PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výzkumný projekt: kvalita pracovního života v ČR - ASGV01004
Anglický název: Research Project: The Quality of Work Life in the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)
Cílem kursu je poskytnout studentům příležitost pro realizaci vlastního výzkumného projektu od formulace výzkumné otázky až po vyhodnocení a prezentaci výsledků (případně publikaci). Studenti budou pracovat v týmech po 3-5 členech a řešit v průběhu kursu vlastní dílčí projekt se supervizí a konzultacemi s vyučujícím. Obecnou tematickou oblastí projektů bude kvalita pracovního života a studenti budou pro sekundární analýzu využívat data získaná pomocí indikátoru SQWLi. Konkrétní tematické zaměření i výzkumné otázky se budou stanovovat v úvodních týdnech kursu. Smyslem dané koncepce je připravit studenty na situaci, kdy musejí poměrně samostatně vyřešit zadaný výzkumný úkol, tj. na budoucí práci ve výzkumných organizacích a týmech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)

Průběžné odevzdání dílčích výstupů: projekt výzkumu, datový soubor připravený k analýze a soupis používaných proměnných, závěrečná (analytická) zpráva, prezentace s představením hlavních výsledků/tisková zpráva.

Zápočet musí studenti splnit v semestru zápisu kurzu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (12.05.2023)

Vinopal, J., (2020). Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice 2020. Certifikovaná metodika. Projekt „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi),“ TAČR, 2018-2020, TL01000197.

Vinopal, J. (2011). Indikátor subjektivní kvality pracovního života. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 47(5), 937-965.

Vinopal, J. (2012). The Discussion of Subjective Quality of Working Life Indicators. Sociológia, 44(3), 385-401.

 

www.pracovnipohoda.cz

 

Groves R. M. Fowler F. J. Couper M. Lepkowski J. M. Singer E. & Tourangeau R. (2009). Survey methodology (Second). Wiley.

Mareš, P., Rabušic, L. & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Masarykova univerzita.

Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum.

Petrusek, M. (1993). Teorie a metoda v soudobé sociologii. Karolinum.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)

Studenti budou pracovat v týmech po 3-5 členech a řešit v průběhu kursu vlastní výzkumný projekt. Využívat budou dostupné datové soubory (budou poskytnuty), půjde tedy o techniku sekundární analýzy. Jednotlivé kroky budou týmy řešit samostatně, vyučující bude jednotlivé kroky zadávat, kontrolovat a průběžně konzultovat.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)

Úvod do tématu a výzkumné situace

(dále budou studenti postupně řešit jednotlivé výzkumné fáze, přičemž ve vyučovacích hodinách budou zadávány úkoly, kontrolován postup a konzultováno vše, co bude třeba)

Rešerše a datové zdroje

Příprava projektu výzkumu

Příprava dat

Analýza

Sepsání analytické zprávy

Příprava prezentace

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (26.09.2022)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13812

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (01.09.2022)

Kurs je určen studentům navazujícího magisterského studia a studentům bakalářského studia ve třetím a vyšším ročníku. Předpokládá se schopnost uplatnit znalosti a dovednosti získané v předchozích kursech sociologického výzkumu, statistiky a zpracování dat (v SPSS nebo jiném programu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK