozuměním, nácvik překladu obtížnějších pasáží textů, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace, konektory); text informativní, dopis/e-mail formální a neformální, pozvánka a oznámení, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - passé composé a imperfektum, pasivum, osobní zájmena ve funkci předmětu (en, y, dvojice zájmen), komparativ a vyjádření srovnání, vztažné věty podmětné a předmětné, zdůraznění větných členů, formy tázacích vět, otázky přímé a nepřímé, nepřímá řeč, vyjádření předčasnosti, souřadící souvětí a spojovací výrazy, vyjádření příčiny a důsledku.

Výběr frankofonních reálií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK