PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do vícerozměrné analýzy dat - ASG500029
Anglický název: Introduction to Multidimensional Data Analysis
Zajišťuje: Katedra sociologie (21-KSOC)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristína Papcunová (24.09.2021)

Cílem předmětu je uvedení studentů do základních pojmů a principů vícerozměrného pohledu na data a pěstování základních aplikačních dovedností zejména s ohledem na vhodnost užití jednotlivých skupin metod ve vztahu k výzkumným otázkám (hledání skrytých proměnných, klasifikace, testování kauzálních hypotéz a modelování). Preferuje se uživatelský pohled, cvičení jsou zaměřena na analýzu příkladů aplikace a rozvíjejí dovednosti v oblasti exploračních postupů (FAKTOROVÁ ANALÝZA). Zkouška je kombinovaná, písemná část testuje schopnosti interpretovat výstupy, ústní pak porozumění základním principům a předpokladům užití jednotlivých technik.

V případě distanční výuky:

Koná se on-line prostřednictvím zoom ve vymezených hodinách podle rozvrhu. Odkaz na příslušný link bude zapsaným studentům zaslán mailem, podobně též prezentace. V úvodní části kurzu budou převažovat přednášky, cvičení budou zařazena průběžně.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (23.09.2019)
Disman, M., Jak se vyrábí sociologická  znalost, Karolinum 2008
HEBÁK, Petr a kol. 2015: Statistické myšlení a nástroje analýzy dat, 2. Vyd.,  Informatorium, Praha, ISBN: 978-80-7333-105-4.
HENDL, Jan, 2012. Přehled statistických metod: Analýza a metaanalýza dat. 4. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0200-4.

Schenk, J., Metodologické problémy modelovania v soc. bádání, Bratislava, 1984 (2014)

McDonald, R.P., Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii, Academia 1991

Řehák, J. (ed.), Typy, typologie a metody jejich utváření, sborník semináře Čs. Sociologické společnosti, 1983

Manuály SPPS, Velký sociologický slovník. Další literatura bude doporučena v semináři (Řehákovi SČ 1/92, Matějů SČ 4/89, ad. – ze starších např. 6/70, 4/72).

Seznam doporučené zahraniční literatury a sbírka příkladů zveřejněny na Moodle FF UK !

dl1.cuni.cz , Filozofická fakulta, Pokročilé statistické metody
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (23.09.2019)
Omezení dvourozměrné analýzy, obtíže kauzální interpretace korelací
Členění technik  vícerozměrné  analýzy  (R,  Q), oblast využití (škálování, zkoumání validity, klasifikace jednotek, analýza vztahů)
Explorační faktorová analýza a metoda hlavních komponent
Shluková analýza
Diskriminační analýza
Příklady kombinace technik
Typ, typologie a typologická procedura. Vztah klasifikace a typologie.
Typologické operace (P. Lazarsfeld) a rekonstrukce znakového prostoru
Korespondenční analýza
Multidimenzionální škálování a analýza latentních  struktur
Model, modelování - gnoseologické problémy
Vícenásobná regrese, kanonické  korelace,
Path-analýza a strukturní modely
Logitové modely: loglineární analýza a logistická regrese
Metaanalýza
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK