PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do kvantitativních metod sociálních věd - ASGV10006
Anglický název: Introduction to the methods of social sciences
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Sociální vědy
Je prerekvizitou pro: AAN120108
Je záměnnost pro: ABO500807, ARL100394
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty napříč obory FF UK s kvantitativní metodologií výzkumu ve společenských
vědách (metodám kvalitativním se věnuje jiný celofakultní předmět). Má za cíl naučit studenty rozumět metodám
kvantitativní analýzy (nikoli je samostatně provádět), rozvíjet u nich obecnou schopnost orientovat se v informacích,
které jsou na nich založeny, a rozumět touto optikou běžnému světu. Je koncipován tak, aby uspokojil potřeby
především dvou typy studentů. Těch, kteří:

1. potřebují získat obecné základy, které se následně budou rozvíjet v navazujících předmětech jejich vlastních
oborů. Pro tyto studenty je absolvování předmětu přínosné v tom, že získají především ucelený přehled základních
konceptů, pojmů a postupů.
2. žádný jiný/další předmět kvantitativních výzkumných metod ve svém oboru mít nebudou a potřebují základní
orientaci. Pro tyto studenty je absolvování předmětu přínosné v tom, že získají především obecnou schopnost
orientovat se v informacích, které jsou na výzkumech založeny, a dokáží touto optikou lépe rozumět výzkumnému
procesu i každodennímu světu.

Předmět je možné zapsat opakovaně.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (30.03.2023)

Atestace probíhá on-line formou písemného testu v Moodle.

 • Test obsahuje 40 úloh, které je nutné zodpovědět v časovém limitu 40 minut.
 • Většina úloh má podobu uzavřených otázek s jednou správnou odpovědí. Zahrnuty jsou i úlohy s více správnými odpověďmi, úlohy s výběrem odpovědi z rozbalovací nabídky a úlohy vyžadující vypsání číselné odpovědi.
 • Povolený počet pokusů pro získání zápočtu: 3
 • Pozor: ve vypsaném zkouškovém termínu smí student/ka vykonat pouze jeden pokus o vyplnění testu.
 • Další podrobnosti k testu, vč. možnosti vyplnění zkušební verze, jsou v Moodle.

Možnost uznání předmětu

 • Možnost uznání na základě jiného absolvovaného předmětu posuzuje garant předmětu (konkrétní pokyny: Moodle).

Studenti mohou získat zápočet nejpozději v semestru bezprostředně následujícím po semestru zápisu předmětu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)

Povinná
Disman, M. (2021). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Karolinum.
Materiály distribuované v Moodle (příp. jinými formami e-learningu)

Doporučená

Petrusek, M. (1993). Teorie a metoda v moderní sociologii. Karolinum.

Bryman, A.(1998). Quantity and quality in social research.Routledge.

Bechhofer, F. &.Paterson, L. (2000). Principles of research design in the social sciences. Routledge.

Babbie, E. (1992). The Practice of Social Research, Wadsworth.

Corbetta, P. (2003). Social Research: Theory, Methods and Techniques. Thousand Oaks.

Vaus, D. D. (2001). Surveys In Social Research (5 edition). Routledge.

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2014). Mastering ’Metrics: The Path from Cause to Effect. Princeton Princeton University Press.

Lieberson, S. (1987). Making It Count: The Improvement of Social Research and Theory. University of California Press.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (24.08.2021)

Za běžných podmínek výuka probíhá prezenční formou v učebnách FF UK.

 

Realizace kursu v případě Distanční výuky

 • Výuka bude probíhat on-line dle rozvrhu daného semestru
 • Platforma on-line výuky: Zoom
 • Studijní materiály: Moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=148).
 • Podmínky splnění: stejné, jako za běžných podmínek
 • Způsob atestace: stejné, jako za běžných podmínek.
 • Další informace budou zveřejňovány v Moodle.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (30.03.2023)

Podrobné informace a kompletní materiály k výuce jsou v Moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=148)

Předmět především rozvíjí kritické metodologické uvažování studentů, seznámí je s konkrétními praktickými postupy a možnostmi analýz, a také s možnostmi a úskalími interpretace a prezentace dat.

Blok 1: Metoda a metodologie ve společenských vědách
1. Věda, výzkum, empirie
2. Přehled metodologického ekosystému ve společenských vědách

Blok 2: Vybrané metody společenskovědního výzkumu
3. Experiment
4. Výběrové šetření
5. Standardizované dotazování
6. Otázka a dotazník
7. Obsahová analýza; standardizované pozorování

Blok 3: Analýza a interpretace dat
8. Ananlýza sítí (VYUČUJE SE NEPRAVIDELNĚ)

9. Výzkum jako proces

10. Analýza dat
11. Interpretace dat
12. Chyby ve výzkumu


Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (04.01.2021)

Podrobné informace a kompletní materiály k výuce jsou v Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=148

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (31.08.2020)


Jedná se o kurz úvodní, který nepředpokládá předchozí absolvování jiných metodologických kurzů. Je naopak vhodné na něj navázat úžeji zaměřenými metodologickými kurzy podle potřeb jednotlivých pracovišť.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK