PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Angličtina II. Kurz pro středně pokročilé - ASZAJ0010
Anglický název: English Language. Course II
Zajišťuje: Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Korekvizity : {Anglický jazyk}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: GALAM3BP (09.02.2017)
Kurz je jednosemestrální, 2x2 hod. týdně.

Cíl kurzu: Kurz je určen studentům se se zvládnutou látkou lekcí 1-4 učebnice Rady for IELTS (blíže viz. Angličtina I. - Kurz pro mírně pokročilé).

Cílem tohoto kurzu je navázat na již zvládnutou látku lekcí 1-4 učebnice Ready for IELTS, prohlubovat pokročilejší gramatické jevy, rozšiřovat odbornou slovní zásobu, zdokonalovat tzv. soft skills.

Program kurzu: lekce 5 - 9 učebnice McCarter, S., Ready for IELTS (coursebook), Macmillan, 2010This is a one-semester course, 2x2 lessons a week

Aim of the Course: The course is aimed at those students who have successfully acquired the required knowledge of the units 1-4 of the book Ready for IELTS (in more detail see Angličtina I. - Kurz pro mírně pokročilé).

Programme of the course: Units 5-9 of the coursebook McCarter, S., Ready for IELTS), Macmillan, 2010
Literatura
Poslední úprava: GALAM3BP (09.02.2017)

Základní učebnice: McCarter, S., Ready for IELTS (coursebook), Macmillan, 2010. Ostatní materiály budou studentům v případě potřeby poskytnuty v hodině.

Doplňkové učebnice:Hopkins, D., Cullen, P., Grammar for IELTS, CUP; Cullen, P., Vocabulary for IELTS, CUP; Murphy, R., English Grammar In Use, CUP; Vince, M., First Certificate Language Practice, Macmillan

 

Main Coursebook: McCarter, S., Ready for IELTS (coursebook), Macmillan, 2010. Additional materials will be, optionally, given to the students during the lessons.

Additional Coursebooks: Hopkins, D., Cullen, P., Grammar for IELTS, CUP; Cullen, P., Vocabulary for IELTS, CUP; Murphy, R., English Grammar In Use, CUP; Vince, M., First Certificate Language Practice, Macmillan

 

CUP; Cullen, P., Vocabulary for IELTS, CUP; Murphy, R., English Grammar In Use, CUP; Vince, M., First Certificate Language Practice, Macmillan

Sylabus
Poslední úprava: GALAM3BP (09.02.2017)

Náplň kurzu:

Gramatické znalosti: Budoucí časy, transitivní a intransitivní slovesa - trpný rod, podmínkové věty, reference v textu, modální slovesa

Lexikální jednotky: kolokace s přídavnými a podstatnými jmény, tvorba slov - přídavná jména z podstatných jmen, slovesa vyjadřující odhad do budoucnosti, popis po sobě jdoucích událostí, kolokace - práce, podstatná jména vztahující se k místům, slovesa vyjadřující změnu, tvorba slov - předpony under- a over-

Řečové dovednosti: vyjádření souhlasu, diskuse, telefonování, vyprávění, žádost o dovolení a o pomoc, pohovor

Četba: práce s odborným textem, interview, metody rychlého čtení, vyhledání konkrétní informace v textu, pochopení celkové myšlenky textu, vyhledání autorových myšlenek, názorů v textu

Poslech: hovorové dialogy (2-4 osoby), telefonické informace, interview, projev, monolog, kontexty: společenské, akademické

Písemný projev: popis grafu - koláčový, popis procesu, argumentace - výhody a nevýhody, popis změn - sepsání zprávy, porovnání, vyjádření souhlasu či nesouhlasu s konkrétním tématem

Atestace: Kurz je zakončen zápočtem, který je udělován na základě docházky, aktivní práce v hodině a úspěšného zvládnutí předepsané látky.

 

Content of the course:

Grammar: Future tenses, transitive and intransitive verbs - passive, conditionals, referring in the text, modal verbs

Lexical Units: Adjective/nouns collocations, word formation - forming adjectives from nouns, verbs of prediction, describing sequences, collocations - work, nouns relating to places, verbs relating to changes, word building - prefixes under- and over-

Speaking Skills: expressing the consnt, discussion, phone calls, story-telling, asking for permission and help, interview

Reading Skills: working with and understanding a specialized text, interview, methods of fast reading, finding a particular piece of information in the text, understanding the main idea of the text, finding the author’s ideas, opinions in the text

Listening Skills: informal dialogues (2-4 persons), inforamtion via telephone, interview, speech, monologue
Contexts: social, academic

Written Skills: graph description - pie graph, process description, argumentation - advantages and disadvantages, describing changes - reporting, comparing, expressing an agreement or disagreement with a certain topic

Attestation: The course is completed with a credit, which is given on the base of the attendance, active work during the lessons and final credit test (based on the studied materials within this course).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK