PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální deviace - teorie a výzkum - ASGV00837
Anglický název: Social Deviance - Theory and Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Volitelná sociologická aplikace
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Anotace
Kurz seznamuje studenty se základními teoriemi a s metodologickou specifikou výzkumu v oblasti sociálních deviací. Rozvíjí dovednosti v oblasti kritického a analytické myšlení. Je pojímán jako základ pro specializaci, předpokládá se její následné doplnění a rozvíjení (z hlediska SZZK zejména v rámci předmětu Kriminologický seminář , případně v dalších volitelných kurzech).<br>
Pokud je třeba navýšit kreditové hodnocení (výjimečně, v rámci přechodného období z důvodu kompatibility s předchozím studijním plánem, hodnota +3), student zpracovává samostatnou empirickou práci (obvykle formou sekundární analýzy), Práce vyžaduje ovládnutí metod analýzy dat a je předpokladem připuštění ke zkoušce.
The course acquaints students with the basic theories and with the methodological specifics of research on social deviations. It develops skills in critical and analytical thinking. It is conceived as a basis for specialization, it is supposed to be subsequently supplemented and developed (in terms of SZZK especially within the subject of Criminological Seminar, optionally in other optional courses).
If the credit assessment needs to be increased (exceptionally, during a transition period due to compatibility with the previous study plan, +3), the student carries out a separate empirical work (usually in the form of secondary analysis). The work requires the mastering of data analysis methods and is a prerequisite for admission .
Poslední úprava: Pastyříková Iveta, Mgr. (13.11.2023)
Literatura

Válková, H., Kuchta, J., a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky, Beck, Praha 2012

Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol. Kriminologie. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 536 s

Munková, G.: Sociální deviace. A. Čeněk, Praha 2013

Buriánek, J.: K pojetí zločinnosti v hypermoderní společnosti, in: K sociologické reflexi modernizace, Studia sociologica XI,  AUC Ph. et hist.2/1996. Karolinum, Praha 1998 (ISSN 0567-8293, s.61-83)

DOPORUČENÁ:

Liebling A. et al. (ed.): The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press, Oxford 2014

Muncie J. et al. (eds.): Criminological Perspectives. A Reader. London, SAGE Publ. 1996

Newburn, T.: Criminology, 3. vyd. New York: Routledge 2012

Sociologický časopis – monotematická čísla:  č. 2/1994, č.1/2001

Časopis Česká kriminologie

Hrčka, M.: Sociální deviace, SLON Praha 2002

Kapr, J. a kol. (ed.): Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny,  2. vyd., Praha: SLON 1994.

Komenda, A.: Sociální deviace. UP Olomouc 1999

Poslední úprava: Pastyříková Iveta, Mgr. (13.11.2023)
Sylabus

 1. Základní pojmy: deviace, patologie, anomie. Vztah kriminologie a sociologie, další specializace (viktimologie, penologie). Biologické a psychologické přístupy.

 2. Počátky kriminologie: období reformně modernizační, pozitivně vědecké (C. Lombroso)

 3. Vývoj teorií sociální deviace: klasické sociologické koncepce anomie a deviantního jednání (od strukturního výkladu k interakcionismu), teorie kontroly, teorie etiketizace, radikální teorie.

 4. Praxeologizace diskursu (tzv. etiologická krize, „pravicové“ a  „levicové“ politiky)

 5. Postmoderní obrat: Foucault, reflexivní kriminologie, konstruktivismus

 6. Pozdní moderna v kriminologii: obecná teorie kriminality, teorie rutinních aktivit, teorie situovaného jednání.

 7. Kulturní kriminologie, feministické směry

 8. Metodologické problémy výzkumu: využití statistik, viktimologické výzkumy, metody self-reportu, výzkumy veřejného mínění, kazuistiky, etnografie.

 9. Zločinnost v moderní společnosti – trendy, explanační hypotézy

 10. Obavy ze zločinnosti a život v rizikové společnosti.

 11. Média a morální paniky.

 12. Globální kontexty: Xenofobie a hate-crime, terorismus, organizovaný zločin

 13. Delikvence mládeže, vývojová kriminologie

 14. Viktimologie, specifika domácího násilí

    15. Prevence kriminality: prostorová diferenciace, lokální programy.[1][1] Témata 13 - 15 platí pouze pro rok 2018 (LS), později budou zařazena do Kriminologického semináře.

Poslední úprava: Buriánek Jiří, doc. PhDr., CSc. (15.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK