PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia - ASN100002
Anglický název: Introduction to the Study
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ASN100004
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: INDBENDI (25.04.2008)
Úvod do studia je rozdělen do dvou částí. V zimním semestru funguje kurs jako pro-seminář a seznamuje studenty se
základními pomůckami a referenčními příručkami nezbytnými pro práci v oboru indologie (bibliografie, časopisy,
encyklopedie, syntézy, příručky terminologické, karto-grafické a jiné) a dále se zdroji, ve kterých studenti mohou potřebné
informace vyhledávat (knihovny, internet a nejdůležitější internetové stránky pro indologii atd.). Studenti by se měli naučit
data zpracovávat a následně používat ve svých pracích. Postupně budou seznamováni s tím, jak psát anotace, odborně
citovat atd. Každý student si na základě domluvy s vyučujícím zvolí jeden problém, který bude během roku zpracovávat až
do konečné podoby seminární práce (ca. 10 stran). Důraz bude při hodnocení kladen spíše na odbornost technického
zpracování, než na faktické údaje v práci obsažené. Jako předobraz pozdějších specializovaných seminářů se tu
studentům vštěpuje kritický přístup k jednotlivým pracím, návyky vedení bibliografie a snaha o objektivní posuzování.
Přednášková část podává základní přehled o studovaných oblastech (jazyk, literatura, kulturní dějiny, dějiny, geografie) a o
teoretických přístupech s přehledem základní literatury. Dále v hlavních rysech informuje o vývoji daného oboru, jeho
možnostech a současném stavu.

Literatura
Poslední úprava: INDBENDI (25.04.2008)

Základní studijní literatura:

ECO, U., Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F.,SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

PREINHAELTEROVÁ, H., Hinduista od zrození do zrození. Vyšehrad, Praha 1996.

STRNAD, J., FILIPSKÝ, J., VAVROUŠKOVÁ, S., HOLMAN, J., Dějiny Indie. Lidové noviny, Praha 2003.

ŠMILAUER, V., Technika filologické práce. Praha 1955.

VAVROUŠKOVÁ, S. (ed), Náboženství a společnost v jižní a jihovýchodní Asii. Tradice a současnost. Orientální ústav,

Praha 2005, 355 str.

ZBAVITEL, D., VACEK, J., Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč 1996.

Články o Indii v časopisu Nový Orient

Další odborná literatura:

BECHERT, H., von SIMSON, G., Einführung in die Indologie, Stand, Methoden, Aufgaben. Darmstadt 1979.

MASICA, P., COLIN, The Indo-Aryan Languages. CUP 1991.

SHAPIRO, C. M., SCHIFFMAN, F. H., Language and Society in South Asia. Motilal Banarsidass 1981.

STEEVER, B., SANFORD (ed.), The Dravidian Languages. Routledge 1998.

THANI NAYAGAM, X. S., Tamil Studies Abroad. Kuala Lumpur 1968.

VACEK, J., PREINHAELTEROVÁ H., Úvod do studia indických jazyků II, Praha 1975 (1980).VACEK, J., Úvod do studia

indických jazyků I, Praha 1971.

ZVELEBIL, K. V., Dravidian Linguistics. An Introduction. Pondicherry 1990.

Další studijní pomůcky:

SCHWARTZBERG, J. E., A Historical Atlas of South Asia. Oxford University Press 1992.

Sylabus
Poslední úprava: INDBENDI (25.04.2008)

Zimní semestr:

1.-2. Co to je indologie a čím se zabývá, rozdělení Indie na jednotlivé oblasti

3.-5. Vývoj indologie, její možnosti a současný stav

6.-7. Představení dané oblasti - na základě specializace studentů

8. Základní literatura potřebná ke studiu - jazykové učebnice, slovníky, mapy, CD výukové programy?

9. Další odborná literatura a možnosti jejich získání, knihovny, internet, atd.

10. Návštěva knihovny Orientálního ústavu AV ČR, praktická ukázka vyhledávání dat v katalogu knihovny i na

internetu

11. Práce s literaturou a získanými daty

12. Psaní seminárních prací, citace, anotace, recenze a referáty

Letní semestr (část hodiny bude vyhražena pro referáty studentů):

1. Geografické zvláštnosti Indie a zvolené oblasti

2.-3. Jazykové rodiny v Indii, jejich zvláštnosti a společné rysy

4.-5.Nástin historického vývoje a současného politického a ekonomického stavu

6.-9. Moderní indická společnost a její osobitost

10.-13.Úvod do jednotlivých náboženských systémů Indie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK