PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština A2.2 - ASZFJ3003
Anglický název: French A2.2
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Prerekvizity : ASZFJ3002
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (16.09.2021)
Kurz svou náplní navazuje na předmět Francouzština A2 (v původní verzi, tj. sylaby platné do akademického roku 2020/21) a předchází kurzu Francouzština B1.1. Je určen studentům, kteří zvládli základy obecné francouzštiny na úrovni A1/A2 (viz např. učebnice Vite et bien 1, lekce 1–15). Rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti pro dosažení požadované úrovně A2.

Kurz pokrývá rozdíl v učivu vzniklý změnou sylabů. Nové sylaby platí od akademického roku 2021/22.

Je jednosemestrální, 1x2h týdně.

V případě naplnění kapacity kurzu je možné se přihlásit na obdobný kurz v rámci kurzů CŽV https://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv-copy/francouzstina-czv/.

Aktuální informace pro ZS 2021/22: Výuka bude probíhat prezenčně; v případě změny aktuálních hygienických opatření budou studenti o formě distanční výuky (MS Teams / Zoom) informováni.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (09.07.2021)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast na výuce a splnění konkrétních dílčích úkolů (písemná práce, vyprávění, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (09.07.2021)

Základní učebnice: Miquel, Claire, Vite et bien 1, CLE International, nové vydání 2018.

Doplňkové učebnice:

  • Grégoire, Grammaire progressive du français – Niveau intermédiaire, CLE International.
  • Borovanová, Kameníková, Francouzština pro samouky (lekce 12-15), Fragment, 2006.
  • Pravdovi, Francouzština pro samouky (lekce 25-35), Leda, 1995.
  • Latitudes 2, Didier Paris, 2009.
  • J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda.
  • V. Senjuková, D.Slabochová, Testez votre français, EWA Edition.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (13.09.2021)

Lekce 16–20 učebnice Vite et bien 1+ opakování a konsolidace jazykových dovedností v rozsahu úrovně A2.

Práce s textem – čtení s porozuměním, nácvik překladu obtížnějších pasáží textů, rozšiřování slovní zásoby (synonymizace, nominalizace, konektory); novinové články, text informativní, dopis/e-mail formální i neformální, vyprávění, logické a funkční členění textu; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace – monolog/dialog v rámci probíraných témat, obhájení vlastního názoru, argumentace na dané téma.

Poslech s porozuměním.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK