PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář k Proměnám současné společnosti - ASG500102
Anglický název: Seminar to Changes of Current Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Korekvizity : ASG500101
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (24.02.2019)
Seminář k Proměnám současné společnosti je korekvizitou k předmětu Proměny současné společnosti. To znamená, že je nutné zapsat si oba předměty najednou a že oba tyto předměty spolu úzce souvisí. Cílem semináře je umožnit studentům diskutovat společenské, epistemologické a sociologické posuny, které problematizují koncepty a kategorie, vytvořené sebereflexí společností ve XX. století. Kurs má tak lépe připravit absolventy magisterského studia na hlubší heuristickou práci s aktuálními společenskými tématy. Smyslem semináře je dát studentům prostřednictvím hlubší diskuse příležitost vyhledávat k tématům další zdroje, přebírat odpovědnost za průběh semináře a iniciovat diskuse, ideálně založené na aktuálním empirickém výzkumu a vlastní odborné profilaci studenta.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (24.02.2019)

Pro splnění semináře je potřeba zaslat alespoň šest přípravných vazeb k semináři a dvou prezentací  tezí ke dvěma vybraným tématům. Přípravné vazby k semináři sestávají vždy ze dvou částí, z evaluace přednáškové části a z krátkého textu, obvykle o rozsahu cca jeden až dva odstavce, který sestává např. z reakce na zadanou literaturu, vlastní předběžnou pozici k tématu, atp. Přípravné vazby budou zadány vždy po přednášce, s týdenním předstihem. Podrobnosti budou diskutovány na prvním orientačním setkání.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (24.02.2019)

Orientační Literatura:

Bauman, Z.: Globalizace. Důsledky pro člověka, Praha 1999

Beck, U.: Riziková společnost. Praha, SLON 2004

Beck, U.: Moc a protiváha moci v globálním věku, Praha 2007

Bell,D.:  Kulturní rozpory kapitalismu, Praha 1999

Bijker, W. E., Hughes, T. P. Pinch, T. J. The Social Construction of Technological Systems New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, Mass.: MIT Press 1987

Bourdieu, P.: Nadvláda mužů. Praha, Karolinum 2000

Brzezinski,Z.: Bez kontroly. Chaos v předvečer 21.století, Praha 1993

Castells, M.: The Information Age: Economy, Society and Culture; Volume I: The Rise of the  Network Society, 2nd ed. Oxford, Blackwell 2000

Foucault, M.: Dohlížet a trestat, Praha

Foucault, M.: Myšlení vnějšku, Praha 2003

Giddens,A.: Důsledky modernity, Praha 1998

Held, D., McGrew, A.: Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Stanford 1999

Keller, J.: Teorie modernizace. Praha, SLON 2007

Lipovetzky,G.: Éra prázdnoty, Praha 1998

Loevenstein,B.: Projekt moderny, Praha 1995

Lyotard,J.F.: O postmodernismu, Praha 1993

Marcuse, H.: Jednorozměrný člověk. Praha 1993

McLuhan, M. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Brno, Jota 2000

Mumford, L.: The Myth of the Machine. 2: The Pentagon of Power. New York, Harcourt Brace Jovanovich 1970

Petrusek, M.: Společnosti pozdní doby. Praha, SLON 2006

Roszak, T.: Kde končí pustina: Politika a transcendence v postindustriální společnosti, Praha 2005

Salomon, J.-J.: Technologický úděl, Praha 1997

Sassen, S.: Sociology of globalization (1st ed). New York: W.W. Norton 2007

Sassen, S..: Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press 2014

Šafr, J.: Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2008.

Touraine, A. La société post-industrielle. Naissance d’une société, Paris 1969

Touraine, A.: New Paradigm for Understanding Today's World. Cambridge, Malden: Polity 2007

Welsch,W.: Postmoderna – pluralita jako etická a politická hodnota, Praha 1993

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (24.02.2019)

Sylabus:

Tematická osnova kursu odpovídá tematické osnově přednáškové korekvizity.

 

1.       Orientační setkání; sociologie  v současném světě – 28. 2.

2.       Sociologické aspekty současné kultury (mezi individualizací a kulturním průmyslem) – 7.3.

 

3.       Výuka odpadá (14.3.)

4.       Konstruovaná těla, konstruovaná rovnost (tělo, sexualita a gender na křižovatce relativismu, individualizace a radikálního konstruktivismu) – 21.3.

5.       V globální vesnici (projekt, symbol a skutečnost globality) – 28.3.

 

6.       Konec národního státu? (národní stát mezi místem a globalizací) 4.4.

7.       Konec tříd? (k aktuální relevanci představ o třídním rozdělení společnosti) 11.4.

8.       Výuka odpadá (18.4.)

9.       Konec vzdálenosti? (lidé v pohybu) 25.4.

 

10.   Člověk jako produkt doby (sociologie společenského utváření subjektu) 2.5.

11.   Výuka odpadá (9.5.)

12.   Společnost jako produkt doby (modernizace jako kulturní projekt a mocenská strategie) 16.5.

 

13.   Vědění a moc (proměny společenské funkce expertního vědění) 23.5.

14.   Bezmoc sociologů? (poznámky ke smyslu, funkci a permanentní krizi současné sociologie) 30.5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK