PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Francouzština A1 - ASZFJ3001
Anglický název: French. Course A1
Zajišťuje: Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kristýna Švorcová
Vyučující: Mgr. Eva Popelková, Ph.D.
Mgr. Klára Suldovská
Je prerekvizitou pro: ASZFJ3002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (01.02.2024)
Kurz je určen pro úplné začátečníky, nepředpokládá žádnou znalost francouzštiny. Rozvíjí základní jazykové kompetence pro dosažení požadované úrovně A1.

Je jednosemestrální, 2x2h týdně.

Kurzy francouzštiny pro začátečníky a falešné začátečníky nabízíme i v rámci kurzů CŽV. Aktuální nabídku najdete zde: https://jc.ff.cuni.cz/kurzy/kurzy-czv-copy/francouzstina-czv/.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (20.09.2022)

Cílem kurzu je dosažení úrovně A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech jazykových kompetencích (mluvení, poslech, čtení, psaní). Vedle rozvoje základních komunikačních kompetencí budou studenti seznámeni se základními reáliemi Francie a frankofonních zemí. Dozvědí se o metodách, jak se samostatně ve francouzském jazyce zdokonalovat, k tomu jim budou poskytnuty další zdroje.

Společný evropský rámec pro jazyky je k dispozici např. zde:
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/08/CEFR_cestina.pdf

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (24.09.2020)

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu a splnění konkrétních dílčích úkolů (písemná práce, vyprávění, průběžné testy, závěrečný test).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (22.09.2022)
Základní učebnice: MIQUEL, C.: Vite et bien 1. CLE International, 2018.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Švorcová (22.09.2022)

Lekce 1-10 učebnice Vite et bien 1.

  

Práce s textem - čtení s porozuměním, osvojování a rozšiřování slovní zásoby; text - vyprávění, popis; aplikace ve vlastní ústní a písemné komunikaci.

Mluvená komunikace - monolog/dialog, vyprávění v rámci probíraných témat.

Poslech s porozuměním.

Gramatika - časování základních pravidelných a nepravidelných sloves, tvary přídavných jmen, zájmena samostatná a nesamostatná, předložky místa a času, tvoření otázek, budoucí čas (futur proche), rozkazovací způsob, minulý čas (passé composé).

Výběr frankofonních reálií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK